Jaarstukken 2018

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Tabel 1: Financieel resultaat 2018

bedragen x € 1.000

Programma

Begroting voor
wijziging 2018

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

01 Bestuur & Publieke dienstverlening

6.164

6.228

6.503

104%

275

02 Openbare orde en Veiligheid

27

78

108

137%

29

03 Participatie & werkgelegenheid

47.620

50.859

49.872

98%

-986

04 Zorg en Welzijn

6.521

8.234

8.780

107%

546

05 Onderwijs en Jeugd

4.732

5.008

4.994

100%

-14

06 Economie en Toerisme

6.386

4.092

5.802

142%

1.711

07 Sport- en Cultuurbevordering

3.831

3.170

3.168

100%

-2

08 Ontwikkeling Centrumstad

10.881

8.277

7.824

95%

-453

09 Verkeer en Bereikbaarheid

6.937

37.490

37.224

99%

-265

10 Wonen en Leefomgeving

15.717

17.015

9.787

58%

-7.227

11 Beheer openbare ruimte

21.547

22.198

21.404

96%

-794

12 Algemene middelen (excl. overhead, post onvoorzien en VPB)

259.501

289.005

290.792

102%

1.787

12 Algemene middelen (overhead)

588

409

4.339

1319%

3.930

12 Algemene middelen (post onvoorzien)

01 Bestuur & Publieke dienstverlening

10.209

10.411

11.076

106%

665

02 Openbare orde en Veiligheid

9.015

9.430

9.348

99%

-81

03 Participatie & werkgelegenheid

80.209

85.543

79.021

92%

-6.522

04 Zorg en Welzijn

130.663

137.501

135.300

98%

-2.201

05 Onderwijs en Jeugd

16.061

15.736

15.607

99%

-129

06 Economie en Toerisme

9.772

7.136

7.271

102%

135

07 Sport- en Cultuurbevordering

9.343

8.643

9.948

115%

1.306

08 Ontwikkeling Centrumstad

20.444

28.608

28.071

98%

-536

09 Verkeer en Bereikbaarheid

6.435

28.084

28.038

100%

-45

10 Wonen en Leefomgeving

22.353

25.652

14.586

57%

-11.066

11 Beheer openbare ruimte

39.469

39.845

37.812

95%

-2.034

12 Algemene middelen (excl. overhead, post onvoorzien en VPB)

5.746

7.605

6.463

105%

-1.143

12 Algemene middelen (overhead)

36.098

37.074

41.321

116%

4.246

12 Algemene middelen (post onvoorzien)

539

498

0%

-498

Totaal saldo baten en lasten

-5.903

10.296

26.735

16.439

Onttrekkingen aan reserves (baten)

51.542

66.987

55.262

82%

-11.725

Toevoegingen aan reserves (lasten)

45.639

77.283

79.941

103%

-2.658

Totaal resultaat

2.057

2.057

ga terug