Jaarstukken 2018

Overzicht incidentele baten en lasten per programma en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste incidentele posten in de begroting weer. De incidentele lasten zijn lager dan de incidentele baten. Dat betekent dat er sprake is van een incidenteel overschot, maar een structureel tekort. De structurele lasten worden niet gedekt door structurele baten en er is dus géén sprake van een “materieel” evenwicht. Meerjarig verwachten wij wel een materieel evenwicht, als gevolg van de geraamde begrotingsoverschotten.

Bedragen x € 1.000

Programma

Realisatie 2018

Baten

01 Bestuur & Publieke dienstverlening

342

02 Openbare orde en Veiligheid

52

03 Participatie & werkgelegenheid

266

04 Zorg en Welzijn

1.661

05 Onderwijs en Jeugd

633

06 Economie en Toerisme

3.499

08 Ontwikkeling Centrumstad

3.880

09 Verkeer en Bereikbaarheid

33.439

10 Wonen en Leefomgeving

2.875

11 Beheer openbare ruimte

66

12 Algemene middelen

29.238

Onttrekking aan reserves

03 Participatie & werkgelegenheid

555

04 Zorg en Welzijn

129

05 Onderwijs en Jeugd

96

06 Economie en Toerisme

131

08 Ontwikkeling Centrumstad

10.696

09 Verkeer en Bereikbaarheid

229

10 Wonen en Leefomgeving

1.487

11 Beheer openbare ruimte

1.013

12 Algemene middelen

40.927

Totaal incidentele baten

131.212

Lasten

01 Bestuur & Publieke dienstverlening

577

02 Openbare orde en Veiligheid

03 Participatie & werkgelegenheid

342

04 Zorg en Welzijn

2.275

05 Onderwijs en Jeugd

633

06 Economie en Toerisme

1.730

07 Sport- en Cultuurbevordering

1.332

08 Ontwikkeling Centrumstad

13.509

09 Verkeer en Bereikbaarheid

24.642

10 Wonen en Leefomgeving

2.886

11 Beheer openbare ruimte

193

12 Algemene middelen

4.234

Toevoeging aan reserves

01 Bestuur & Publieke dienstverlening

211

03 Participatie & werkgelegenheid

240

06 Economie en Toerisme

2.050

08 Ontwikkeling Centrumstad

1.881

09 Verkeer en Bereikbaarheid

9.311

10 Wonen en Leefomgeving

1.376

12 Algemene middelen

63.716

Totaal incidentele lasten

131.137

Totaal saldo incidentele baten en lasten

75

Toelichting incidentele baten en lasten
Hieronder volgt een korte omschrijving van de incidentele baten en lasten groter dan € 0,1 miljoen.

Baten

 • De incidentele baten bij de programma's 01 t/m 05 betreft  inkomensoverdrachten.
 • Programma 06 Economie en Toerisme: Grondexploitaties € 2,5 miljoen , inkomensoverdrachten € 0,4 miljoen, TPN/DCGV overeenkomst Staatsbosbeheer € 0,2 miljoen, vrijval voorziening Campus Greenport € 0,4 miljoen.
 • Programma 08 Ontwikkeling Centrumstad: Grondexploitaties € 0,5 miljoen, inkomensoverdrachten € 0,3 miljoen, Verkoop gebouw Raad van de Arbeid € 1,5 miljoen, Bijdrage Provincie aan Q4 € 1,6 miljoen.
 • Programma 09 Verkeer en Bereikbaarheid: Verkoop parkeergarages € 33,3 miljoen.
 • Programma 10 Wonen en leefomgeving: Grondexploitaties € 2,1 miljoen, inkomensoverdrachten € 0,4 miljoen, Bommenregeling € 0,3 miljoen.
 • Algemene middelen: Gemeentefonds € 3,4 miljoen, ICT NML € 3,7 miljoen, Voorziening politieke ambtsdragers € 0,3 miljoen, compensatie sociaal domein € 21,7 miljoen.

Lasten

 • Programma 01 Bestuur & Publieke dienstverlening: Voorziening politieke ambtsdragers € 0,6 miljoen.
 • Programma 03 Participatie & werkgelegenheid: Inkomensoverdrachten € 0,1 miljoen, uitgaven participatie en werkgelegenheid € 0,2 miljoen.
 • Programma 04 Zorg en Welzijn: Ingehuurd personeel € 1,0 miljoen, Perceptiekosten 3D € 0,1 miljoen.
 • Programma 05 Onderwijs en Jeugd: Inkomensoverdrachten € 0,6 miljoen.
 • Programma 06 Economie en Toerisme: Grondexploitatie € 1,3 miljoen, inkomensoverdrachten € 0,4 miljoen.
 • Programma 07 Sport- en Cultuurbevordering: Voorziening afwaardering zwembad € 1,1 miljoen.
 • Programma 08 Ontwikkeling Centrumstad: Grondexploitaties € 11,4 miljoen, Museumtentoonstellingen € 0,3 miljoen, Verkoop gebouw Raad van  Arbeid € 1,5 miljoen.
 • Programma 09 Verkeer en Bereikbaarheid: Verkoop parkeergarages € 24,5 miljoen.
 • Programma 10 Wonen en Leefomgeving: Ingehuurd personeel € 0,4 miljoen, inkomensoverdrachten € 1,1 miljoen, Kunst in de openbare ruimte € 0,4 miljoen, Meer Maas Meer Venlo € 0,5 miljoen, Bommenregeling € 0,3 miljoen.
 • Programma 11 Beheer openbare ruimte: Ingehuurd personeel 0,2 miljoen.
 • Algemene middelen: ICT NML € 3,7 miljoen, voorziening politieke ambtsdragers € 0,3 miljoen.

De toelichting op de mutaties in reserves is terug te vinden in de toelichting van de baten en lasten per programma in de jaarrekening.

Structurele reserves

Bedragen x € 1.000

Naam reserve

Realisatie 2018

Toevoeging

Onttrekking

Algemene Grondreserve

895

Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier

261

Algemene reserve (bespaarde rente)

Totaal structurele baten en lasten

1.156

Bedragen x € 1.000

Presentatie van het structureel rekeningsaldo

Begroting 2018

Realisatie 2018

Saldo baten en lasten

10.296

26.735

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-10.296

-24.678

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

9.606

75

Structureel rekeningsaldo

-9.606

1.982

ga terug