Jaarstukken 2018

Balans

Bedragen x € 1.000

Ultimo 2018

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2017

Vaste activa

Vaste passiva

Algemene reserves

56.553

14.989

Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

8.507

9.740

Gerealiseerd resultaat

2.057

-23.656

In erfpacht uitgegeven gronden

9.145

9.389

Investeringen met maatschappelijk nut

57.676

61.565

Totaal vaste activa

350.967

378.018

Totaal vaste passiva

412.865

395.771

Vlottende activa

Vlottende passiva

Totaal vlottende activa

122.562

89.259

Totaal vlottende passiva

60.664

71.506

TOTAAL GENERAAL

473.529

467.277

TOTAAL GENERAAL

473.529

467.277

Verliescompensatie Wet Vpb 1969

PM

PM

Gewaarborgde geldleningen

393.200

402.806

Garantstellingen

0

0

ga terug