Jaarstukken 2018

Bijlage VIII Grondexploitaties

Verantwoordingsinformatie Grondbedrijf 2018

Verantwoordingsinformatie Grondbedrijf 2018.

Zoals aangekondigd werd in de Nota Grondbedrijf en Vastgoed 2019 voegen we een aantal tabellen toe aan de bijlagen Grondbedrijf als aanvullende toelichting op het afgelopen jaar.

De gemeenteraad besluit op basis van separate voorstellen over de financiële kaders van strategische aankopen en de voorbereiding en uitvoering van grondexploitaties.
Voor kleinere aankopen en projecten stelt zij verzamelkredieten vast in het kader van de begroting. Het college wijst ten laste van de verzamelkredieten, kredieten toe aan afzonderlijke aankopen en projecten en verantwoordt dit in deze jaarrekening.

Wijzigingen in de financiële kaders, met uitzondering van wijzigingen als gevolg van forse planwijzigingen, worden eveneens via de  PenC-cyclus  (deze jaarrekening) aan de gemeenteraad voorgelegd en verantwoord.

Voor een transparante besluitvorming wordt in de jaarrekening expliciet voorgesteld:

  1. kennis te nemen van de toewijzing van kredieten aan afzonderlijke grondexploitaties en strategische aankopen door het college ten laste van de verzamelkredieten 2018
  2. in te stemmen met de gewijzigde financiële kaders van grondexploitaties zoals verwerkt  in deze jaarrekening:
    1. de herziene grondexploitatiebegrotingen (conform tabel 2)
    2. de aanpassing (verhoging/verlaging) van de voorzieningen ter dekking van de geraamde grondexploitatietekorten met per saldo € 10,10 mln. (conform tabel 2),
    3. de aanpassing (verhoging/verlaging) van de kredieten ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de grondexploitaties met per saldo € 1,06 mln. (conform tabel 3)
    4. de aanpassing (verhoging/verlaging) van het netto-risico met betrekking tot de grondexploitaties met per saldo € 5,69 mln. (conform tabel 4)

Ter ondersteuning van deze besluitvorming  zijn  de volgende overzichten opgenomen in de jaarrekening:

TABEL 1: Beschikbare en toegekende kredieten

KREDIET

beschikbaar

toegekend

Manresa

30.000

Meelderbroek

30.000

Eindhovenseweg

50.000

Kloosterstraat Velden

170.000

geen gebruik van gemaakt in 2018

0

geen gebruik van gemaakt in 2018

0

Totaal

5.500.000

280.000

Ten laste van de verzamel-kredieten zijn in het afgelopen jaar door het college kredieten toegewezen voor in totaal € 280.000  ten behoeve van de  voorbereiding en uitvoering van de nieuwe projecten Manresa, Meelderbroek, Eindhovenseweg en Kloosterstraat Velden. Strategische aankopen waren in 2018 niet aan de orde.

TABEL 2: Nieuwe grondexploitatieramingen en aanpassing van de voorziening

HERZIENE GREX-BEGROTING

kosten

opbrengsten

geraamd resultaat

resultaat vorig jaar

aanpassing voorziening

Venlo Centrum Zuid

69.837.255

50.819.132

-19.018.123

-19.746.435

728.312

Centrumplan Blerick

16.258.656

7.863.976

-8.394.680

-7.758.931

-635.749

Q4

80.140.138

69.547.849

-10.592.289

-10.450.708

-141.581

Kazernekwartier grex

50.667.498

36.856.530

-13.810.968

-20.998

-13.789.970

Trade Port West

10.930.909

12.692.532

1.761.623

5.780.591

0

Veegtes

16.163.789

15.865.739

-298.050

-324.806

26.756

Masterplan Arcen Velden

10.539.284

8.668.797

-1.870.487

-2.689.251

818.764

Overige faciliterende grexen

2.397.509

2.291.302

-106.207

-252.729

146.522

Overige gemeentelijke grexen

13.627.255

13.631.829

4.574

126.112

0

Totaal

270.562.293

218.237.686

-52.324.607

-35.337.155

-12.846.946

Totaal op contante waarde

-10.104.394

De gewijzigde grondexploitatiebegrotingen leiden per saldo tot een verhoging van het  geraamd tekort aan het eind van de exploitatieperiodes van € 35,3 mln. (vorig saldo)   naar  € 52,3 mln. Grootste factor hierin is het Kazernekwartier.

Vertaald naar de contante waarde (waarde nu) is sprake van een verhoging van het tekort.   In verband met de geraamde tekorten van de grondexploitaties dienen  voorzieningen opgehoogd te worden met per saldo € 10,1 mln.

TABEL 3: Nieuw geraamde grondexploitatiekosten en aanpassing kredieten

HERZIENE GREX-kredieten

kosten

kosten
vorig jaar

aanpassing krediet

Venlo Centrum Zuid

69.837.255

70.470.567

-633.312

Centrumplan Blerick

16.258.656

15.546.094

712.562

Q4

80.140.138

80.532.107

-391.969

Kazernekwartier grex

50.667.498

49.560.531

1.106.967

Trade Port West

10.930.909

10.905.164

25.745

Veegtes

16.163.789

16.269.331

-105.542

Masterplan Arcen Velden

10.539.284

11.358.049

-818.765

Overige faciliterende grexen

2.397.509

3.687.018

-1.289.509

Overige gemeentelijke grexen

13.627.255

13.298.374

328.881

Totaal

270.562.293

271.627.235

-1.064.942

Naast wijzigingen in de kostenramingen van de grondexploitaties zijn een aantal grondexploitaties toegevoegd en afgesloten. Per saldo zijn de totaal geraamde investeringen in de lopende grondexploitaties met € 1,1 mln. afgenomen.

TABEL 4: Nieuw geraamde netto-risico's van de grondexploitaties

HERZIENE RISICO-profiel

netto-risico

risico
vorig jaar

aanpassing risico

Venlo Centrum Zuid

350.000

630.000

-280.000

Centrumplan Blerick

200.000

200.000

0

Q4

3.500.000

5.180.000

-1.680.000

Kazernekwartier grex

9.200.000

12.600.000

-3.400.000

Trade Port West

620.000

2.010.000

-1.390.000

Veegtes

780.000

1.400.000

-620.000

Masterplan Arcen Velden

0

0

0

Overige faciliterende grexen

200.000

140.000

60.000

Overige gemeentelijke grexen

850.000

420.000

430.000

Voorraad gronden

70.000

380.000

-310.000

Grondbedrijf algemeen

0

-1.500.000

1.500.000

Totaal

15.770.000

21.460.000

-5.690.000

Het geraamde netto-risico (ook wel: gewogen risico) in de grondexploitatieprojecten is afgenomen met per saldo € 5,7 mln, met name als gevolg van het in 2018 ingerekende verlies op het Kazernekwartier. Dit afgenomen risico is verwerkt in de gemeentelijke weerstandsratio zoals opgenomen in deze jaarrekening.

TABEL 5: Ontwikkeling Algemene Grondreserve in 2018

ALGEMENE GRONDRESERVE

stand 1-1-2018

4.456.759

toevoeging

winstneming TPW

1.665.000

rente

895.124

onttrekking voorz nadelig

346.365

resultaat restpercelen

58.407

onttrekking

waardedaling pand binnenstad

300.000

hoogwatergeul reservering

298.811

afgesloten exploitaties

140.579

overtollig vastgoed

138.327

herinrichting AZC

100.000

stand 31-12-2018

6.443.938

De omvang van de algemene grondreserve is het afgelopen jaar gestegen met € 2,0 mln. Voornamelijk het gevolg van voorgeschreven winstneming in grondexploitatie Trade Port West.

ga terug