Jaarstukken 2018

Kredietoverzicht

In bijlage III van deze jaarrekening presenteren wij een overzicht van alle in 2018 afgesloten kredieten en een overzicht van de restantkredieten per eind 2018. M.i.v. 2018 is het planmatig onderhoud niet meer meegenomen in onderstaande tabel en ook niet meer in bijlage III.

Het verloop van het totaal van alle kredieten is in onderstaand overzicht samengevat.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Oorspronkelijk
kredietbedrag

Realisatie
t/m 2018

Restantkrediet
31-12-2018

Totaal kredieten

287.382

155.685

131.697

Omschrijving

Oorspronkelijk
kredietbedrag

Realisatie
t/m 2018

Resultaat afgeronde
investeringen 31-12-2018

Afgesloten kredieten

9.483

9.097

386

Omschrijving

Oorspronkelijk
kredietbedrag

Realisatie
t/m 2018

Restantkrediet
31-12-2018

Restantkredieten

277.899

146.588

131.311

De afgeronde kredieten in het jaar 2018 hebben een onderschrijding ten opzichte van het oorspronkelijk krediet van € 360.ooo. De wijziging in kapitaallasten als gevolg van de totale krediet onderschrijding van € 360.000 wordt in de meerjaren-begroting en via de voortgangsrapportage 2019 verwerkt.

Bij deze jaarrekening zijn 12 kredieten van vóór 2017 afgesloten en 12 kredieten met kredietvotering in 2017 en 2018.

Op 31-12-2018 is het restantkrediet € 131,3 miljoen, waarvan € 118,2 miljoen van de restantkredieten volgens planning gereed zal komen in de jaren 2020 en verder.

Indien er zich bij de lopende investeringen overschrijdingen aandienen dan zullen deze middels de hiervoor bestemde P&C instrumenten, inclusief dekkingsvoorstel, kenbaar worden gemaakt.

ga terug