Jaarstukken 2018

Programma 11 Beheer openbare ruimte

Inleiding

De strategische doelstelling van dit programma is "het instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving".

In de begroting 2018-2022 hebben wij aangegeven welke concrete inspanningen wij in 2018 zouden leveren om een bijdragen te leveren aan de bovenstaande langere termijn ambities. In dit hoofdstuk kijken we terug op het jaar 2017 en geven we inzicht in verschillende bereikte resultaten en doelstellingen.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 39.845
Realisatie € 37.812
Afwijking € 2.034
ga terug