Jaarstukken 2018

Programma 4 Zorg en Welzijn

Wat hebben wij bereikt?

Opmerking vooraf: wij zullen in dit programma niet per tactische doelstelling ingaan op de bereikte resultaten omdat er in veel gevallen sprake is van resultaten die een bijdrage leveren aan meerdere tactische doelstellingen in dit programma. Wij geven op een aantal hoofdproducten aan wat er in 2018 is bereikt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat maatschappelijke partners ook in belangrijke mate hebben bijgedragen aan het realiseren van de resultaten.

Sociale basisondersteuning

De integrale buurtteams zijn begin 2018 van start gegaan en bieden op veel terreinen ondersteuning, een aantal cijfers:

 • Bewonersondersteuning heeft gemiddeld zo’n 185 bewonersinitiatieven in begeleiding.
 • Er zijn 3.900 mantelzorgers bekend bij het steunpunt mantelzorg; 2.135 mantelzorgers maken gebruik van de waarderingsvouchers.
 • Er zijn 38 trajecten opvoedingsondersteuning opgepakt.
 • De caseload (aantal inwoners dat begeleid wordt) van AMW is gemiddeld 575.
 • Het aantal deelnemers in de Open Inloop met zwaardere problematiek is toegenomen.
 • In totaal hebben 103 bewonersgroepen een bijdrage uit het SAM-fonds ontvangen voor hun initiatief. Het beschikbare budget was begin juni reeds volledig besteed.

Gezondheid van burgers

In 2018 is het uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid “Vitaal Venlo” door het college vastgesteld en op een aantal speerpunten zijn belangrijke stappen gezet in het behalen van de gestelde doelen, zoals:

 • Het project Rookvrije Generatie is in 2018 echt op stoom gekomen. Waarbij op bestuurlijk niveau met belangrijkste stakeholders afspraken zijn gemaakt over het realiseren van de doelen.
 • Er is in 2018 een integrale aanpak tegen eenzaamheid ontwikkeld en uitgevoerd.

Sociale wijkteams

 • Wij hebben de integrale toegang tot zorg en ondersteuning vorm en inhoud gegeven met de sociale wijkteams;
 • Wij hebben de regionale toegang tot beschermd wonen en maatschappelijke opvang verzorgd;
 • Wij hebben de nieuwe methodiek van prestatiedenken voor een viertal aanbestedingen toegepast;
 • Wij hebben inwoners op basis van een leefzorgplan maatwerkondersteuning en zorg geboden in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Indicator

JR 2017

JR 2018

2018

2019

2020

2021

Zelfredzaamheid van de inwoners (schaalscore)

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

Over 2016 zijn geen gegevens beschikbaar uit de stadspeiling.

Indicator

JR 2017

JR 2018

2018

2019

2020

2021

Aandeel inwoners dat mantelzorg of buren-, bejaarden-, of gehandicaptenhulp verleent

50,00

51,00

51,00

51,00

51,00

Over 2016 zijn geen gegevens beschikbaar uit de stadspeiling.