Jaarstukken 2018

Programma 4 Zorg en Welzijn

Inleiding

Programma Zorg en Welzijn is zowel inhoudelijk als financieel een omvangrijk programma: ongeveer een derde deel van de integrale gemeentebegroting wordt verantwoord in dit programma. In paragraaf 3.1 ‘Financiële verantwoording decentralisaties sociaal domein’ hebben wij een integrale financiële verantwoording opgenomen van dit programma en van onderdelen uit het programma  Participatie en Werkgelegenheid die om financieel-technische redenen gezamenlijk worden verantwoord binnen een zogenoemd financieel kader.  Hierin is echter een groot deel van de verantwoording nog niet meegenomen omdat de jaarafrekening met de zorgaanbieders nog niet heeft plaatsgevonden.

De gemeente Venlo is bij de financiële afsluiting 2016 geconfronteerd met een verlies van circa 12 miljoen euro voor de uitgaven in het sociaal domein. Eind 2016 zijn al eerste maatregelen getroffen om dit verlies terug te dringen. In de tweede helft van 2017 is een Programmamanager Sociaal Domein a.i. aangesteld die na een analyse een plan van aanpak heeft opgesteld om te komen tot een duurzaam financieel evenwicht in het sociale domein. Als gevolg van de uitvoering van de maatregelen uit het plan van aanpak moet er vanaf 2020 een duurzaam (financieel) evenwicht worden bereikt: passende zorg en ondersteuning binnen financiële kaders.
Voor het terugdringen van het tekort in het sociale domein hebben wij voor 2018 en verder gekozen voor een herijking van onze koers. We hebben de inrichting van de uitvoering van de ondersteuning van onze inwoners op een andere wijze vormgegeven. Wij hebben gekozen om de methodiek van prestatiedenken te integreren in onze aanbestedingen.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 137.501
Realisatie € 135.300
Afwijking € 2.201
ga terug