Jaarstukken 2018

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Overeenkomstig artikel 1.1 lid b sub 2 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector is de gemeente verplicht om melding te maken van de onderstaande gegevens.

Bedragen x € 1

Gegevens 2018

Soest, GJP van

Loon, HJAM van

Beurskens, AMG

Lucassen, PMH

Functiegegevens

Griffier

Interim secretaris

Gemeente-secretaris

Oud Gemeente-secretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 - 31/12

01/01 - 20/04 *

20/04 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

104.699

35.694

95.006

Beloningen betaalbaar op termijn

17.473

5.557

12.937

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

189.000

56.959

132.559

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

0

0

0

Totale bezoldiging

122.172

41.251

107.943

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bedragen x € 1

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 - 31/12

16/06 - 31/12 **

01/01 - 16/06 ***

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

106.867

118.296

121.318

Beloningen betaalbaar op termijn

16.311

16.682

13.085

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

181.000

181.000

135.378

Totale bezoldiging

123.178

134.978

134.403

* Dienstbetrekking van 01/01/2018 - 31/12/2018

** Dienstbetrekking van 01/01/2017 - 31/12/2017

*** Dienstbetrekking van 01/01/2017 - 30/09/2017

Bedragen x € 1

Lucassen, PMH

Functiegegevens

Functie(s) gedurende dienstverband

Gemeente-secretaris

Deeltijdfactor in fte

1,0

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

2017

Ontslaguitkering

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

68.976

Individueel toepasselijk maximum

75.000

-/- Onverschuldigd deel

0

Waarvan betaald in 2018

17.997

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

ga terug