Jaarstukken 2018

Programma 6 Economie en Toerisme

Inleiding

De strategische doelstelling van dit programma is “het bevorderen van de regionale economie”.

In de begroting 2018-2021 hebben wij aangegeven welke concrete inspanningen wij in 2018 zouden leveren om een bijdrage te leveren aan de bovenstaande langere termijn-ambities. In dit hoofdstuk kijken we terug  op 2018. We gaan in op de resultaten die wij in 2018 hebben bereikt en de inspanningen die wij daarvoor hebben geleverd. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de eventuele gevolgen van de tussentijdse begrotingswijzigingen op de resultaten en inspanningen.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 8.490
Realisatie € 9.322
Afwijking € -831
ga terug