Jaarstukken 2018

Programma 12 Algemene middelen

Inleiding

Dit programma is geen inhoudelijk beleidsprogramma maar vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording is het onderdeel algemene (dekkings)middelen een verplicht begrotingsonderdeel. In dit deel worden onder andere de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente verantwoord. Ten dele staat deze informatie ook bij de paragrafen.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 107.243
Realisatie € 111.499
Afwijking € -4.256
ga terug