Jaarstukken 2018

Beleid

Deze beknopte beleidssamenvatting heeft tot doel u, met een paar grote passen, inzage te geven in de belangrijkste of meest opvallende ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Het afgelopen jaar stond voor onze organisatie uiteraard in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. De uitslag leidde tot een herverdeling van raadszetels en ook tot een nieuwe coalitie en een nieuw college. Er was veel nieuw het afgelopen jaar als het om onze organisatie gaat. Niet alleen een nieuw bestuur, maar ook een nieuwe gemeentesecretaris, een nieuwe concerncontroller, een nieuw sturingsmodel, nieuwe programma's en vier nieuwe programmamanagers. De organisatie was al in beweging en die beweging heeft zich het afgelopen jaar verder doorgezet. Minder organisatorische ballast, meer inhoudelijke focus. En die beweging is nog niet af, het P&C-proces wordt samen met uw auditcommissie verder onder de loep genomen en de interne sturing wordt verder aangehaald.

Ook het sociaal domein stond weer volop in de aandacht. Niet opnieuw met onvoorziene tegenvallers, maar met een onderzoek van uw rekenkamercommissie naar de decentralisaties, de 3D. Het prestatiedenken werd geïmplementeerd en er werd verder doorgewerkt aan de reductie van het budgettair tekort, met zichtbaar resultaat. Wij verwijzen u daarvoor naar de betreffende programma's en het financiële overzicht. Maar ook hier geldt dat hoewel de (uitgaven)daling nu echt is ingezet, we nog steeds niet kunnen spreken van een geslaagde landing en beheersing. Daarvoor is meer nodig, ook in 2019 en daarna. Maar hoewel het positieve financieel resultaat in het sociaal domein het afgelopen jaar nog voor een deel is beïnvloed door incidentele meevallers zijn wij voorzichtig optimistisch.

De nieuw gevormde coalitie heeft zich tot doel gesteld om samen met inwoners aan de slag te gaan om de leefbaarheid van onze buurten, wijken en dorpen te verbeteren. In het najaar hebben wij daarom buurtcafé 's georganiseerd en zijn wij in gesprek gegaan met onze inwoners over wat zij nu echt van belang vinden voor henzelf en voor hun omgeving. De informatie en kennis die we hebben verzameld vormt de basis voor de activiteiten die we in de resterende bestuursperiode willen gaan oppakken. Al langer duidelijk was dat er in ieder geval in Vastenavondkamp actie nodig was. In die buurt zijn we, samen met onze maatschappelijke partners, dan ook voortvarend aan de slag gegaan.
Met de gemeente en haar inwoners en bedrijven ging het over het algemeen goed. De regionale economie draaide op volle kracht en het aantal inwoners dat vanuit de bijstand betaald werk vond nam toe. Het bestand daalde daarmee van circa 3.200 naar 3.000 bijstandgerechtigden. En dat was zeker niet alleen maar fijn voor onze uitgaven.

Minder mensen in de uitkering betekent ook meer huishoudens die financieel beter rond kunnen komen en iedere dag volop mee kunnen profiteren van de bloeiende economie en de investeringen die we daarin de afgelopen jaren gedaan hebben. Dat neemt niet weg dat er in Venlo nog een (in aantal) kleiner wordende groep huishoudens bestaat die veel moeite moet doen om de eindjes aan elkaar te knopen. Het afgelopen jaar heeft u daarvoor beleidsmatige nieuwe kaders vastgesteld.

Venlo groeide ook het afgelopen jaar voor het achtste jaar op rij door naar inmiddels 101.578 inwoners, een toename van 386. Deze groei was -per saldo- volledig het resultaat van immigratie van met name Oost-Europese arbeidsmigranten. Nieuwe inwoners waaraan onze regionale economie veel behoefte heeft, gegeven de -als gevolg van de vergrijzing- langzaam krimpende beroepsbevolking.

Al dit goede nieuwe nieuws en deze prestaties kunnen echter niet verhullen dat er ook nog steeds veel werk aan de winkel was en is. De begrotingsbehandeling was het afgelopen jaar niet gemakkelijk. Venlo moest, ondanks een forse eenmalige bijdrage van het rijk, de tering naar de nering zetten na de verliezen van afgelopen jaren. Het huishoudboekje moest structureel in evenwicht komen en daarvoor waren lastige keuzes noodzakelijk. Keuzes die ook in 2019 nog voelbaar en actueel zijn gegeven uw besluit om de discussie over een aantal bezuinigingsvoorstellen een jaar uit te stellen.

Aan de inkomstenkant profiteerden we opnieuw van grondverkopen en hadden deze verkopen eveneens een gunstig effect op ons risicoprofiel. Dat risicoprofiel verbeterde ook dankzij de bestuursafspraken die wij hebben gemaakt met het provinciebestuur, o.a. over grote ontwikkelingen zoals de kazerne-ontwikkeling en de Vierpaardjes. Dankzij deze afspraken en heldere bestuurlijke keuzes konden wij het afgelopen jaar ons repressieve toezicht behouden. Ook wat dat betreft liggen we op koers.

ga terug