Jaarstukken 2018

Bijlage IX Samenwerkingspartners

In het Dashboard Samenwerking is de meeste (en de meest actuele) achtergrondinformatie te vinden per samenwerkingsverband.
Het dashboard is bereikbaar via onderstaande link:

https://venlo.dashboardsamenwerking.nl/Dashboard

In onderstaande tabellen is de informatie uit het dashboard samengevat weergegeven (peildatum jaarrekening 2017).

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

1

BNG Bank N.V. (BNG Bank)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 106.026 - van totaal aantal: 55.690.720 - Ieder aandeel geeft recht op een (1) stem (bron: art. 19 Statuten N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Venlo heeft een aandeel van 0,1904%.)

Motieven voor samenwerking:
Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng van kapitaal
€ 320.542

Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng van kapitaal
€ 320.542

Eigen vermogen: Eigen Vermogen € 4.953.000.000

-

Vreemd vermogen: Vreemd Vermogen € 135.072.000.000

-

Financieel resultaat: Nettowinst € 393.000.000


-

2

BV Bodemzorg Limburg (BL)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad - Wethouders: A.G.M. Roest

Zeggenschap:
Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 33 )

Motieven voor samenwerking:
Efficiënter werken, Voorkomen van hinder van elkaar, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Strategische kansen:
De samenwerking leidt er toe dat in Limburg de risico’s met betrekking tot voormalige stortplaatsen gezamenlijk gedragen worden

Inbreng financiële middelen: jaarlijkse bijdrage nazorgfonds
€ 25.000

Inbreng financiële middelen: jaarlijkse bijdrage nazorgfonds
€ 25.000

Eigen vermogen: Jaarrekening 2017
€ 3.852.237

-

Vreemd vermogen: Jaarrekening 2017
€ 27.426.317

-

Financieel resultaat: Jaarrekening 2017
€ 642.991


-

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

3

BV Campus Vastgoed Greenport Venlo (CVGV)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Wethouders: E. Boom

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 4 - Onze zeggenschap is gelijk aan ons aandeel in de BV, 27,65%. Dit is gebaseerd op de inbreng van ons eigen vermogen. De zeggenschap is (evenredig aan de aandelenverhouding) als volgt verdeeld over de andere partijen: Provincie Limburg: 58,62% Gemeente Horst a/d Maas: 8,43% Gemeente Venray: 5,39%)

Motieven voor samenwerking:
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Voorkomen van hinder van elkaar. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Verruimen van de horizon

Strategische kansen:
In het kader van de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo zijn de provincie en de Universiteit Maastricht op basis van het campus plan (Brightlands Campus Greenport Venlo; handen en voeten aan het kennislandschap, d.d. 7 jan 2016) voornemens voor de programmatische invulling van de campus een Brightlandscampus organisatie op te richten. Daar waar wij als aandeelhouder risicodragend participeren in de Campus Vastgoed BV hebben wij formeel geen stem in de programmatische invulling van de campus. In de nieuwe Brightlandscampus organisatie gaan immers alleen de provincie, de UM en mogelijk een internationale marktpartij participeren. In dit kader is in de samenwerkingsovereenkomst inzake de gebieds- en vastgoedontwikkeling van de campus afgesproken dat partijen (dus de provincie, de gemeente Venlo en de BV Campus Vastgoed) vóór 1 januari 2018 in overleg met de nieuwe Brightlandscampus organisatie gezamenlijk een ruimtelijk-programmatische gebiedsvisie vaststellen waarvan de effecten in de volle omvang zijn of worden verwerkt in de exploitatie(s).

Inbreng financiële middelen: deelneming door inbreng kapitaal
€ 3.403.200

Inbreng financiële middelen: deelneming door inbreng kapitaal
€ 3.403.200

Eigen vermogen: Inleg eigen vermogen
€ 14.541.169

Begroot Eigen vermogen: Inleg eigen vermogen
€ 14.541.169

Vreemd vermogen: Bankleningen € 5.933.334 Kortlopende schulden
€ 1.491.738 Totaal
€ 7.425.072

Begroot Vreemd vermogen: Bankleningen
€ 9.883.000

Financieel resultaat: Winst- en verliesrekening
€ -1.529.205

Begroot Financieel resultaat: Winst- en verliesrekening
€ -827.000

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

4

BV Ontwikkel-bedrijf Greenport Venlo (BOGV)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Wethouders: E. Boom

Motieven voor samenwerking:
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Voorkomen van hinder van elkaar. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Verruimen van de horizon, Versterken van de democratie

Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng kapitaal € 12.942.028 Inbreng vreemd vermogen vast € 19.250.000 Totaal € 32.192.028

-

Eigen vermogen: omvang Agioreserve € 46.392.329

Begroot Eigen vermogen: omvang Agioreserve € 46.392.000

Vreemd vermogen: participanten
€ 94.623.669

-

Financieel resultaat: Winst- en verliesrekening
€ 12.966.595

Begroot Financieel resultaat: Winst- en verliesrekening € 979.000 contante waarde grex 1-1-2016
€ 20.204.950

5

Banenpleinlimburg (BPL)

Motieven voor samenwerking:
Efficiënter werken

Strategische kansen: De interne mobiliteit bevorderen bij de aangesloten gemeenten. Inhuur terugdringen.

-

-

-

-

-

-

-


-

6

CBL Vennootschap BV (CBL)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 6.656 - van totaal aantal: 2.000.000 - 0,3328%)

Motieven voor samenwerking:
Efficiënter werken

Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng van kapitaal € 67

Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng van kapitaal € 67

Eigen vermogen: Eigen Vermogen
€ 146.779

-

Vreemd vermogen: Kortlopende schulden
€ 16.517

Begroot Vreemd vermogen: Kortlopende schulden
€ 16.517

Financieel resultaat: Resultaat na belastingen € -18.881

Begroot Financieel resultaat: Resultaat na belastingen € 0

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

7

CSV Amsterdam BV (CSV)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 6.656 - van totaal aantal: 2.000.000 - 0,3328%)

Motieven voor samenwerking:
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken

Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng van kapitaal € 67

Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng van kapitaal € 67

Eigen vermogen: Eigen Vermogen
€ 869.698

Begroot Eigen vermogen: Eigen Vermogen
€ 770.000

Vreemd vermogen: Kortlopende schulden
€ 64.924

Begroot Vreemd vermogen: Kortlopende schulden € 0

Financieel resultaat: Resultaat na belastingen € -109.945

Begroot Financieel resultaat: Resultaat na belastingen € -100.000

8

GR Afval Samenwerking Limburg (ASL)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: G.P.L. Peeters - Ambtelijk: L. Jacobs

Zeggenschap:
Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 38 )

Motieven voor samenwerking:
Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Strategische kansen: de grootste kans als gevolg van het op provincie brede schaal samenwerken, zit in het creëren van volume/massa waardoor marktpartijen genegen zijn de opdracht tegen concurrente tarieven binnen te halen/te contracteren.

Inbreng financiële middelen: contributie leden ASL
€ 10.000

Inbreng financiële middelen: contributie leden ASL
€ 10.000

-

-

-

-

-


-

9

GR AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) (GR ADV-Limburg)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

Motieven voor samenwerking:
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

Inbreng financiële middelen: 41353

-

-

-

-

-

-


-

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

10

GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Voorzitter - als afzonderlijk bestuursorgaan (in geval van een openbaar lichaam) Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB)

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 10% - van totaal aantal: - Gemeente Venlo beschikt over 10% van de stemmen - gebaseerd op de financiële bijdrage van de deelnemers.) Dagelijks Bestuur (DB) (aantal stemmen voor de gemeente: 10% - van totaal aantal: - Gemeente Venlo beschikt over 10% van de stemmen - gebaseerd op de financiële bijdrage van de deelnemers.)

Motieven voor samenwerking:
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

Strategische kansen:
In de toekomst wellicht meer ruimte voor lokale belastigen door de rijksoverheid. Het samenwerkingsverband kan daar slagvaardig op inspelen.

Inbreng financiële middelen: Jaarlijkse bijdrage
€ 1.900.000

-

-

Begroot Eigen vermogen: Eigen vermogen
€ 191.000

-

Begroot Vreemd vermogen: Vreemd vermogen
€ 5.436.000

-

Begroot Financieel resultaat: Resultaat
€ 475.000

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

11

GR Euregio Rijn-Maas-Noord (ERMN)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad - Burgemeester: A. Scholten Algemeen Bestuur (AB) - Burgemeester: A. Scholten INTERREG-commissie - Wethouders: A. Roest

Zeggenschap:
Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad (aantal stemmen voor de gemeente: 6 - van totaal aantal: 83 - voor zover bekend heeft er sinds de oprichting in 1978 nog nooit een hoofdelijke stemming plaatsgevonden, besluitvorming heeft altijd plaatsgevonden op basis van consensus.

De burgemeesters van Venlo en Mönchengladbach vervullen ieder steeds voor twee jaar het voorzitterschap van de ALV (en het AB). Burgemeester Scholten is voorzitter van de ledenvergadering in 2019 en 2020 ('prasident').) Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 10 - De burgemeesters van Venlo en Mönchengladbach vervullen ieder steeds voor twee jaar het voorzitterschap van het AB. Burgemeester Scholten is in 2019 en 2020 de voorzitter van de het Dagelijks Bestuur ('Vorstandsvorsitzender').) Bestuurscommissie (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: afhankelijk van het aantal commissieleden - De euregio heeft 6 vakcommissies in het leven geroepen. Ieder euregiolid heeft het recht een afgevaardigde per commissie te benoemen. De commissies zijn:

•Commissie openbare orde, veiligheid en gezondheid •Commissie ruimtelijke orde, infrastructuur, mobiliteit, milieu en energie •Commissie economie en toerisme •Commissie werkgelegenheid en opleiding •Commissie sociale zaken, cultuur en sport. •INTERREG-commissie (deze commissie neemt besluiten en geeft adviezen over INTERREG-aanvragen. Namens Venlo hebben wethouders zitting in deze commissies. Deze commissies hebben onder andere de rol van advies voor het dagelijks bestuur en de algemene ledenvergadering)

Motieven voor samenwerking:
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Verruimen van de horizon, Voorkomen van hinder van elkaar, Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief

Strategische kansen:
De kansen die de samenwerking biedt zijn beschreven bij het onderdeel '15. beoogde resultaten'.

Inbreng financiële middelen: jaarlijkse bijdrage
€ 20.640

Inbreng financiële middelen: jaarlijkse bijdrage
€ 20.640

-

-

-

-

-


Begroot Financieel resultaat: Exploitatie ontvangst
€ 1.184.323 Explotatie uitgave
€ 1.180.508 Totaal
€ 2.364.831

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

12

GR Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Toezichthoudend orgaan - Raadsleden: C.H.M. Theunissen - Ambtelijk: W.A.P.M. Heesen

Motieven voor samenwerking:
toezicht op de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs regio Venlo. De belangrijkste motieven zijn: toezicht op de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs regio Venlo

-

-

-

-

-

-

-


Begroot Financieel resultaat: 2017
€ 12.461.301

13

GR Grenspark Maas-Swalm-Nette (Grenspark MSN)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: M. Pollux - Ambtelijk: Isabelle de Warrimont

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 1 - Ieder lid van het Algemeen Bestuur heeft één stem.)

Motieven voor samenwerking:
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Voorkomen van hinder van elkaar, Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief, Versterken van de democratie, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Strategische kansen:
Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin te behartigen, waarbij de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en ordening daarvan, met inachtneming van belangen van economische, culturele en sociale aard.

Inbreng financiële middelen: jaarlijkse bijdrage
€ 7.610

-

-

-

-

-

-


-

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

14

GR ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur (AB) - Burgemeester: A. Scholten - Ambtelijk: J. Lianes Robles

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 10 - van totaal aantal: 23 - Iedere deelnemer krijgt stemmen naar rato van zijn inwonersaantal (peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan toetreding), hetgeen per 10.000 inwoners bepaald wordt:
a. < 14.999 inwoners 1 stem;
b. 15.000 – 24.999 inwoners 2 stemmen;
c. 25.000 – 34.999 inwoners 3 stemmen;
d. 35.000 – 44.999 inwoners 4 stemmen;
e. 45.000 – 54.999 inwoners 5 stemmen;
f. 55.000 – 64.999 inwoners 6 stemmen;
g. 65.000 – 74.999 inwoners 7 stemmen;
h. 75.000 – 84.999 inwoners 8 stemmen;
i. 85.000 – 94.999 inwoners 9 stemmen;
j. 95.000 – 104.999 inwoners 10 stemmen; k. etc)

Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan, - elkaar op het gebied van ICT-infrastructuur ontzorgen; - ICT-voorzieningen standaardiseren en uniformeren; - beschikbare kennis en capaciteit efficiënter inzetten; - slagvaardiger kunnen inspelen op ontwikkelingen, en; - toekomstige groei van ICT-kosten beperken (meer met minder). De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan, - elkaar op het gebied van ICT-infrastructuur ontzorgen; - ICT-voorzieningen standaardiseren en uniformeren; - beschikbare kennis en capaciteit efficiënter inzetten; - slagvaardiger kunnen inspelen op ontwikkelingen, en; - toekomstige groei van ICT-kosten beperken (meer met minder)

-

-

-

-

-

-

- Begroot Financieel resultaat: Exploitatie Samenw. ICT NML € 0

15

GR Maasveren Limburg Noord (Maasveren)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Bestuurscommissie - Wethouders: G.P.L. Peeters - Ambtelijk: W.P.M. Tijssen

Zeggenschap:
Bestuurscommissie (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 4 )

Strategische kansen:
Het in stand houden van de verkeersverbindingen over de Maas. Door de samenwerking ontstaan er geen verschil over inzichten van tarieven en wie welk onderhoud moet betalen. Daarnaast is er nu één aanspreekpunt voor alle veren en wordt er een uniform beleid gevoerd. Voor gemeente Venlo is er een minimum aan inspanning omdat gemeente Horst aan de Maas de centrum functie invult.

-

-

-

-

-

-

-


-

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

16

GR Omnibuzz

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Dagelijks Bestuur (DB) - Wethouders: F. Schatorjé - Ambtelijk: J. Bankers Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: F. Schatorjé - Ambtelijk: J. Bankers

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 3 - van totaal aantal: )

Motieven voor samenwerking:
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Voorkomen van hinder van elkaar, Versterken van de democratie, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan, ontwikkelen publiekrechtelijke regiecentrale. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Organisatorische voordelen, Versterken van de democratie

Strategische kansen:
Meer grip op aansturing en uitvoering gemeentelijke vervoerstaken; vorming expertise centrum vervoer; synergie en schaalvoordelen; mogelijkheid tot uitvoering doelgroepenvervoer (die niet uitvoerbaar zijn op basis van individuele kracht)

-

-

-

-

-

-

-


Begroot Financieel resultaat: totaal begroting Omnibuzz
€ 22.000.000

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

17

GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur (AB) - Burgemeester: A. Scholten Voorzitter - als afzonderlijk bestuursorgaan (in geval van een openbaar lichaam) - Burgemeester: A. Scholten Bestuurscommissie Bestuurscommissie - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 15 - gelijkheidsbeginsel) Bestuurscommissie (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 15 - gelijkheidsbeginsel)

Motieven voor samenwerking:
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, het betreft een wettelijke taak. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, het betreft een wettelijke taak

Strategische kansen:
Belangrijk

Inbreng financiële middelen: Bijdrage
€ 10.878.402

-

-

-

-

-

-


-

18

GR WAA (WAA)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: A.P.M.A. Vervoort Raad van Commissarissen (RvC) - Wethouders: A.P.M.A. Vervoort

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 3 - 3 stemmen afkomstig van de deelnemende gemeentes Bergen, Beesel en Venlo) Raad van Commissarissen (RvC) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 3 - 3 stemmen afkomstig van de deelnemende gemeentes Bergen, Beesel en Venlo)

Motieven voor samenwerking:
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Inbreng financiële middelen: Tekortfinanciering
€ -3.000.000 WSW Rijkssubsidie (doorbetaling aan WAA) € 14.738.579 Totaal
€ 11.738.579

Inbreng financiële middelen: Tekortfinanciering
€ 2.500.000 WSW Rijkssubsidie (doorbetaling aan WAA) € 14.161.922 Totaal
€ 16.661.922

-

-

-

-

Financieel resultaat: Concernresultaat GR WAA
€ 3.000.000


-

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

19

Kunstencentrum Venlo (KCV)

Strategische kansen: De gemeenteraad heeft het KCV gekenmerkt als basisvoorziening. Dit betekent dat we er groot belang aanhechten dat we actieve culturele ontplooiingsmogelijkheden aan de inwoners van Venlo bieden en daarbij vooral aandacht geven aan de culturele ontwikkeling van de jeugd.
Het KCV ontwikkelt zich binnen dit terrein steeds meer als netwerkpartner en wordt als zodanig alom gewaardeerd. Vanuit haar kerntaak heeft het KCV inmiddels een functie voor de hele regio Noord Limburg, en speelt daar een belangrijk verbindende rol tussen onderwijs en cultureel aanbod. Dit doet de instelling in intensieve samenwerking met de gemeente Venlo. Dit betekent dat de gezamenlijke betekenis als cultureel ankerpunt steeds meer van belang wordt.

Inbreng financiële middelen: Subsidie
€ 887.076

-

Eigen vermogen: Eigen vermogen
€ 608.607

-

Vreemd vermogen: Kortlopende schulden € 635.986 Voorzieningen € 180.604 Totaal
€ 816.590

-

Financieel resultaat: Exploitatiesaldo
€ -54.650


-

20

Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR)

Motieven voor samenwerking:
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Strategische kansen:
Inkoop in het sociaal domein met goed prijs - kwaliteitsniveau vanwege schaalvoordeel van de regio

-

-

-

Begroot Eigen vermogen: Eigen vermogen
€ 0

-

Begroot Vreemd vermogen: Vreemd vermogen
€ 0

-


Begroot Financieel resultaat: MGR € 63.619 Regionaal Bureau Opdrachtgeven
€ 1.529.381 Totaal
€ 1.593.000

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

21

N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 35 - van totaal aantal: 500 - Per aandeel wordt één stem uitgebracht (bron: art 32 Statuten N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg)

Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng van kapitaal
€ 63.530

-

Eigen vermogen: Eigen vermogen € 203.151.000

-

Vreemd vermogen: Kortlopende schulden € 127.418.000 Langlopende schulden € 247.261.000 Voorzieningen
€ 2.503.000 Totaal € 377.182.000

-

Financieel resultaat: Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen € 8.444.000


-

22

NV Enexis Holding (Enexis)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 498.150 - van totaal aantal: 149.682.196 - In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem (bron: art.31.1 statuten Enexis Holding N.V.). Venlo heeft een aandeel van 0,3328%.)

Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng van kapitaal
€ 246.306

-

Eigen vermogen: Eigen Vermogen € 3.808.000.000

-

Vreemd vermogen: Kortlopende verplichtingen € 624.000.000 Langlopende verplichtingen € 3.236.000.000 Totaal € 3.860.000.000

-

Financieel resultaat: Resultaat na belastingen € 207.000.000


-

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

23

Omroep Venlo

Strategische kansen:
Een betrouwbare lokale nieuwsvoorziening is essentieel voor het democratisch proces en betrokkenheid van burgers.

Inbreng financiële middelen: Subsidie
€ 260.849

-

Eigen vermogen: Eigen vermogen
€ -176.033

-

Vreemd vermogen: Kortlopende schulden en overlopende passiva
€ 245.115 Langlopende leningen
€ 201.383 Totaal
€ 446.498

-

Financieel resultaat: exploitatieresultaat
€ 32.753


-

24

Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO)

Motieven voor samenwerking:
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Versterken van de democratie, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief

-

-

-

-

-

-

-


-

25

Poppodium Grenswerk


Zeggenschap:
(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )

Inbreng financiële middelen: subsidie
€ 559.817

-

Eigen vermogen: Reserves en fondsen
€ 102.666

-

Vreemd vermogen: Kortlopende schulden
€ 152.842 Langlopende schulden
€ 111.625 Totaal
€ 264.467

-

Financieel resultaat: Exploitatieresultaat
€ 100.782


-

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

26

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 498.150 - van totaal aantal: 149.682.196 - 0,3328%)

Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng van kapitaal
€ 4.982

Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng van kapitaal
€ 4.982

Eigen vermogen: Eigen Vermogen
€ 1.620.245

Begroot Eigen vermogen: Eigen Vermogen
€ 1.610.000

Vreemd vermogen: Kortlopende schulden
€ 17.940

Begroot Vreemd vermogen: Kortlopende schulden
€ 5.000

Financieel resultaat: Resultaat na belastingen € -18.459


Begroot Financieel resultaat: Resultaat na belastingen € -10.000

27

Regio Venlo

Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Burgemeestersoverleg regio Venlo - Burgemeester: A. Scholten secretarissenoverleg regio venlo - Ambtelijk: A.M.G. Beurskens Portefeuillehoudersoverleg Economisch Domein - Wethouders: E. Boom Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijk Domein - Wethouders: G.P.L. Peeters, Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijk Domein - Wethouders: M.P.A.G. Pollux-Linssen Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein - Wethouders: F.P.M. Schatorjé

Zeggenschap:
Regio Venlo (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 8 - Elke deelnemende gemeente heeft 1 stem. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.)

Motieven voor samenwerking:
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Organisatorische voordelen, Voorkomen van hinder van elkaar. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten

Inbreng financiële middelen: jaarlijkse bijdrage (4,- per inwoner)
€ 402.520

Inbreng financiële middelen: jaarlijkse bijdrage (4,- per inwoner)
€ 403.488

-

Begroot Eigen vermogen: eigen vermogen regio
€ 601.563

-

-

Financieel resultaat: begroting regio Venlo
€ 478.274


Begroot Financieel resultaat: begroting regio Venlo
€ 2.072.739

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

28

Regionale Uitvoerings Dienst (RUD)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: G.P.L. Peeters - Ambtelijk: P. Jacobs

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 16 - Venlo is voorstander van een gewogen stemverhouding en niet zoals nu "one man one vote".) (aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )

Motieven voor samenwerking:
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

Strategische kansen:
De samenwerking biedt op termijn wellicht de mogelijkheid om uit te groeien tot een meer robuuste omgevingsdienst die leidt tot een organisatie met een kwalitatief betere en efficiëntere uitvoering van de Wabo taken.

Inbreng financiële middelen: Inkomsten andere partners
€ 126.346 Jaarlijkse bijdrage RUD LN
€ 90.541 Jaarlijkse bijdrage uitvoeringseenheid
€ 62.852 Kosten andere partners
€ 15.504 Totaal
€ 295.243

-

-

-

-

-

Financieel resultaat: Regionale Uitvoeringsdienst
€ 607.039


Begroot Financieel resultaat: Regionale Uitvoeringsdienst
€ 545.512

29

Stichting Openbare Bibliotheek Venlo (Bibliotheek)


Zeggenschap:
(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )

Strategische kansen:
Door de bibliotheek met subsidie in stand t houden en projecten te stimuleren zorgt de gmeente indirect over een openbare en laagdrempelige toegang van informatie.

Inbreng financiële middelen: Subsidie
€ 1.570.675

-

Eigen vermogen: Eigen vermogen
€ 249.222

-

Vreemd vermogen: Kortlopende schulden
€ 393.356 Voorzieningen € 350.507 Totaal
€ 743.863

-

Financieel resultaat: exploitatieresultaat
€ 1.734


-

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

30

Stichting Peuterspeelzalen Spring (Spring)

Motieven voor samenwerking:
het betreft een wettelijke taak. De belangrijkste motieven zijn: het betreft een wettelijke taak

Inbreng financiële middelen: Peuterspeelzaalwerk en VVE
€ 2.777.045

-

-

-

-

-

-


-

31

Stichting Venlo Partners (VP)

Motieven voor samenwerking:
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Verruimen van de horizon. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Verruimen van de horizon

Strategische kansen:
Venlo Partners is een onafhankelijke organisatie die als initiator maar vooral als verbindende partij tussen de verschillende stakeholders in de stad functioneert.

Inbreng financiële middelen: opdrachtverlening
€ 255.000 reclamebelasting
€ 180.000 Totaal
€ 435.000

-

Eigen vermogen: eigen vermogen
€ 43.628

-

Vreemd vermogen: vreemd vermogen
€ 99.332

-

Financieel resultaat: financieel resultaat
€ 926


-

32

Theater de Maaspoort

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

Zeggenschap:
(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )

Inbreng financiële middelen: subsidie
€ 1.971.527

-

Eigen vermogen: Algemene reserve
€ 4.645.458

-

Vreemd vermogen: Kortlopende schulden
€ 1.789.058 Langlopende schulden
€ 1.576.671 Voorzieningen
€ 3.694.681 Totaal
€ 7.060.410

-

Financieel resultaat: exploitatieresultaat
€ -91.705


-

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

33

Verkoop Vennootschap BV

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 6.656 - van totaal aantal: 2.000.000 - 0,3328%)

Motieven voor samenwerking: Efficiënter werken

Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng van kapitaal € 67 Kapitaalverstrekking
€ 105.000 Totaal
€ 105.067

Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng van kapitaal € 67 Kapitaalverstrekking
€ 105.000 Totaal
€ 105.067

Eigen vermogen: Eigen Vermogen
€ 150.934

Begroot Eigen vermogen: Eigen Vermogen
€ 137.500

Vreemd vermogen: Kortlopende schulden
€ 19.656

Begroot Vreemd vermogen: Kortlopende schulden
€ 7.500

Financieel resultaat: Resultaat na belastingen € -66.690


Begroot Financieel resultaat: Resultaat na belastingen € -12.500

34

Vordering op Enexis BV (VoE)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 6.656 - van totaal aantal: 2.000.000 - 0,3328%)

Motieven voor samenwerking: Efficiënter werken

Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng van kapitaal € 67 Lening
€ 1.165.000 Totaal
€ 1.165.067

-

Eigen vermogen: Eigen Vermogen
€ 9.172

Begroot Eigen vermogen: Eigen Vermogen
€ 0

Vreemd vermogen: Kortlopende schulden
€ 19.796 Langlopende schulden € 356.300.000 Totaal
€ 356.319.796

Begroot Vreemd vermogen: Langlopende schulden € 356.505.000

Financieel resultaat: Resultaat na belastingen € -14.825


Begroot Financieel resultaat: Resultaat na belastingen € -10.000

Nr.

Naam samen-werkingspartner

Bestuurlijk belang

Openbaar belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Verwacht resultaat 2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

35

Zorg- en Veiligheidshuis Limburg Noord (ZVH)

Vertegenwoordiging in bestuursorganen: stuurgroep - Burgemeester: A. Scholten - Wethouders: F.P.M. Schatorjé - Ambtelijk: M. Verhoef

Zeggenschap:
Stuurgroep (aantal stemmen voor de gemeente: stemmen op consensus - van totaal aantal: )

Motieven voor samenwerking:
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, integrale aanpak van multicomplexe casuïstiek; toegang tot beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Inbreng financiële middelen: beschermd wonen
€ 1.014.673 gemeentelijke bijdrage incl nazorg ex-gedetineerden € 266.733 Totaal
€ 1.281.406

-

-

-

-

-

Financieel resultaat: Beschermd wonen
€ 1.014.673 Bijdragen gemeenten inclusief nazorg ex-gedetineerden € 531.251 Jeugd en veiligheid
€ 90.972 Middelen ministerie van Veiligheid & Justitie
€ 117.368 Totaal
€ 1.754.264


Begroot Financieel resultaat: Beschermd wonen
€ 1.038.226 Bijdragen gemeenten inclusief nazorg ex-gedetineerden € 578.813 Jeugd en veiligheid
€ 96.746 Middelen ministerie van Veiligheid & Justitie € 117.368 Totaal € 1.831.153

ga terug