Jaarstukken 2018

Bijlage X Toelichting risico's

Naam risico:

01. Grondexploitatie - Grondverkoop

Toelichting risico:

Als gevolg van externe factoren als ontwikkelingen in de (economische) marktsituatie kan de verkoop van gemeentelijke gronden en gebouwen stagneren dan wel aan prijsfluctuaties onderhevig zijn. (markt- en afzetrisico’s). Ondanks de versterking van de (woning)vastgoedmarkt in Venlo in de afgelopen periode blijft deze achter bij de ontwikkeling in heel Nederland.

Kans

Financiële impact

Onderbouwing financiële impact

Bruto risico 19,50 mln.
Kans van optreden: 10-75%
Netto risico: 9,20 mln.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Voor de verkopen te optimaliseren hebben we een website laten maken om ons vastgoed te presenteren. We hebben kavels laten opschonen, hier te koop borden op laten plaatsen. Er is een acquisiteur aangesteld om de verkoop optimaal te begeleiden.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 0

Naam risico:

02. Ondertunneling vierpaardjes

Toelichting risico:

Op basis van het plan van aanpak (college 19.12.2017) is het project in 2018 herijkt en is sprake van een geactualiseerde investeringsraming. De herijking is enerzijds uitgevoerd om eerdere aannames te concretiseren, risico's beter in beeld te brengen en te komen tot een geactualiseerde raming op basis van de huidige economische situatie, rekening houdend met de stijging van de bouwkosten, vastgoedprijzen en een realistische indexering. Anderzijds is de herijking uitgevoerd vanwege het feit dat het uitgangspunt bij de initiële bijdrage van de partners in het project (Rijk en provincie) is gebaseerd op het feit dat de gemeente Venlo volledig en alleen risicodragend is in het project. Het college heeft op 18.12.2018 kennis genomen van de resultaten van de herijking. De gemeenteraad is in januari 2019 in beslotenheid geïnformeerd evenals over de oplossingsrichtingen. De herijkte investeringsraming laat een verhoging van het investeringsbedrag zien van circa €10 milj. ten opzichte van de eerdere raming. Risico's zijn gelegen in marktwerking (bouwkosten, vastgoed, kostenstijging algemeen), bodemgesteldheid/vervuiling, grondwater en in de organisatiekosten.

Kans

50%

Financiële impact

€ 10.000.000,00

Onderbouwing financiële impact

Door de uitvoering van een herijking in 2018 is er nu concreet zicht op de totale opgave en de daarbij behorende risico's. Daar waar aan de voorkant ramingen grof worden opgesteld zijn we nu met de herijking meer de diepte in gegaan. De herijkingsrapportages is conform planning in q4 ter besluitvorming aangeboden. De eerder benoemde 10 miljoen laat zich in de herijking van het budget ook zien in de herijkte investeringsraming. ondanks het feit dat er nu gewerkt wordt aan een andere financieringssystematiek in relatie tot de begrotingsopgave is het op dit moment nog van belang de risicoreservering te handhaven

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Het college, de raad en de directie zijn in december en januari meegenomen in de herijkte opgave. Nu wordt toegewerkt naar besluitvorming in overleg met de partners (Rijk en provincie), waarbij een nieuwe opzet van de financiering tot stand zal komen. Juist om de beheersbaarheid te optimaliseren. Na besluitvorming kan dit vertaald gaan worden naar de begroting en verantwoordingsdocumenten. Tevens is ervoor gekozen om ruimte te maken voor heldere beslismomenten in de projectfasering (verkenning, ontwerp. realisatie), zodat ten alle tijden ruimte bestaat voor nadere afweging.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 5.000.000

Naam risico:

03. Kazernekwartier uitvoeringsrisico's (excl. Grondexploitatie)

Toelichting risico:

Naast de grondexploitatie kent het kazernekwartier een aantal andere businesscases te weten de uitvoering van C2C-maatregelen en de aanleg van de hoofdontsluiting . De overige businesscases kennen risico's samenhangende met vertragingskosten (prijsstijgingen), subsidietoekenning, complexiteit van de werkzaamheden (ongelijkvloerse kruising) en ontwikkeling van de energieprijzen (C2C-maatregelen).

Kans

Financiële impact

Onderbouwing financiële impact

Bruto risico: 11,08 mln.
Kans van optreden: 25-50%
Netto risico: 4,11 mln.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Het subsidierisico kan beperkt worden door tijdige terugkoppeling en communicatie met de subsidieverstrekker. Door C2C maatregelen door initiatiefnemers te laten uitvoeren kan dit risico (deels) verlegd worden.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 0

Naam risico:

04. Verdeelmodellen gemeentefonds

Toelichting risico:

Dit jaar en volgend jaar wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de verdeling van het gemeentefonds evalueren en herzien. Daarvoor vinden diverse onderzoeken plaats, die eind 2019 klaar moeten zijn. Het betreft o.a. om de integratie-uitkering Jeugdzorg, WMO, Participatie en Beschermd Wonen. De eerste maanden van 2020 worden gebruikt voor bestuurlijke beslissingen, waaronder voorlegging aan de Tweede Kamer. Ook de Raad voor het Openbaar Bestuur krijgt dan de gelegenheid te adviseren over de nieuwe voorstellen. De nieuwe verdeling wordt naar verwachting in de meicirculaire 2020 aangekondigd, zodat hij in 2021 kan ingaan. Ook de eventuele overgangsmaatregel maakt naar verwachting onderdeel uit van de meicirculaire 2020.

Eventueel benodigde wetsvoorstellen voor het nieuwe stelsel van uitkeringen zullen eerder dan begin 2020 worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Zulke wetsvoorstellen vereisen namelijk een uitgebreidere procedure dan de herziening van de verdeelmaatstaven nodig heeft.

Herziening van de verdeling kan zowel positief als negatief voor de gemeente Venlo uitpakken. Dit is sterk afhankelijk van de uitkomsten van de diverse onderzoeken. Op een enkel verdeelmodel zijn reeds op regionaal niveau indicatieve effecten beschikbaar. Deze pakken op regionaal niveau nadelig uit. Uitgaande van het voorzichtigheidsprincipe c.q. een behoudend scenario wordt rekening gehouden met een risico van € 4,5 miljoen over 2021 t/m 2023.

Kans

75%

Financiële impact

€ 4.500.000,00

Onderbouwing financiële impact

Indien het risico zich effectueert is tijd nodig om hierop bij te sturen. De berekening van de financiële impact gaat ervan uit dat hier 3 jaar voor nodig is en het nadeel 50% van de reguliere overgangsmaatregelen (compensatie) betreft, welke vanuit de weerstandscapaciteit opgevangen moet worden. Dit komt overeen met:
Jaar 1: € 750.000;
Jaar 2: € 1.500.000;
Jaar 3: € 2.250.000.
Het totale risico komt daarmee op € 4,5 miljoen.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Actieve lobby om een voor Venlo zo gunstig mogelijk c.q. zo min mogelijk nadelig scenario te bewerkstelligen alsmede inbreng van onze expertise om te komen tot adequate verdeelmodellen. Aanvullend proberen we tijdig te anticiperen op ontwikkelingen die er spelen.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 3.375.000

Naam risico:

05. Grondexploitatie - Bouw & woonrijp maken:

Toelichting risico:

De kosten van bouw- en woonrijp maken kunnen doorgaans goed worden geraamd. Echter de kosten van bijvoorbeeld archeologie, explosievenonderzoek en asbestverwijdering worden doorgaans pas duidelijk als gestart wordt met de werkzaamheden. Daarnaast kan de marktsituatie leiden tot plotselinge fluctuaties in het prijsniveau van de investeringen. Op dit moment wordt rekening gehouden met een prijsstijging van 5% in 2019, 3% in 2020 en gemiddeld 2% in de daarop volgende jaren. Voortzetting van de huidige druk op de bouwmarkt kan leiden tot hogere en langdurigere prijsstijgingen.

Kans

Financiële impact

Onderbouwing financiële impact

Bruto risico: 6,70 mln.
Kans van optreden: 25-75%
Netto risico: 2,43 mln.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Veelvuldig afstemmen met afdeling openbare werken over ramingen.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 0

Naam risico:

06. Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden:

Toelichting risico:

Aan subsidiebeschikkingen voor bepaalde werkzaamheden zijn voorwaarden verbonden. De realisatie van de werkzaamheden kan in tijd en geld afwijken van deze voorwaarden waardoor het risico op intrekking van (een gedeelte van) de subsidie kan optreden.

Kans

Financiële impact

Onderbouwing financiële impact

Bruto risico: 6,80 mln.
Kans van optreden: 25-50%
Netto risico: 1,75 mln.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Beheersmaatregelen:
Goede dossieropbouw en archivering is van groot belang en kan risico’s beperken voor de uiteindelijke verantwoording aan de verstrekkende instantie.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 0

Naam risico:

07. Grondexploitatie - Plankosten:

Toelichting risico:

De plankostenbudgetten van grondexploitaties kunnen onder druk komen te staan als gevolg van langdurige planvoorbereiding en/of -uitvoering. Dit kan het gevolg zijn van bezwaren tegen plannen of de marktsituatie die vraagt om een regelmatige bijstelling van de plannen. Ook de vertraging in de uitvoering van plannen als gevolg van de wijzigingen in de marktsituatie verhogen de kosten van planbegeleiding.

Kans

Financiële impact

Onderbouwing financiële impact

Bruto risico/kans: 4,22 mln.
Kans van optreden: 10-75%
Netto risico/kans: 1,72 mln.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Veelvuldig met omgeving en marktpartijen afstemmen om zo het planontwikkelingsproces te versnellen en te verbeteren. Zie ook beheersmaatregel grondverkoop gericht op beheersing stagnatie in uitvoering)

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 0

Naam risico:

08. Onderuitputting Rijksuitgaven

Toelichting risico:

De verwachting is dat vanwege een onderuitputting van de Rijksuitgaven in 2018 (€ 100 miljoen) het accres 2018 vanuit het gemeentefonds neerwaarts bijgesteld gaat worden bij Meicirculaire 2019. Vanwege nieuwe stellige uitspraken van de commissie BBV kunnen we dit niet verwerken in de Jaarrekening 2018.

Kans

100%

Financiële impact

€ 900.000,00

Onderbouwing financiële impact

De financiële impact van het benoemde risico is tot stand gekomen vanuit ons ondersteunende softwareprogramma Pauw waarin de uitkeringen vanuit het gemeentefonds worden berekend en geanalyseerd. Op basis van deze informatie wordt de financiële impact ingeschat op € 900.000.

Risicostrategie

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Het risico is geïdentificeerd maar vanwege nieuwe stellige uitspraken van de commissie BBV is het niet mogelijk hiervoor een voorziening te treffen.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 900.000

Naam risico:

09 Maatregelen Sociaal Domein

Toelichting risico:

Eind 2017 is gestart met beheersmaatregelen om te komen tot financieel evenwicht met passende zorg en ondersteuning in het Sociaal Domein. In 2018 zijn de eerste resultaten zichtbaar geworden doordat het tekort binnen het budgettair kader is teruggebracht met ongeveer 12 miljoen euro.
Voor 2019 zullen veel van deze maatregelen doorwerken en naar verwachting een hoger effect laten zien. In 2019 dient het tekort binnen het budgettair kader nogmaals met 10 miljoen euro teruggebracht te worden. De ingezette maatregelen (methodiek van prestatie denken, stringentere toegang, afschalen naar de sociale basis en zero-based-budgetting) geven vertrouwen dat dit kan worden behaald.
Om het tekort te kunnen terugdringen is het echter noodzakelijk dat de randvoorwaarden intern voldoende worden ingevuld. Goede bemensing, monitoring en sturing zijn hierbij essentieel.
Er blijven echter risico's bestaan op exogene factoren zoals de ontwikkeling van het zorgvolume. Ook de AMvB om reëel tarieven te hanteren zorgt voor een opwaartse druk van de kosten. Speciaal te noemen is hierbij Huishoudelijke Hulp waar de tarieven de komende jaren naar verwachting met ongeveer 10% per jaar gaan stijgen.
Ook de invoering van het abonnementstarief per 2019 voor de Wmo kan zorgen voor een aanzuigende werking en daardoor voor een groei van het zorgvolume.
Een terugkerend risico is het risico op facturen uit eerdere jaren waarvan de verplichting voor de gemeente nog niet inzichtelijk was ten tijde van de bijbehorende jaarrekening. Dit risico is door beheersmaatregelen elk jaar kleiner geworden. Wettelijk gezien dient de gemeente echter nog steeds nagekomen facturen uit de afgelopen 5 jaren te voldoen.


.

Kans

50%

Financiële impact

€ 1.800.000

Onderbouwing financiële impact

Het risico op volumegroei voor Wmo en Jeugd wordt geschat op ongeveer 1 miljoen euro. Extra kosten op basis van reële tarieven worden geschat op ongeveer 0.5 miljoen euro. Daarnaast wordt rekening gehouden met een risico op nagekomen facturen uit eerdere jaren van 300k waarvan de verplichtingen bij de totstandkoming van de jaarrekening 2018 nog niet bekend zijn.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Een goede monitoring zodat tijdig bijgestuurd kan worden. Heldere afspraken over de randvoorwaarden die nodig zijn om de effecten te kunnen bereiken en een tijdige signalering als de randvoorwaarden niet volledig ingevuld kunnen worden. Voldoende competente medewerkers om uitvoering te kunnen geven aan de maatregelen.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 900.000

Naam risico:

10. Juridische risico's

Toelichting risico:

Toewijzing van de vordering van National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh PA respectievelijk Sojitz (eisers) jegens de gemeente Venlo respectievelijk de veiligheidsregio Limburg Noord met betrekking tot aansprakelijkstelling inzake het optreden van de brandweer gedurende de brand van januari 2008 bij het bedrijf Geodis Vitesse (bedrijfshal afgebrand). Eisers stellen als huurders van de hal schade te hebben geleden (vordering €1,4 miljoen). De rechtbank Limburg heeft op 15 april 2015 in eerste aanleg vonnis gewezen, inhoudende dat de gemeente noch de veligheidsregio onrechtmatig hebben gehandeld en heeft alle vorderingen van eisers derhalve afgewezen. National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh PA respectievelijk Sojitz heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis bij het gerechtshof 's Hertogenbosch. Ter rolzitting van het hof Den Bosch van januari 2016 heeft de wederpartij om uitstel gevraagd. Het hof is echter overgegaan tot ambtshalve royement van de zaak. Dit betekent niet dat de kwestie is afgedaan. Indien gewenst kan elk der partijen de zaak weer op de rol laten aanbrengen. De zaak staat bij wijze van spreken in de wacht. In onderhavig geval bestaat het risico dat andere potentiele eisers in geval van toewijzing van de genoemde vordering claims zullen indienen.

Kans

50%

Financiële impact

€ 1.400.000,00

Onderbouwing financiële impact

Zie bovenstaand: de vordering van eisers als huurders van de hal betreft €1,4 miljoen.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Zoals aangegeven gaat het om een gerechtelijke procedure over een aansprakelijkstelling. De gemeente voert met ondersteuning van een externe advocaat van Nysingh (zeer gerenommeerd advocatenkantoor), welke door de verzekeraar van de gemeente is ingeschakeld, en wordt betaald, hiertegen verweer. Daarnaast is de gemeente hiervoor verzekerd, maar dit is gemaximeerd. Voor het overige bestaan er geen concrete activiteiten die de oorzaak of het gevolg van het risico kunnen vermijden of verkleinen.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 700.000

Naam risico:

11. Grondexploitatie - Tijdelijk beheer:

Toelichting risico:

Het tijdelijk beheren van gronden en panden binnen de grondexploitatie leidt tot kosten van beheer en onderhoud . Indien de verkoop van deze gronden en panden stagneert (zie ook risico grondverkoop) zal de periode van tijdelijk beheer ook langer doorlopen waardoor het risico bestaat op extra kosten binnen de grondexploitatie.

Kans

Financiële impact

Onderbouwing financiële impact

Bruto risico: 1,60 mln.
Kans van optreden: 25-75%
Netto risico: 0,68 mln.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Het beheer tijdig uit te voeren waardoor kosten beperkt kunnen worden.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 0

Naam risico:

12. Toekomstig gewijzigd handhavingsbeleid

Toelichting risico:

Wijziging van handhavingsbeleid. Meer inzet op wijkgericht werken ( breder takenpakket). Gevolg minder inzet BOA' s met risico van verminderde opbrengst parkeren/naheffingsaanslag en het dalen van de betalingsbereidheid.

Kans

75%

Financiële impact

€ 850.000

Onderbouwing financiële impact

Door minder tot geen inzet van BOA's op parkeren/naheffingsaanslag zal hier dan ook niet de geprognotiseerde inkomsten van ca 450,000 worden gerealiseerd en door het dalen van de betalingsbereidheid met na schatting 20% zal hier ook een daling van inkomsten van 400,000 ontstaan.

Risicostrategie

Vermijden

Beheersmaatregelen:

Door uitbreiding van het aantal BOA's kan risico worden voorkomen.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 637.500

Naam risico:

13. Lagere inkomsten registratie niet ingezetenen

Toelichting risico:

Het risico op lagere inkomsten realiseren dan begroot op de registratie van niet-ingezetenen (overdrachten rijk).
De afgelopen jaren realiseerde Venlo hogere inkomsten rni dan begroot. De meeropbrengst is structureel opgenomen in de begroting en het meerjarenperspectief.

marktwerking: de klant kan bij meerdere gemeenten terecht. Door langere wachttijden (aanzienlijk) lagere inkomsten. Meer concurrentie tussen RNI gemeenten indien de ontwikkeling van de werkgelegenheid afneemt. Het risico bedraagt maximaal 75 procent.

Kans

75%

Financiële impact

€ 700.000

Onderbouwing financiële impact

Niet-ingezetenen kunnen sinds 2013 een BurgerServiceNummer verkrijgen bij de gemeente Venlo. 19 gemeenten zijn voor deze taak aangewezen, waardoor marktwerking ontstaat. Belangrijkste factor om het BSN in Venlo te halen is een korte wachttijd. Dit hangt samen met personele capaciteit, inrichting van de dienstverlening en de openingstijden. Indien de bezoekers vanwege een lange wachttijd besluiten om in een andere gemeente de registratie te doen, zullen de inkomsten dalen. De gemeente is afhankelijk van het aanbod. Afgelopen jaren heeft laten zien dat de niet-ingezetenen Venlo goed weten te vinden. Dankzij een aantrekkende economie is er veel vraag naar personeel. Het risico bestaat daaruit dat de vraag op een bepaald moment afneemt. Met een lagere vergoeding als gevolg.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Er zorg voor dragen dat de afspraak-/ wachttijd op een concurrerend niveau blijft. Als openingstijden of personele inzet (worden) wordt beperkt, heeft dit consequenties voor de inkomsten.
Tijdens piekperiode tijdelijk inhuren om wachttijden op een acceptabel niveau te houden.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 525.000

Naam risico:

14. Uitbreiding Barge terminal

Toelichting risico:

Kostenstijging/aanbesteding: hogere kosten van bouwrijp maken
Projectvertraging : langere looptijd van het project met hogere inflatie en rente.
Private partijen (faillissement): erfpachtcanon en royalty's worden niet langer ontvangen, waardoor kapitaallasten niet meer gedekt zijn.
Royalty's: deze zijn gebaseerd op een betaling per TEU. Indien de marktontwikkeling minder hoog is dan geprognotiseerd, leidt dit tot minder inkomsten.
Verwerving vastgoed: minnelijke verwerving slaagt niet, waardoor onteigening noodzakelijk wordt. Dit kost meer geld en tijd.
Beëindiging erfpacht overeenkomst: beëindiging van de erfpachtovereenkomst na 10de jaar betekent dat de erfpachtcanon en royalty's niet langer worden ontvangen.
Planschade: gemeente Venlo heeft afgezien van doorleggen van kostenverhaal in geval van positief beoordeelde planschade. Kans hierop wordt als gering ingeschat.

Kans

25%

Financiële impact

€ 2.100.000

Onderbouwing financiële impact

Kostenstijging/aanbesteding €500.000
Projectvertraging : zie boven, inkomsten én uitgaven schuiven naar achteren. € 250.000
Private partijen (faillissement): € 300.000 gebaseerd op 2 jaar erfpacht verlies
Royalty's € 200.000 (2 jaar geen royalty's)
Verwerving vastgoed € 500.000
Beëindiging erfpacht overeenkomst € 300.000
Planschade € 50.000
Geen risico op lagere volumengroei containeroverslag boven de 85.000 TEU
In totaal € 2,1 miljoen.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Kostenstijging: zoveel mogelijk ingecalculeerd, conform parameters nota Grondbedrijf
Erfpacht overeenkomst mag eerste 10 jaar niet opgezegd worden.
Projectvertraging: inkomsten, maar ook uitgaven schuiven naar achteren.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 525.000

Naam risico:

15. BUIG

Toelichting risico:

Mede door de interventies uit het Aanvalsplan Venlo Werkt, is het gelukt om in 2018 het bijstandsvolume te laten dalen. Daarnaast is in 2018 het definitieve budget voor de BUIG hoger uitgevallen dan in het begin van het jaar de verwachting was. Hierdoor is het gelukt om in 2018 een overschot te realiseren op de BUIG middelen.
Voor 2019 is bij de begroting 2019 rekening gehouden voor de BUIG met de inkomsten uit voor het voorlopige budget voor 2018 met daarbij een verdere uitstroom van 900k. Het voorlopige budget voor de BUIG voor 2019 is echter lager uitgevallen dan begroot en wel met 2.7 miljoen euro. De realisatie voor 2018 is echter ook aanzienlijk lager uitgevallen dan was begroot waardoor het voorlopige budget van 2019 in de buurt komt van de realisatie van 2018. In de begroting van 2019 resteert een verdere uitstroom van 900k op de BUIG middelen. Door het lagere voorlopige budget voor de BUIG in 2019 komt deze verdere uitstroom onder druk te staan.

Door in 2019 door te gaan met de eerder ingezette koers is de verwachting dat ook in 2019 een aanmerkelijke uitstroom uit de bijstand gerealiseerd kan worden.

Door bovendien extra maatregelen te nemen aan de hand van het Aanvalsplan Venlo Werkt, gaan we ervan uit binnen het voorlopige budget voor de BUIG voor 2019 te kunnen blijven en de uitstroom voor 2019 zoveel mogelijk te kunnen realiseren. Hierbij zijn we echter ook afhankelijk van hoe de macro-economische omstandigheden zich in 2019 verder gaan ontwikkelen.

Kans

50%

Financiële impact

€ 900.000

Onderbouwing financiële impact

Door het lager uitgevallen voorlopige budget voor de BUIG voor 2019 dan eerder begroot komt de uitstroom van 900k onder druk.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

We beheersen het risico door in te blijven zetten op het Aanvalsplan Venlo Werkt, optimaal samen te werken met het WerkgeversServicePunt en alle kansen te benutten. Naast de aandacht voor begeleiding richting arbeidsmarkt zorgen we er voor dat alleen diegenen een uitkering krijgen die er ook daadwerkelijk recht op hebben. We doen dit door streng te zijn aan de poort. Tijdens de looptijd van de uitkering handhaven we de opgelegde verplichtingen.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 450.000

Naam risico:

16. Overschrijding bouwbudget verbouwing Postkantoor/MvBvD

Toelichting risico:

Er bestaat een reële kans dat het bouwbudget ten behoeve van de verbouwing van het Postkantoor aan de Keulsepoort niet afdoende zal zijn. Het tekort is een direct gevolg van aanhoudende prijsstijgingen in de bouw. De prijsstijgingen ontstaan door de sterke economische groei in Nederland, er wordt veel geïnvesteerd, de vraag is momenteel groter dan het aanbod. Sinds 2016 stijgt de productie in de bouw en de verwachting is dat zich dit nog enkele jaren doorzet (bron bouwkosten index en bouwkostenkompas). Dit heeft zowel gevolgen voor de prijs van bouwmaterialen en lonen, maar ook het gedrag van de aannemerij wordt hierdoor beïnvloed. De aannemers bevinden zich in een luxe positie, zij mijden risicovolle projecten, met als gevolg weinig inschrijvingen bij een aanbesteding en dus minder concurrentie. Als men toch al inschrijft op een risicovol project (wat niet nodig is, omdat men in principe al voldoende opdrachten heeft), zullen de opslagen voor winst&risico onevenredig hoog zijn. Men (bron Cobouw) houdt momenteel rekening met een gemiddelde prijsstijging van 7,5% voor 2018 (t.o.v. 2017). De indexering geldt voor de bouwsector als geheel (woningbouw, utiliteitsbouw en civiele werken). De cijfers zijn een schatting gebaseerd op marktontwikkelingen van de afgelopen jaren (het CBS levert bijvoorbeeld alleen maar historische cijfers), maar ook op economische voorspellingen. Voorspellingen kennen een zekere mate van onzekerheid, recente ontwikkelingen bij grotere utiliteitsprojecten op zowel landelijk als ook op lokaal niveau bevestigen echter het beeld van aanhoudende prijsstijgingen. Budgetoverschrijdingen tussen 10% en 30% zijn geen uitzondering. Er zijn ook enkele gevallen bekend, waarbij het budget met 60% overschreden wordt als een gevolg van prijsstijgingen en een mislukte aanbesteding met (te) weinig inschrijvers.

Kans

50%

Financiële impact

€ 800.000

Onderbouwing financiële impact

Het huidige bouwbudget is gebaseerd op een elementenraming uit 2015 (met prijspeil 2015), welke vervolgens in 2017 geïndexeerd is met ca. 11%. Deze indexering is opgevangen binnen de financiële kaders van de opdracht. Het Postkantoor heeft enkele kenmerken, die het voor een aannemer complexer en daarom risicovoller maken dan een gemiddeld utiliteitsproject. Het Postkantoor is een rijksmonument, dit verlangt meer expertise van de aannemer en de locatie in de binnenstad bemoeilijkt de logistiek. In de huidige markt zal men deze risico's onevenredig willen afprijzen. Rekening houdend met deze factoren en de reeds bekende en nog te verwachten kostenstijgingen in de bouw zal het bouwbudget met nog eens 20% geïndexeerd moeten worden. Deze indexering zal tot een overschrijding van het bouwbudget leiden van € 800.000,-

Risicostrategie

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Prijsstijgingen a.g.v. een gespannen marktsituatie zijn onvermijdelijk. Een mislukte aanbesteding, of een overspannen bouwproces kunnen echter voorkomen worden door het inkoop-, ontwerp- en bouwproces af te stemmen op de huidige wensen van de markt. Gunnen op laagste prijs is in de huidige markt van vraag en aanbod vrijwel kansloos, prijsvechters horen tot het verleden. De aannemers welke traditioneel pas bij de start van de uitvoering betrokken worden hebben momenteel geen behoefte aan een prijsaanvraag op basis van een uitgewerkt plan. De rekentijd bij dat soort aanbestedingen is erg kort, evenals de voorbereidingstijd na gunning. Door het tekort aan personeel en de volle orderportefeuille kan men aan dit soort voorwaarden (korte voorbereidingstijd, snel bouwen) sowieso niet voldoen, met als gevolg, dat men niet inschrijft. De aanbestedingsstrategie voor de uitvoeringsopdracht van het Postkantoor kent daarom een sterke voorkeur voor een bouwteamovereenkomst, waarbij de aannemer deelneemt aan het ontwerpproces en ook voor een deel van dat ontwerp verantwoordelijk is. Dat zorgt voor meer betrokkenheid en ook meer tijd voor de werkvoorbereiding van de uitvoering. Het ontwerp zal volledig in 3d gemodelleerd worden (zgn. BIM methode). Ook de leveranciers zijn bij dit proces betrokken. Dit verlaagt het risico op bouwfouten en verkort de bouwtijd. Voor aannemers twee belangrijke factoren, die het project aantrekkelijk maken.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 400.000

Naam risico:

17. Software Sociaal domein

Toelichting risico:

Binnen het Sociaal Domein wordt GWS gebruikt om gegevens van klanten uit de participatiewet vast te leggen. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening bepaalt dat, wanneer wij als gemeente (een deel van) de gegevensverwerking hebben uitbesteed aan / delen met een externe partij, er een verwerkersovereenkomsten moet worden opgesteld. In dit geval betekent dit dat er een verwerkersovereenkomst moet worden opgesteld met de leverancier van GWS (Centric). De afgelopen periode zijn diverse gesprekken met Centric gevoerd om te komen tot een verwerkersovereenkomst. Tot op heden heeft dit helaas niet geleid tot het gewenste resultaat. Mochten deze gesprekken uiteindelijk niet resulteren in een dergelijke overeenkomst, dan kunnen we de samenwerking met Centric niet voortzetten en zullen we een nieuw, vergelijkbaar pakket moeten aanbesteden. De kosten van een dergelijk pakket bedragen ongeveer € 800.000.

Kans

50%

Financiële impact

€ 800.000

Onderbouwing financiële impact

De financiële impact bedragen de kosten voor de aanschaf van een nieuw, vergelijkbaar pakket. De kosten voor de ambtelijke capaciteit die met een dergelijke aanbesteding is gemoeid, is hierin niet meegenomen.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Er wordt flink ingezet om er samen met de leverancier (Centric) uit te komen.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 400.000

Naam risico:

18. Zwembad

Toelichting risico:

In oktober 2012 stelde de gemeenteraad het toekomstscenario van zwembad De Wisselslag vast. De gemeenteraad besloot nieuwbouw te realiseren, de exploitatie te privatiseren en niet meer te investeren in levensduur verlengend onderhoud van het bestaande bad.
In 2018 is het bestaande zwembad nog steeds in gebruik en is er (nog) geen zicht op nieuwbouw van een zwembad.
Arbo-risico: Onlangs is een risico-inventarisatie en evaluatie uitgevoerd door de Arbo-unie. Geconstateerd werd dat er diverse Arbo-risico’s zijn, zoals de opslag en de installatie rond het gebruik van chemicaliën. De oplossingen/beheersmaatregelen om deze risico's weg te nemen zijn in onderzoek.
Bedrijfsvoeringsrisico: Het correctief onderhoud van het zwembad wordt steeds groter door het bereiken van het einde van de technische levensduur van de installaties in het zwembad. Dit heeft meerdere gevolgen:
1. De continuïteit van de bedrijfsvoering komt steeds verder onder druk te staan.
2. Onevenredige stijging van de onderhoudskosten.

Kans

75%

Financiële impact

€ 350.000

Onderbouwing financiële impact

Het bedrijfsrisico is gebaseerd op een inkomstenderving van een half jaar (€ 250.000), bij een bedrijfsstop en op een stijging van de onderhoudskosten (€ 100.000).

Risicostrategie

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Investeren in het gebouw en installaties. Investeren in Arbo technische zaken zoals transport en opslag chemicaliën.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 262.500

Naam risico:

19. MGR

Toelichting risico:

Met de afwijkende inkoopmethodiek waar Venlo voor gekozen heeft, is de vigerende kostenverdeelsleutel ter discussie komen te staan. De huidige afname van diensten door de verschillende gemeenten wordt niet meer weerspiegelt door de kostenverdeelsleutel. Hiermee ontstaat een financieel risico waarbij de gemeente Venlo haar deel bijdraagt aan de collectieve inkoopmethodiek (onder het raamcontract). En tevens wordt gefactureerd voor diensten die door MGR geleverd worden inzake de inkoop middels de methodiek prestatie gericht inkopen (de bypass). Daarnaast wordt gefactureerd voor al het meerwerk.

Kans

75%

Financiële impact

€ 300.000

Onderbouwing financiële impact

Kosten die gemaakt worden voor de specifieke Venlose inkoopmethodiek, gebaseerd op de jaarrekening 2017.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Het bestuur is verzocht te komen tot een nieuwe kostenverdeelsleutel

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 225.000

Naam risico:

20. Meldplicht datalekken

Toelichting risico:

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens.
We spreken van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens. Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming moeten bieden. In 2018 hebben zich enkele voorvallen voorgedaan, zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en in een aantal gevallen aan betrokkenen, maar deze hebben niet tot een boete geleid.

Een datalek kan voor de gemeente leiden tot ernstige reputatieschade, herstelkosten, en claims. Voorts is het afwikkelen van een datalek een forse belasting (tijdsintensief) op de organisatie die in de vele honderden uren kan liggen. Bij overtreding van de meldplicht datalekken) kan de Autoriteit Persoonsgegevens de gemeente tevens een bestuurlijke boete opleggen tussen € 150.000 en € 600.000. Deze boetes kunnen per overtreding opgelegd worden en cumulatief dus nog veel hoger zijn. Onder de AVG (die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan) worden de boetebedragen aanzienlijk verhoogd, namelijk tot een maximumboete van 10 miljoen Euro.

Kans

75%

Financiële impact

€ 200.000

Onderbouwing financiële impact

Het gevolg van nalatige informatieveilgheid kan een datalek zijn. Een datalek heeft tot nu toe binnen de gemeente Venlo niet geleid tot financiële impact. De financiële risico's zijn echter dermate hoog (zeker met de AVG) dat deze ervaringscijfers niet leiden tot geen financieel risico. Het bedrag van 200.000 euro is een inschatting welke reëel kan plaatsvinden.

Risicostrategie

Vermijden

Beheersmaatregelen:

In 2017 is de interne procedure meldplicht datalekken geïmplementeerd waardoor het eenvoudiger is om een datalek tijdig (binnen 72 uur na ontdekking) te melden. De kans op overtreding van de meldplicht is hiermee verkleind. De kans op datalekken kan verkleind worden door middel van de in het kader van informatieveiligheid en privacy te implementeren maatregelen alsmede door opleiding en bewustmaking van medewerkers.
Daarnaast is in 2018 een cyberverzekering afgesloten waarmee gemeente Venlo verzekerd is voor privacy aansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor netwerkbeveiliging; media-aansprakelijkheid digitale afpersing; herstelkosten wegens verlies van datagegevens ; schade door bedrijfsonderbreking; telefoonfraude; cyber incident kosten etc.. Deze verzekering wordt in 2019 gecontinueerd. Dit betekent echter niet dat we ten alle tijden verzekerd zijn. Als er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid/roekeloosheid is de daaruit voortvloeiende schade/ boete niet verzekerd. Om geschillen over toepasselijkheid van deze bepaling te voorkomen is het van belang duidelijk in procedures vast te leggen hoe bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging op processen toegepast wordt zodat medewerkers weten hoe te handelen en aangetoond kan worden dat wij hier aandacht aan besteden.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 150.000

Naam risico:

21. Privacy

Toelichting risico:

Binnen de gemeente Venlo wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van gemeentelijke wettelijke taken. Alle betrokkenen moeten er op kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met deze persoonsgegevens omgaat. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een meer digitale overheid stellen steeds hogere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Op grond van de AVG zijn organisaties verplicht om hun bedrijfsvoering dusdanig in te richten dat zij kunnen aantonen dat zij voldoen aan privacywet- en regelgeving en hebben burgers meer controle over hun eigen data dan voorheen. Overtreding van privacywetgeving brengt aanzienlijke risico's met zich mee. Indien er sprake is van een privacy incident (bijvoorbeeld een datalek of het niet waarborgen van rechten van betrokkenen) kunnen burgers schadeclaims indienen en hun vertrouwen in het bestuur verliezen, kan er sprake zijn van een forse politieke impact en kan de Autoriteit Persoonsgegevens (de Nederlandse toezichthouder) een last onder dwangsom, een bindende aanwijzing of een bestuurlijke boete opleggen. Niet alleen het bestuursorgaan dat privacywetgeving overtreedt kan een bestuurlijke boete krijgen maar tevens de individuele bestuurder. De maximale boete die de Autoriteit Persoonsgegevens op kan leggen bedraagt 20 miljoen euro. De hoogte van een op te leggen boete is afhankelijk van de ernst van een overtreding en de omstandigheden van het geval.

Kans

75%

Financiële impact

€ 200.000

Onderbouwing financiële impact

Het risico dat privacywetgeving overtreden wordt is groot. Het financiële risico dat hieraan verbonden is zal erg verschillen per overtreding. Als er bijvoorbeeld één brief met persoonsgegevens naar een verkeerd adres verzonden is heeft dat veel minder potentiële financiële impact dan wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens een boete op zou leggen omdat de gemeente geen verwerkingsregister heeft. De financiële gevolgen van reputatieschade en/of politieke impact zijn nauwelijks te kwantificeren. Een aantal risico's is sinds de afsluiting van een cyberriskverzekering afgedekt waardoor het restrisico minimaal is. Gezien bovengenoemde variabelen kan de financiële impact van het risico slechts gezien worden als aanname. De daadwerkelijke financiële impact en daarmee de benodigde weerstandscapaciteit kan aanzienlijk afwijken.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (wettelijke verplichting) t.b.v. intern toezicht en advisering (status: gereed). Aanstelling privacy officer t.b.v. uitvoering en implementatie gestelde kaders en advisering aan proceseigenaren (status: gereed). Inventarisatie risico's in het kader van het verwerkingsregister (wettelijke verplichting) (status: onderhanden werk). Analyse risico's d.m.v. dataclassificatie (zie het risico "informatieveiligheid") en PIA's (status: onderhanden werk). Maatregelen: aangaan van verwerkersovereenkomsten en convenanten met externe partijen (status: onderhanden werk), technische en organisatorische maatregelen (zie het risico "informatieveiligheid"), bewustwording en training (status: onderhanden werk), privacy beleid (status: onderhanden werk), beleggen verantwoordelijkheden, waaronder benoeming portefeuillehouder (status: afhankelijk van besluitvorming over privacy beleid), inrichting privacy services (status: onderhanden werk).

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 150.000

Naam risico:

22. Grensgemeenten

Toelichting risico:

Lagere leges-inkomsten reisdocumenten grensgemeenten. Nederlanders die niet in Nederland wonen (niet-ingezetenen) kunnen in 12 gemeenten, inclusief Venlo terecht (inclusief Schiphol-balie Haarlemmermeer) voor het aanvragen van reisdocumenten. Klanten bepalen zelf naar welke gemeente zij gaan. De gemeente is afhankelijk van het aanbod. Bij oplopende wachttijden in Venlo zullen klanten sneller overstappen naar collega grensgemeenten. Met als gevolg lagere legesinkomsten dan begroot.

Kans

75%

Financiële impact

€ 170.000

Onderbouwing financiële impact

In 2020 bedraagt het financiële risico (2019 overgangsjaar) (e) 170.000 (gemeenteleges). Dit is berekend op basis van 10.000 reisdocumenten van niet-inwoners vóór de reisdocumentendip (persoonsdocument voor volwassenen 10 i.p.v. 5 jaar geldig). Op basis van het rekenmodel reisdocumentendip BZK en de verhouding van paspoorten en ID-kaarten, leidt dit in 2020 tot 2.540 reisdocumenten niet inwoners vermenigvuldigd met het gemiddeld tarief gemeenteleges € 66,00.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Als enige grensgemeente in Nederland reikt Venlo reisdocumenten op verzoek aan huis uit, in een deel van Duitsland: aantrekkelijk voor klanten.
Wachttijd niet laten oplopen. Als openingstijden of personele inzet worden (wordt) beperkt, heeft dit consequenties voor de inkomsten. Zorgen voor voldoende personele capaciteit tijdens de topmaanden in de zomer. Opdat het netto risico wordt beperkt.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 127.500

Naam risico:

23. BV Campus Vastgoed

Toelichting risico:

De BV Campus Vastgoed is na de vervlechting (begin 2017) van de diverse entiteiten binnen het Greenport gebied, gestart met een kale vastgoed- en grondexploitatie. De uitwerking van de Campus visie was hierin nadrukkelijk niet verwerkt. Voor 2018 wordt een nadelig jaarresultaat geprognotiseerd van € 2,1 miljoen, begroot was € 2,4 miljoen negatief. Gelet op dit negatief resultaat wordt naar verwachting geen dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd. Wel kan een deel van de bij de jaarrekening 2017 gevormde voorziening vrijvallen in de jaarrekening 2018. De vastgoed- en grondexploitatie van de BV Campus Vastgoed heeft risico's in zich voor wat betreft de te behalen resultaten.
Eind februari 2019 zal de gemeente Venlo als aandeelhouder van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport en BV Campus Greenport een participatie BV oprichten waarin de positieve resultaten van de BV Ontwikkelbedrijf kunnen worden geconsolideerd met de negatieve resultaten van de BV Campus.
Resterend risico: de te behalen winsten bij de BV Ontwikkelbedrijf zijn niet groot genoeg om de verliezen bij de BV Campus op te vangen. Het risico hierop wordt - gelet op de geprognotiseerde positieve resultaten van de BV Campus vanaf 2022 - gering geacht.
Tevens is in de raadsvergadering van februari 2019 besloten tot een agiostorting van maximaal € 1,2 miljoen ter afdekking van de te verwachten exploitatieverliezen over 2019 t/m 2022.

Kans

10%

Financiële impact

€ 1.164.000

Onderbouwing financiële impact

In de meerjarenraming 2019-2028 en de begroting 2019 van Campus Greenport Venlo is een risico-paragraaf opgenomen. Er zijn een aantal risico’s omschreven zowel op de grondexploitatie als de vastgoed- en dienstenexploitatie: uitgifteprijs, looptijd, erfpacht, civiele techniek en exploitatie vastgoed. Tezamen met de geprognotiseerde tekorten in dezelfde meerjarenraming bedragen de gekwantificeerde risico's € 4,85 miljoen.

Totale financiële impact derhalve € 24% aandeelhouder * € 4,85 miljoen = €1.164.000.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Periodiek wordt de gemeente Venlo geïnformeerd over de stand van zaken rondom de exploitatie. Jaarlijks wordt aan de hand van een eventuele herziening van de risico-simulatie onze risico-paragraaf geactualiseerd.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 116.400

Naam risico:

24. Asbest pand Raad van Arbeid

Toelichting risico:

Er ligt een schadeclaim van BV Campus Greenport Venlo inzake aangetroffen asbest in het door BV Campus van de gemeente aangekochte pand Raad van Arbeid. Dit terwijl bij de verkoop door een adviesbureau het gebouw asbestvrij is verklaard. Betreffend pand wordt momenteel door BV Campus verbouwd en geschikt gemaakt voor onderwijsdoeleinden voor de Universiteit Maastricht en huisvesting van studenten. Er loopt een juridische onderzoek naar het (gedeeltelijk) doorleggen van de claim naar het adviesbureau, c.q. de vorige eigenaar.

Kans

50%

Financiële impact

€ 223.000

Onderbouwing financiële impact

Kosten asbest-inventarisatie, -saneringswerkzaamheden en onderzoek in totaal € 223.445,- (incl. btw).

Risicostrategie

Overdragen

Beheersmaatregelen:

Mogelijkheden van doorleggen schadeclaim wordt onderzocht.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 111.500

Naam risico:

25. Implementatie Omgevingswet

Toelichting risico:

Het project Implementatie omgevingswet is volop in uitvoering. Eind 2017/begin 2018 is een begroting van de kosten gemaakt voor de implementatie. Destijds was nog erg weinig bekend van de impact van de opgave en de huidige budgetten voor deze opgave zijn grotendeels gebaseerd op het Dialoogmodel van de VNG. In de loop van 2018 werd al zichtbaar dat dit niet volledig aansluit bij de werkelijkheid. Waar in 2018 en voor 2019 bleek dat er sprake was van onder uitputting zal voor 2020 en 2021 mogelijk een tekort ontstaan. Omdat in 2018 nog onvoldoende gedetailleerde informatie voorhanden was van de financiële effecten van de aanpak is het verschil tussen het beschikbaar budget en de verwachte kosten binnen de budgetten van het project opgenomen als taakstelling.
In de loop van 2018 heeft een uitgebreide kansen en risico-inventarisatie van het project plaatsgevonden. De daarin benoemde risico's en kansen zijn voorzien van noodzakelijke beheersmaatregelen en op onderdelen heeft bijsturing van de uitvoering plaatsgevonden.
Uit de inventarisatie blijkt dat naast materiële risico's met een direct financieel effect er in het project ook sprake is van immateriële risico's die mogelijk tot gevolg hebben dat extra inzet van mankracht of middelen moet plaatsvinden om deze bij te sturen. Met name 2019 staat in het teken van mobiliseren van de teams en medewerkers die te maken krijgen met de gevolgen van de nieuwe wetgeving. De mate waarin de organisatie hierbij aanhaakt en proactief hieraan bijdraagt, bepaalt mede het risicoprofiel van dit project naar de toekomst toe.

Het uiteindelijke gevolg van dit risico is dat bij de invoering van de wetgeving niet kan worden voldaan aan gewenste niveau van dienstverlening.

Kans

10%

Financiële impact

€ 850.000

Onderbouwing financiële impact

Mede op basis van het Dialoogmodel van de VNG is de lijn van 2019 voor ambtelijke inzet en materiele budgetten in 2020 doorgetrokken en een tekort begroot van ruim 400k. Voor 2021 is een inschatting gemaakt dat de kosten aanzienlijk lager zullen zijn. Door het veel lagere budget voor 2021 is voor dat jaar een tekort begroot van 450k.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Q1 van 2019 wordt door het project een herzien projectplan opgesteld. Hierbij kunnen ervaringen die zijn opgedaan in het afgelopen jaar worden omgezet in meer specifieke acties en effecten voor het project. Dit houdt in dat er een meer houdbare begroting door het projectteam kan worden opgesteld en er meer grip komt op dit risico. In 2019 zal de reeds gemaakte risico-inventarisatie van het project worden herzien en waar nodig bijgesteld of voorzien van aanvullende beheersmaatregelen.
In 2019 zullen de teams, maar ook individuele medewerkers, via actieve communicatie worden gemobiliseerd om vanuit hun rol bij de implementatie van de Omgevingswet in actie te komen.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 85.000

Naam risico:

26. BTW sport

Toelichting risico:

Met het verruimen van de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019 verandert het landschap van de exploitatie en financiering van sportaccommodaties. Het recht op vooraftrek van btw die aan gemeenten in rekening is gebracht over de kosten die toerekenbaar zijn aan de ter beschikkingstelling van sportaccommodaties vervalt. De rijksoverheid compenseert de gemeenten voor dit nadeel via de nieuwe specifieke-uitkering Sport (SPUK Sport). Gemeenten moeten om voor 2019 in aanmerking te kunnen komen voor deze specifieke uitkering uiterlijk 30 april 2019 een aanvraag indienen waarbij zij alle kosten (incl. btw) in kaart brengen met betrekking tot de bouw, het onderhoud van sportaccommodaties en het beheer van sport en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen (dus zowel exploitatiekosten als investeringskosten). De kosten die voor de aanvraag in aanmerking komen betreffen uitsluitend kosten die vanaf 1 januari 2019 gemaakt zijn. De compensatie bedraagt 17,5% van alle kosten (incl. btw). Omdat het subsidiebedrag jaarlijks een plafond kent, kan het voorkomen dat bij over inschrijving het uit te keren percentage lager uitvalt dan 17,5%. Dat risico wordt hiermee in beeld gebracht.

Kans

75%

Financiële impact

€ 88.000

Onderbouwing financiële impact

De btw van de in de begroting opgenomen kosten voor sport (baten en lasten én investeringen, alles incl. btw) komen voor compensatie in aanmerking. Jaarlijks is voor deze specifieke uitkering (SPUK Sport) landelijk een plafond van 152 miljoen beschikbaar. Inschatting is dat de gemeente Venlo in 2019 € 880.000 SPUK Sport gaat aanvragen. Verwachting is dat door over inschrijving van deze compensatieregeling er maximaal 90% wordt uitgekeerd van deze aanvraag. Derhalve een financieel risico van € 88.000.

Risicostrategie

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Gelet op het feit dat er vanaf de wetswijziging (1-1-2019) rond btw en sport géén 6% (9%) afdracht meer hoeft plaats het hebben van sportinkomsten, compenseert dit voor een belangrijk deel het risico. Op grond daarvan is het treffen van een voorziening niet nodig.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 66.000

Naam risico:

27. Lagere inkomsten leges Omgevings vergunningen door bezwaar en beroep

Toelichting risico:

Binnen de begroting van de gemeenten Venlo worden diverse inkomsten geraamd welke afhankelijk zijn van externe factoren. Daaronder vallen ook de inkomsten uit de bouwleges. Minder vergunningaanvragen voor de activiteit bouwen dan geprognosticeerd kunnen leiden lagere inkomsten uit de leges dan verwacht. Ook kan het zijn dat er door bezwaarprocedures en/of oninbare debiteuren minder geld binnenkomt of zelfs terugbetaald moet worden. Dit soort risico's kunnen over jaarschijven heengaan, omdat bezwaar- en/of inningsprocedures soms doorlopen naar het nieuwe jaar. Daarbij gaat het soms over grote projecten waarvoor dan ook hoge legesinkomsten staan geraamd.

Kans

25%

Financiële impact

€ 250.000

Onderbouwing financiële impact

De € 250.000,- betreffen de bouwleges die zijn gefactureerd aan, maar waarvoor de vorderingen nog niet zijn voldaan omdat de bezwaar/beroepsprocedures nog lopende zijn.

Risicostrategie

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Beheersmaatregelen zijn niet mogelijk. De legesverordening vereist dat de gemeente leges in rekening brengt voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning. Na facturatie staat nog altijd de mogelijkheid open tot bezwaar/beroep. Gezien de doorlooptijd van deze procedures komt het voor dat deze over jaarschijven heen gaan.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 62.500

Naam risico:

28. Informatieveiligheid

Toelichting risico:

Het belang van informatieveiligheid komt nadrukkelijk in beeld vanuit de privacywetgeving. Een van de eisen die de in privacywetgeving gesteld worden is dat een verantwoordelijke, passende (oftewel op het risico van een verwerking afgestemde) technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treft. Door gemeenten wordt dit ingevuld door de beveiligingseisen die opgenomen zijn in de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), waaraan ook Venlo zich (in haar strategische en tactische informatiebeveiligingsbeleid) gecommitteerd heeft.
Risico's zijn aanwezig in de vorm van bijv. hackers die in onze systemen kunnen komen, verlies van vertrouwen van burgers, reputatieschade, politieke impact en als laatste bestuurlijke boete voortvloeiend uit privacywetgeving).

Indien de Autoriteit Persoonsgegevens oordeelt dat de gemeente onvoldoende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen heeft kan zij de gemeente thans bestraffen met een bestuurlijke boete van maximaal 10 miljoen euro.

Kans

25%

Financiële impact

€ 200.000

Onderbouwing financiële impact

Het gevolg van nalatige informatieveilgheid kan een datalek zijn. Een datalek heeft tot nu toe binnen de gemeente Venlo niet geleid tot financiële impact. De financiële risico's zijn echter dermate hoog (zeker met de AVG) dat deze ervaringscijfers niet leiden tot geen financieel risico. Het bedrag van 200.000 euro is een inschatting welke reëel kan plaatsvinden.

Risicostrategie

Vermijden

Beheersmaatregelen:

Het project Informatieveiligheid zal in 2019 doorgaan met het uitvoeren van de maatregelen zoals gesteld in het plan Informatieveiligheid 2019. Tevens wordt de cyberverzekering gecontinueerd voor privacy aansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor netwerkbeveiliging; media-aansprakelijkheid digitale afpersing; herstelkosten wegens verlies van datagegevens ; schade door bedrijfsonderbreking; telefoonfraude; cyber incident kosten etc.. Dit betekent echter niet dat we ten alle tijden verzekerd zijn. Als er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid/roekeloosheid is de daaruit voortvloeiende schade/ boete niet verzekerd. Om geschillen over toepasselijkheid van deze bepaling te voorkomen is het van belang duidelijk in procedures vast te leggen hoe bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging op processen toegepast wordt zodat medewerkers weten hoe te handelen en aangetoond kan worden dat wij hier aandacht aan besteden. Deze maatregelen worden in 2019 en verdere jaren verder uitgevoerd.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 50.000

Naam risico:

29. Minder inkomsten eigen bijdrage beschermd wonen en beschermd thuis

Toelichting risico:

Door de verlaging in 2019 van eigen bijdragen Wlz en beschermd wonen door de halvering van de vermogensinkomensbijtelling (VIB) zullen de inkomsten uit eigen bijdrage voor beschermd wonen dalen. Hoe groot het (financieel) effect zal zijn is nog onzeker. Door het ingezette beleid van doorstroom van beschermd wonen naar beschermd thuis (indien mogelijk) nemen de inkomsten voor beschermd wonen verder af. De kosten daarentegen ook. Daarnaast kunnen in 2019 de kosten toenemen voor maatwerkvoorzieningen zoals beschermd thuis door de introductie van het abonnementstarief. Hierdoor wordt een vaste maximale bijdrage van €17,50 per bijdrageperiode betaald voor de eigen bijdrage onafhankelijk van de omvang van de ondersteuning, het inkomen, het vermogen en de samenstelling van het huishouden. Of het abonnementstarief leidt tot een aanzuigende werking en dus een toename van het aantal cliënten en kosten voor beschermd thuis is niet zeker. De inkomsten voor beschermd thuis draagt het CAK af aan de gemeente waar de cliënt ingeschreven staat. En dus niet aan Venlo als de cliënt niet in Venlo woonachtig is. Terwijl Venlo als centrumgemeente wel de kosten hiervoor draagt. Bovenstaande leidt tot onzekerheden over de hoogte van de te ontvangen eigen bijdrage beschermd wonen en beschermd thuis (Venlose cliënten). Het Rijk stelt middelen beschikbaar in het gemeentefonds ter compensatie van het abonnementstarief. Het is onzeker en dus een risico of deze toereikend zijn. Het bedrag van de financiële impact en kans van het daadwerkelijk zich voordoen van het risico is als gevolg van bovenstaande onzekerheden een grove inschatting.

Kans

25%

Financiële impact

€ 200.000

Onderbouwing financiële impact

Risicostrategie

Beheersmaatregelen:

Strikte toetsing van de zorgvraag/behoefte bij de toegang van het Zorg- en Veiligheidshuis. En monitoring van de aantallen cliënten en de kosten.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 50.000

Naam risico:

30. Centraal Meld- en Actiepunt (CMA)

Toelichting risico:

Vanaf 1 januari 2018 bestaat het Centraal Meld- en Actiepunt (CMA) onder de vlag van de Veiligheidsregio niet meer. De werkzaamheden zijn beëindigd en overgedragen. Met de afbouw van dit organisatiedeel en het afvloeien van personeel (vijf medewerkers) zijn frictiekosten gemoeid.

Kans

10%

Financiële impact

€ 450.000

Onderbouwing financiële impact

Eind 2017 schatte de Veiligheidsregio de maximale frictiekosten in op 800.000 euro, een verdere onderbouwing van dit bedrag hebben we tot op heden niet ontvangen. De Veiligheidsregio beschikt over een reserve CMA ter hoogte van omstreeks 350.000 euro, die initieel als dekking van deze frictiekosten zullen worden ingezet. Resteert een risico van 450.000 euro.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Het gesprek wordt met de Veiligheidsregio gevoerd over de afhandeling van het dossier. Inmiddels heeft een deel van de medewerkers een andere baan gevonden en is met de resterende medewerkers een loopbaantraject ingezet. De Veiligheidsregio zal een nieuwe en onderbouwde inschatting moeten maken van de definitieve fricitiekosten om betere grip te krijgen op dit risico.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 45.000

Naam risico:

31. Gladheidbestrijding

Toelichting risico:

In de begroting is rekening met een gemiddeld weertype om te berekenen wat de kosten zijn voor gladheidbestrijding. Het weer is niet te voorspellen. Zowel het aantal keren uitrukken als de intensiteit van het uitrukken heeft invloed op de kosten. De variabele kosten zijn met name zout en uren (zowel intern als extern).

Kans

10%

Financiële impact

€ 400.000

Onderbouwing financiële impact

Kosten voor gladheidbestrijding zijn begroot op € 90.000. In 2011 (strenge winter) waren de uitgaven ruim een half miljoen. Derhalve is het risico ca. € 400.000

Risicostrategie

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Geen.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 40.000

Naam risico:

32. Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Toelichting risico:

De basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw en, voor zover van belang voor het benutten van natuurlijke hulpbronnen in de ondergrond, ondergrondse constructies en gebruiksrechten. Het gebruik van geologische en bodemkundige gegevens vindt veelal plaats in de vorm van kaarten en profielen gebaseerd op geologische en bodemkundige modellen. Deze modellen maken ook deel uit van de BRO. Sinds 2008 zijn er vele verkennende en voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het analyseren van maatschappelijke kosten en baten, het ontwerpen van een informatie-architectuur en het opstellen van een algemene catalogus met de gewenste inhoud. De laatste ontwikkelingen zijn dat het de planning is om de BRO in de loop van 2017/2018 deels in werking te laten treden. Om uiteindelijk te kunnen voldoen aan deze wettelijke verplichting is het noodzakelijk om tijdig te starten met de implementatie en te beschikken over de benodigde middelen (planmatig werken). De BRO zal in een 6 tal tranches worden geïmplementeerd over de komende 4 jaren. Be BRO is al verplicht sinds 1-1-2018, maar begint nu pas een beetje vorm te krijgen. Op di moment heeft de BRO impact op contractmanagement, inkoop, registratie waterputten, boormonsters in verschillende profielen en het verplicht gebruik ervan inclusief meldingen en constateringen bij de overige afdelingen. Richting het einde van het jaar wil men 2 onderwerpen, de waterstanden en het milieu naar voren halen in de tijd. In de periode 2018-2022 vindt vaststelling en invoering plaats van de volgende tranches en in 2023 dient de Wet BRO volledig in werking te zijn. Van nog niet alle tranches is nu exact bekend wat de omvang gaat worden op moment van invoering, dat wordt projectmatig uitgewerkt per tranche. Ook zal er uitbreiding plaatsvinden op reeds eerder ingevoerde onderdelen. De BRO zal uiteindelijk iedereen kunnen raken, voorlopig beperkt tot het openbare bronhouderschap. Een concrete inschatting van de benodigde tijd, capaciteit en middelen is vooralsnog niet in te schatten. Aangezien dit echter een basisregistratie is, zal ook de Ensia toezicht gaan houden op de voortgang.. Het niet tijdig beschikbaar zijn van de benodigde middelen voor de implementatie en beheer van de nieuwe basisregistratie Ruimtelijke Ondergrond heeft tot gevolg dat niet voldaan wordt aan de wettelijke verplichting..

Kans

75%

Financiële impact

€ 50.000

Onderbouwing financiële impact

Onvoldoende implementatietijd en dekking kunnen leiden tot niet voldoen aan de wettelijke verplichting. De wettelijk verplichting is onvermijdelijk, de kans op voordoen is hiermee hoog. Er is vooral sprake van financiële impact.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Tijdig de benodigde middelen inzichtelijk maken, vast laten stellen en beschikbaar stellen

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 37.500

Naam risico:

33. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Toelichting risico:

Voor de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) treed per 1 juli 2018 nieuwe wetgeving in. Deze nieuwe Wet BAG 2.0 betekend dat er op een aantal vlakken wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot registratie, afbakening en controle op objecten. Deze wijzigingen en aanpassen die benodigd zijn worden vanuit het Ministerie begeleid middels een stappenplan waaraan men moet voldoen. Het is voor de BAG op dit moment niet in te schatten hoeveel en welke wijzigingen er gedaan moeten worden en welke kosten dat met zich mee brengt. Er zal in ieder geval een aanpassing plaatsvinden in de applicatie. Die moet ingericht worden om te voldoen aan BAG 2.0. Ook is er mogelijk extra inzet nodig om aan de opgelegde regelgeving te voldoen. Het is onduidelijk, met name voor de applicatie, wat hier de kosten voor worden.

Kans

75%

Financiële impact

€ 50.000

Onderbouwing financiële impact

Het niet tijdig beschikbaar zijn van de benodigde middelen voor de implementatie en beheer van de nieuwe basisregistratie Adressen en Gebouwen heeft tot gevolg dat niet voldaan wordt aan de wettelijke verplichting.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Tijdig de benodigde middelen inzichtelijk maken en vast laten stellen

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 37.500

Naam risico:

34. Grenswerk

Toelichting risico:

De exploitatie van Grenswerk is in de startjaren met een negatief resultaat afgesloten. In 2017 en waarschijnlijk ook 2018 wordt afgesloten met een positief resultaat, maar het is geen stabiele situatie. Er is afgesproken dat er een exploitatie onderzoek wordt gedaan waarin kostenposten onder de loep worden genomen, m.n. huisvestingslasten. Het resultaat van het onderzoek kan leiden tot een hogere subsidie aanvraag van Poppodium Grenswerk

Kans

75%

Financiële impact

€ 50.000

Onderbouwing financiële impact

De huisvestings lasten zijn ca € 50.000 structureel hoger dan oorspronkelijk begroot.

Risicostrategie

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 37.500

Naam risico:

35. Overeenkomst medewerkers WAA bij rayon Groen

Toelichting risico:

Het besluit over het onderbrengen van medewerkers van de WAA naar team Buitendienst en Beheer Sportexploitatie van december 2017 gaat uit van een tijdelijke detachering tot 1 september 2018 en daarna overname in dienst. Uitgangspunt was besluitvorming over het Werkontwikkelbedrijf voor de zomer van 2018. Besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden. Risico bestaat dat besluitvorming wordt uitgesteld en dus de detacheringsconstructie (duurder) langer (tot in 2019) bestaat dan is begroot.

Kans

25%

Financiële impact

€ 125.000

Onderbouwing financiële impact

De extra kosten i.v.m. detachering in 2018 t.o.v. het in dienst nemen zijn ca. € 125.000.

Risicostrategie

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Voorspoedige besluitvorming inzake de overeenkomst medewerkers groen spaart niet begrote uitgaven.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 31.250

Naam risico:

36. Naturalisatie ontwikkeling

Toelichting risico:

Momenteel onderzoekt de VNG voor het ministerie van Justitie en Veiligheid of de naturalisatie en optie (Nederlanderschap) bij alle gemeenten kunnen blijven of niet. Er zijn twee opties:
- Alle naturalisaties gaan naar enkele centrumgemeenten. - Huidige situatie handhaven (iedere gemeente voert de naturalisaties zelf uit)
Bij de tweede optie zal Venlo deze taken uit blijven voeren. Bij optie 1 worden dit zelfs meer werk. ( bron: https://nvvb.nl/nl/communicatie/nieuwsberichten/naturalisatie-en-optietaken-blijven-bij-gemeenten )

Kans

25%

Financiële impact

€ 110.000

Onderbouwing financiële impact

Concept Scenario 1 centrumgemeenteoptie: 37 % van de inwoners van Noord-Limburg (270.000) woont in Venlo (100.000).
- aanname: dezelfde percentages optie-naturalisatie als nu in Venlo. Extrapolerend op basis van de gerealiseerde baten en lasten 2018 leidt dat tot een negatief resultaat van circa € 180.000.
- Dit bedrag bestaat uit overhead (€ 130.000), directe kosten(€ 125.000), ontvangst/ afdracht rijksleges (per saldo € 0) en gemeenteleges ter dekking (€ 75.000). Op dit ogenblik is er een tekort op de naturalisaties en opties.

Concept Scenario 2. Alle gemeenten doen de aanvragen van de eigen inwoners, zoals nu ook al het
geval is. Het resultaat blijft vergelijkbaar met nu. In 2018 bedroeg het resultaat 70.000 negatief. Dit bestaat uit overhead (€ 50.000), directe kosten (€ 48.000), ontvangst/ afdracht rijksleges (per saldo € 0) en gemeenteleges ter dekking (€ 28.000).

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

er zorg voor dragen dat er voldoende gespecialiseerd personeel beschikbaar is om de gevraagde naturalisaties en opties adequaat af te handelen. (centrumgemeenten)

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 27.500

Naam risico:

37. Omroep Venlo

Toelichting risico:

De omroep is er in geslaagd om de ombuigingstaakstelling te realiseren. Er zijn goede financiële resultaten bereikt met programma's en commercials. Het risico op een faillissement is daarmee verminderd. Echter, de omroep heeft nog steeds geen ruimte in haar begroting voor noodzakelijke vervangingsinvesteringen en afschrijvingen. De financiële huishouding van de omroep blijft dus kwetsbaar. Er blijft een risico bestaan dat Omroep Venlo niet aan zijn verplichting kan voldoen en de doelen niet realiseren die de gemeente met de subsidie van € 260.000 voor ogen had.
Verstrekte lening ad. € 70.000 kan dan niet worden terugbetaald en de verstrekte garantstelling voor geldlening ad. € 90.000 wordt aangesproken.

Kans

25%

Financiële impact

€ 100.000

Onderbouwing financiële impact

afboeken lening: € 70.000
aanspreken garantstelling: € 90.000
in stand houden lokale omroepvoorziening: € 200.000
besparing huidige subsidie: -/- € 260.000
Per saldo een financiële impact van € 100.000

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Strakke sturing vanuit de gemeente en de omroep zelf op exploitatie- en ombuigingsresultaten.
Tweemaandelijks bestuurlijk overleg.
Maandelijkse rapportage van exploitatie- en liquiditeitscijfers vanuit Omroep Venlo aan de gemeente.
Eenmaal per kwartaal een rapportage aan de raad middels een RIB.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 25.000

Naam risico:

38. Maatschappelijke opvang MO 2.0

Toelichting risico:

Op 1 juli 2018 vindt de overgang plaats naar een nieuwe aanpak maatschappelijke opvang. Het betreft een geheel nieuwe werkwijze met betrekking tot de uitvoering van de wettelijke taak maatschappelijke opvang.

Kans

25%

Financiële impact

€ 100.000

Onderbouwing financiële impact

Ervan uitgaande dat er onvoldoende plekken zijn gekocht en er zes plekken aanvullend ingekocht moeten worden.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Er wordt sterk gestuurd op termijnen van uitstroom door de opvanginstellingen. Daarnaast wordt het gesprek gevoerd met woningcorporaties over beschikbare woningen voor doorstroom. In 2019 wordt deze aanpak geëvalueerd, daaruit zal moeten blijken of het gewenste resultaat wordt behaald, voldoende doorstroom wordt gerealiseerd en voldoende plekken zijn ingekocht.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 25.000

Naam risico:

39. Rijbewijzen

Toelichting risico:

Landelijk loopt er een pilot bij 15 gemeenten (o.a. Arnhem). Doel van de pilot is om de aanvraag van de vernieuwing/ verlenging van rijbewijzen vanaf 2020 zodanig te digitaliseren dat de klant bij de fotograaf zijn aanvraag doet. Het ophalen blijft mogelijk in eerste instantie nog wel bij de gemeente. Hoewel er ook een pilot is aangekondigd voor het rechtstreeks vanuit de RDW thuis te bezorgen. De eerste aanvragen-rijbewijzen (circa 1.000 per jaar) blijven sowieso (volledig) bij de gemeente. Dat geldt eveneens bij verlies/ diefstal van het rijbewijs. Wellicht komt daar nog een groep inwoners bij. Op dit moment blijkt, dat nog niet alle inwoners van de pilotgemeenten gebruik kunnen maken van de online verificatie, als zij hun rijbewijs willen vernieuwen. Het totaal aantal verstrekte rijbewijzen bedroeg in 2018 11.000.

Lagere legesinkomsten. Personeel vrijmaken voor andere taken. https://www.digid.nl/over-digid/app/controle-identiteitsbewijs

Kans

10%

Financiële impact

€ 234.000

Onderbouwing financiële impact

De gemeente zal indien de pilot succes vol is en 1-op-1 landelijk tot aanpassen van het vernieuwen van het rijbewijs leidt, maximaal 90 % van de gemeenteleges rijbewijzen mislopen (afhankelijk van het scenario). Daar staat op termijn mogelijk deels een besparing tegenover als gevolg van een wijziging van de openingstijden en, of personeel verloop.

Risicostrategie

Beheersmaatregelen:

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 23.400

Naam risico:

40. Extra uitgaven a.g.v. het niet voldoen aan de wettelijke norm

Toelichting risico:

Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm.
Voor een aantal taken zoals toetsen aan bouw-en milieuregelgeving en het toezicht houden op de Waterwet, wordt bewust het risico gelopen om niet te voldoen aan de wettelijke norm. Hier vindt een risico-afweging plaats waarbij altijd een kans op aansprakelijkheidskwesties wordt gelopen. Het afgelopen jaar heeft zicht dit nog niet voorgedaan. Het risico is klein dat het zich in 2019 wel voordoet.

Daarnaast kan de gemeente Venlo aangesproken worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport dat de gemeente wettelijke taken niet uitvoert.

Kans

10%

Financiële impact

€ 200.000

Onderbouwing financiële impact

Risicostrategie

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Meer budget nodig om de taken conform wettelijke taken uit te voeren.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 20.000

Naam risico:

41. Onvoorziene WAA desintegratiekosten

Toelichting risico:

Tegenvallende (des)integratiekosten in de voorgenomen samenvoeging van Wsw- en Pw-uitvoering.
Besluitvorming over toekomstige integratie staat voor 2019 nog op de rol. Met deze integratie wordt mede een taakstelling sociaal domein gerealiseerd. Niet realiseren van deze taakstelling is an sich al een risico. De voorgenomen integratie wordt onderbouwd middels een business case, waarin een groot deel van de potentiële risico's reeds zijn gekaderd en voorzien.
Het risico op niet doorgaan dient ook gekwantificeerd te worden. Omdat scenario 1 (facilitaire samenwerking met WAA) de facto nu reeds in realisatie is genomen, is het risico beperkt tot het niet behalen van de synergie-voordelen op scenario 2 (integrale samenwerking). Gegeven de stand van de organisatie, is het niet ondenkbeeldig dat de in de businesscase geprognosticeerde stappen niet tijdig gezet gaan worden, waarmee jaarlijks een risico van circa 1 miljoen euro ontstaat. In de begroting 2019 voor 2019 is nog geen rekening gehouden met eventuele synergievoordelen op de WAA, in de meerjarenbegroting op de Wsw houden we daar wel rekening mee. Daarnaast is er in de primaire begroting 2019 van de WAA sprake van een vermogensonttrekking van ruim 1 miljoen euro in 2019 waardoor de gemeentelijke bijdrage incidenteel voor 2019 wordt verlaagd. Meerjarig is dit risico dus wel relevant, maar omdat het nog niet in 2019 zal verwezenlijken, kwantificeren we dat risico nu niet hier.

Wel kwantificeren we dat wanneer het voor te stellen integrale scenario wel uitgevoerd gaat worden, daarin echter ook nog ongekaderde risico's zitten. Specifiek risico is dat Venlo bij voorgenomen overname NV ook risicodragend wordt voor niet begrote potentiële arbeidsconflictueuze-frictiekosten (berekend op 200.000 uitgaande van het gemiddelde van afkoopkosten voor 1 FTE ambtenaar danwel NV'er per jaar)

Kans

10%

Financiële impact

€ 200.000

Onderbouwing financiële impact

Omdat in de business-case inzake de integratie van Wsw- en Pw- uitvoering reeds met voorzienbare risico's rekening is gehouden, ziet dit directe risico vooralsnog enkel op mogelijke mismatch van medewerkers van de WAA die bij de gemeente komen werken en deze plaatsing onverhoopt niet slaagt. Wij gaan er van uit en streven ernaar dat dit risico zich niet tot nauwelijks in de praktijk voor zal doen. Omdat vooraf niet goed ingeschat kan worden of het personeelsleden zal gaan betreffen met een ambtelijk danwel NV-dienstverband, baseren we het financiële risico op een gemiddelde daarvan en gaan we uit van een risico van 1 FTE per jaar. Daarmee zou jaarlijks een financiële impact van circa € 200.000 per jaar zijn gemoeid.

Risicostrategie

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Gefaseerde en geleidelijke ontvlechting van WAA GR in combinatie met geleidelijke integratie van het uitvoeringsbedrijf van de WAA met het uitvoeringsbedrijf Participatiewet van de gemeente. Insteek op desintegratieproces vanuit gezamenlijkheid met de 2 andere nu nog in GR deelnemende gemeenten en op basis van 'fair deal'. Strakke monitoring op (des)integratiekosten vanuit WAA handhaven en inzichtelijk blijven presenteren.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 20.000

Naam risico:

42. Leerwerktraject

Toelichting risico:

Met de komst van WAA groen naar team Buitendienst en beheer sportexploitatie gaat ook van start een leerwerktraject voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Doel van het leerwerktraject is om personen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt binnen 1 jaar te ontwikkelen zo dicht mogelijk bij de arbeidsmarkt. De ontwikkeling is voornamelijk gericht op competentieontwikkeling en waar mogelijk en nodig op vakontwikkeling. De ontwikkeling is mens en uitstroom gericht. Voor deze mensen is regulier werk van de markt gehaald om de kandidaten voor dit leerwerktraject van werk te voorzien. De arbeidsmarkt trekt enorm aan. Dat kan leiden tot een tekort van aanbod van mensen voor het leerwerktraject. De werkzaamheden moeten wel verricht worden. Bij gebrek aan kandidaten om invulling te geven aan het leerwerkbedrijf, moeten diensten worden ingekocht.

Kans

25%

Financiële impact

€ 50.000

Onderbouwing financiële impact

De extra kosten als gevolg van het inkopen van diensten worden geschat op
€ 50.000.

Risicostrategie

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Actieve werving bij UWV voor kandidaten leerwerktraject en werkvooruitzicht zien te creëren via het (WSP) Werkservicepunt .

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 12.500

Naam risico:

43. Calamiteiten

Toelichting risico:

Het betreft calamiteiten risico's die betreffen illegale stortingen, storm en hoogwater. Het zijn alle drie externe factoren waar geen invloed op is.

Kans

10%

Financiële impact

€ 100.000

Onderbouwing financiële impact

Er is geen onderbouwing te maken, het betreft een schatting.

Risicostrategie

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Geen.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 10.000

Naam risico:

44. Convenant glasvezelnet buitengebied

Toelichting risico:

Op 16 oktober 2018 heeft het college besloten het convenant aanleg glasvezel buitengebied aan te gaan. Het plan inzake de aanleg van een glasvezelnet in het buitengebied van het noordoostelijk deel van Limburg is geïnitieerd door de provincie Limburg. Door de provincie is besloten om dit via wederpartij Glasvezel Buitenaf tot stand te brengen. Om met Glasvezel Buitenaf tot overeenstemming te kunnen komen, heeft de provincie een aantal concessies gedaan waarbij een aantal risico's voor de deelnemende gemeenten ontstaan. Met betrekking tot de openbare ruimte heeft dit vooral betrekking op garantstelling schades openbaar gebied/claims particulieren en diepte ligging welke afwijkt van ons beleid.

Kans

10%

Financiële impact

€ 100.000

Onderbouwing financiële impact

Vanwege de verscheidenheid van de benoemde risico's is het lastig een goede onderbouwing te geven van de financiële impact. Dit mede omdat een dergelijk project nog nooit is uitgevoerd in onze gemeente. Het betreft daarom een grove inschatting gebaseerd op schades/claims met betrekking tot aanleg kabels en leidingen uit het verleden.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

In het convenant is opgenomen dat er een onafhankelijk toezichthouder wordt aangesteld. Deze heeft de hoofdzakelijke controle op het uit te voeren werk. Incidenteel zal er ook toezicht door onze eigen toezichthouder uitgevoerd worden.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 10.000

Naam risico:

45. BTW labeling

Toelichting risico:

Boekingen ten laste van een onjuist budget. Het is mogelijk dat er boekingen plaatsvinden op een budget wat hiervoor niet is bedoeld. Het risico is aanwezig dat men hierdoor niet over de kwalitatief juiste financiële stuurinformatie beschikt. Daarnaast bestaat er een risico dat door het boeken op een oneigenlijke bedrijfseenheid er een onjuist fiscaal label aan wordt toegekend.

Kans

10%

Financiële impact

€ 10.000

Onderbouwing financiële impact

Het is niet inzichtelijk wat de financiële impact is. Het opgenomen bedrag is een globale schatting en is te beschouwen als een PM-bedrag.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

In de processen dienen voldoende check & balances te worden opgenomen met als doel het voorkomen van onjuiste boekingen. Ook zal in de budgethoudersregeling hierover een passage te worden opgenomen.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 1.000

ga terug