Jaarstukken 2018

Dit is de programmarekening 2018 van de gemeente Venlo.

Na de raadsverkiezingen in maart 2018 vond er een coalitiewisseling plaats en trad er een nieuw college aan. Een nieuw coalitieakkoord werd gesloten en de prioriteit werd gelegd bij het financieel weer op orde komen van de organisatie.

Tijdens het afgelopen jaar moest er inhoudelijk en financieel bijgestuurd worden om binnen de in de begroting opgenomen bandbreedte te blijven. Daarin lijken we niet alleen in te zijn geslaagd, ook werd het voorziene begrotingstekort van oorspronkelijk circa €10 miljoen omgebogen naar een klein positief rekeningresultaat. Weliswaar werden we daarbij geholpen door een aantal eenmalige meevallers, onderliggend is er sprake van een structurele verbetering van het financiële resultaat. Daarnaast merken wij op dat er ook in 2019 in het sociaal domein nog een stevige opgave met een omvang van circa €10 miljoen dient te worden gerealiseerd.

Het economisch tij zat mee en veel inwoners profiteerden daarvan. Niet allemaal en daar lag dan ook een van onze voornaamste inhoudelijke uitdagingen.

In de samenvatting vindt u een beknopte situatieschets van onze organisatie en van onze gemeente, verdieping vindt u in de afzonderlijke programmaverantwoording in het hoofdstuk daarna.