Jaarstukken 2018

Bijlage II Reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening

Rekening
01-01-2018

realisatie 2018

Boekwaarde
31-12-2018

Toevoeging

Onttrekking

I

RESERVES

A

ALGEMENE RESERVES

14.989

70.958

29.394

56.553

1

Reserves met een Bufferfunctie

Algemene Reserve

10.533

67.848

28.271

50.109

Algemene Grondreserve

4.457

3.110

1.123

6.444

B

BESTEMMINGSRESERVES

51.284

8.983

49.524

10.743

1

Bestemmingsreserves Overige

Reserve Reorganisatiekosten

310

310

Reserve Beeld.kunst openbare ruimte

95

95

Reserve Sam fonds

Reserve Kennisinfrastructuur

188

55

243

Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg

617

92

525

Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten

53

53

Reserve Ontwikkeling locatie vm. Rabobank Arcen

480

16

496

Reserve GVVP

Reserve Arbeidsmarktbeleid regio

408

198

55

551

Reserve Bodemkwaliteit

1.501

842

1.068

1.275

Reserve Individueel loopbaanbudget

100

100

Reserve Regionaal Werkbedrijf

716

42

104

654

Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden

774

211

984

Reserve Cultuurfonds

Reserve Toeristisch Recreatief Actieprog.

65

65

Reserve Geluidkwaliteit

1.725

10

1.715

Reserve Parkeerfonds

476

229

248

Reserve Nieuwe Venlonaren

698

551

147

Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm

299

25

274

Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact

381

381

2

Reserves met een Inkomensfunctie

Reserve Kapitaallasten Stadskantoor

10.843

10.843

Reserve Afschrijving activa

24.334

24.334

Reserve Cumulatieve afschrijvingen activa

-4.724

4.724

35.178

-35.178

Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier

8.690

2.142

10.696

136

3

Egalisatiereserves

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

3.290

890

2.400

Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden

51

74

125

Egalisatiereserve Openbare verlichting

593

123

469

TOTAAL RESERVES

66.274

79.941

78.919

67.296

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening

Rekening
01-01-2018

realisatie 2018

Boekwaarde
31-12-2018

Toevoeging

Onttrekking

4

Saldo van baten en lasten

Saldo van baten en lasten

-23.656

25.713

2.057

II

VOORZIENINGEN

1

Voorzieningen Planmatig Onderhoud

Voorziening Groot onderhoud Wegen

2.706

4.071

3.755

3.021

Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen

197

80

106

171

Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen

467

289

251

505

Voorziening Groot onderhoud Parkeergarages

183

9

192

Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed

922

508

642

788

Voorziening onderhoud GRP+

10.282

2.302

2.282

10.301

Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte

174

63

67

170

Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten

261

108

152

Voorziening Groot onderhoud Buitensport

2

Voorziening Middelen van derden

Voorziening Collectie Knecht-Drenth

273

91

364

Voorziening Egalisatie tarief GRP

2.892

78

2.971

Voorziening Afval

Voorziening Reparatie derde jaar WW

40

40

3

Voorzieningen Overige

Voorziening Pensioenkst.Wethouders

4.030

852

32

4.849

Voorziening Deelneming CBL Vennootschap BV

Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV

Voorziening Escrow Attero

45

45

Voorziening Restwerken Grondbedrijf

3.339

1.390

1.949

Voorziening Landschapsplan DCGC

2.500

2.500

Voorziening Campus Greenport

1.124

379

745

Voorziening Voormalig personeel

491

216

275

Voorziening BTW claim park.Maaswaard

288

288

RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN

72.244

114.585

88.341

98.488

Bijlagenboek Reserves en Voorzieningen 2018

Zie het digitaal bijlagenboek, beschikbaar via de volgende link op internet:https://www.venlo.nl/middelen

Door te schuiven onttrekkingen en toevoegingen Reserves

Bedragen x € 1.000

Naam Reserve

Bedrag

Toelichting

Reserve Arbeidsmarkt.regio

134

Overheveling budget t.b.v. kantprofielen € 88.500 en het restant van € 45.000 t.b.v. de overige projecten overhevelen.

Reserve Parkeerfonds

98

Het niet-bestede deel wordt overgeheveld naar 2019.

Reserve Nieuwe Venlonaren

147

Het niet-bestede deel wordt overgeheveld naar 2019.

379

Opheffen Reserves en Voorzieningen

Aard

Naam

Toelichting

Bestemmingsreserve Overige

Reserve Beeldende kunst openbare ruimte

Reserve is volledig benut en wordt opgeheven.

Bestemmingsreserve Overige

Reserve Reorganisatiekosten

Reserve is volledig benut en wordt opgeheven.

Bestemmingsreserve Overige

Reserve Individueel loopbaanbudget

Reserve is volledig benut en wordt opgeheven.

Bestemmingsreserve Overige

Reserves Cultuurfonds

Reserve is volledig benut en wordt opgeheven.

Voorziening Planmatig Onderhoud

Voorziening Groot onderhoud Parkeergarages

Voorziening is volledig benut en wordt opgeheven.

In te stellen reserves en voorzieningen

Aard

Naam

Toelichting

Voorzieningen Overige

Voorziening BTW claim parkeergarage Maaswaard

Opvangen terugbetaling teveel gecompenseerde btw naar aanleiding van verkoop parkeergarage Maaswaard.

Voorziening BTW claim parkeergarage Maaswaard
Team Werken en Bereikbaarheid
Besluit instelling  voorziening  Jaarrekening 2018
Aard van de  voorziening Voorzieningen overige.

Doelstelling
Opvangen terugbetaling teveel gecompenseerde btw naar aanleiding van verkoop parkeergarage Maaswaard.

Onderbouwing
De gemeente Venlo heeft op 15 februari 2018 de parkeergarages, waaronder ook de parkeergarage Maaswaard, aan Q-Park verkocht. Deze garage is op 1 mei 2016 in gebruik genomen door de gemeente Venlo. De parkeergarage Maaswaard wordt gebruikt voor betaald parkeren voor bezoekers van Venlo én voor het parkeren door de ambtenaren van de gemeente Venlo. Beide soorten van gebruik kennen fiscaal een ander regime, parkeren tegen vergoeding is een ondernemers prestatie, parkeren van het ambtenaren apparaat een overheidshandelen (en dus wordt de btw op de bouw van dat deel vergoedt uit het BTW Compensatiefonds).
Naar aanleiding van de uitspraak van de Belastingdienst over terugbetaling van teveel gecompenseerde btw over het deel waar het ambtenaren apparaat zijn auto parkeert is onderhavige voorziening ad. € 287.977 gevormd.
Toerekenbare investerings-btw aan het compensabele gebruik door het personeel    €  365.684,78. Herzieningsperiode vanaf datum verkoop (15-2-2018) tot aan einde herzieningsperiode 31-12-2015: 7 jaar en 10,5/12 maanden. Berekening: 7,85 x 10% x € 365.684,78 = € 287.977.

Volume € 287.977

Voeding eenmalig, bij jaarrekening 2018
Looptijd 2020

ga terug