Jaarstukken 2018

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Inleiding

De strategische doelstelling van dit programma is “zoveel mogelijk samen me de inwoners invulling geven aan de veiligheid (in wijken en buurten)”.
In de begroting 2018-2022 hebben wij, middels een verwijzing naar de productenraming, aangegeven welke concrete inspanningen wij in 2018 zouden leveren om een bijdrage te leveren aan de bovenstaande langere termijn-ambitie. In dit hoofdstuk kijken we terug op 2018, door in te gaan op de resultaten die wij in dat jaar hebben bereikt en de inspanningen die we daarvoor hebben geleverd.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 9.430
Realisatie € 9.348
Afwijking € 81
ga terug