Jaarstukken 2018

Sociaal domein

Inleiding

In deze paragraaf wordt het budgettair kader van het sociaal domein toegelicht.

In 2017 is gestart met de opgave om het sociaal domein financieel in evenwicht te brengen. In 2018 is het tekort van 24,9 miljoen in 2017 teruggebracht tot 8,2 miljoen.

In de oorspronkelijke begroting voor 2018 zijn de mei- en septembercirculaires verwerkt. Ten opzichte van deze (bijgestelde) begroting is er sprake van een positief resultaat van 3,8 miljoen. Dit resultaat bestaat voor 2,35 miljoen aan incidentele baten:

  • Een eenmalig voordeel op de Eigen Bijdrage van 0,8 miljoen;
  • Minder frictiekosten Jeugd  van 1,0 miljoen;
  • Voordeel van 0,45 miljoen op het budget dat was gereserveerd om nagekomen facturen van voor 2018 te betalen.

Het overige resultaat is behaald door het volledig realiseren van de taakstelling van 3,0 miljoen en het stringent sturen op budgetten. De gerealiseerde taakstelling van 3,0 miljoen werkt meerjarig door. Hiermee is in de meerjarenbegroting 2019 en verder reeds rekening gehouden.

Vanaf 2019 wordt in het sociaal domein niet meer gewerkt met afzonderlijke taakstellingen omdat er op productniveau realistisch wordt begroot (inclusief eventuele taakstellingen).

ga terug