Jaarstukken 2018

Bijlage VII Staat van vaste activa

Bedragen x € 1.000

Groeps- en object nummer en omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Herrubricering aanschaf- rekening / Overig

Investe ringen in het jaar

Desinvesteringen in het jaar

Boekwaarde 31-12-2018

Afschrijving

Waarvan extra

Aflossing

Rente

Kapitaallasten

Boekwaarde 31-12-2018

Bijdrage in activa derden

34.305

1.987

24.115

995

723

1.718

25.108

Kosten sluiten geldleningen

682

580

17

17

34

563

Gronden en terreinen

36.515

160

576

33.462

11

1.004

1.015

33.035

Woonruimte

585

11

25

4

1

5

10

Bedrijfsgebouwen

233.340

1.162

1.002

12.403

155.478

5.423

4.725

10.148

139.816

Bedrijfsgebouwen AV

2.440

-559

3.442

59

2.999

73

73

5.822

Grond, weg en water

138.249

5.247

67

9.965

52.836

3.396

1.744

5.140

44.789

Grond, weg en water AV

11.118

-4.995

4.785

16.113

334

334

15.903

Vervoermiddelen

4.362

96

165

24

1.112

323

36

360

1.026

Vervoermiddelen AV

-96

27

96

27

Machines, app en installaties

39.442

-393

-199

2.005

16.693

1.188

507

1.695

12.909

Machines, app en install. AV

14

-1.703

65

1.717

79

Overige materiele vaste activa

46.992

2.163

212

8

10.293

2.195

374

2.568

10.465

Bedragen x € 1.000

Groeps- en object nummer en omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Herrubricering aanschaf- rekening / Overig

Investe ringen in het jaar

Desinvesteringen in het jaar

Boekwaarde 31-12-2018

Afschrijving

Waarvan extra

Aflossing

Rente

Kapitaallasten

Boekwaarde 31-12-2018

Overige materiele vaste activa AV

366

-2.377

1.406

2.742

11

11

1.771

Kapitaalverstrek. aan deelneming

23.885

500

20.723

622

622

21.223

Leningen woningbouw corp.

125.355

12.701

843

483

483

11.858

Leningen aan deelnemingen

22.275

3.575

19.250

3.300

578

578

19.525

Overige langlopende leningen

1.365

144

28

5

5

116

Verstrekte startersleningen

2.202

90

2.202

66

66

2.292

Aandelen in gem. regelingen

105

105

3

3

105

Overige uitzettingen looptijd > 1 jr

4.075

-51

4.075

122

122

4.024

VROM Startersfonds

554

-53

554

17

17

502

TOTAAL GENERAAL

728.225

-1.506

17.232

25.053

378.018

13.552

4.172

11.444

24.996

350.967

ga terug