Jaarstukken 2018

Programma 8 Ontwikkeling Centrumstad

Inleiding

De strategische doelstelling van dit programma is “het versterken en verder ontwikkelen van het centrum ten behoeve van de (eu)regionale functie van Venlo”.
Het stedelijke centrum kent daarbij de begrenzing zoals die in de Visie Stedelijk Centrum (2012) is vastgelegd: Venlose  binnenstad + Maaswaard + Kazernekwartier.

In de begroting 2018-2021 hebben wij, middels een verwijzing naar de productenraming, aangegeven welke concrete inspanningen wij in 2018 zouden leveren om een bijdrage te leveren aan de bovenstaande langere termijn-ambitie. In dit hoofdstuk kijken we terug op 2018, door in te gaan op de resultaten die wij in dat jaar hebben bereikt en de inspanningen die we daarvoor hebben geleverd.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 30.749
Realisatie € 30.213
Afwijking € 536
ga terug