Jaarstukken 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Wegen (inclusief Civiele Kunstwerken)

Het wegennet en de civiele objecten zijn onderdeel van programma 11 Beheer openbare ruimte en product Beheer en onderhoud openbare ruimte.

Het beheerareaal wegen omvat hoofdwegen, wegen in wijken, fiets- en voetpaden, wegen buiten de bebouwde kom en onverharde wegen. Daarnaast valt het wegareaal te verdelen in verhardingssoort.
Het beheerareaal civiele objecten omvat onder meer bruggen, tunnels, duikers, keermuren en kademuren. Er zijn circa 800 objecten, waarvan nog een deel geïnventariseerd/geïnspecteerd moet worden.

Vastgesteld kwaliteitsniveau:
Het beoogde maatschappelijke resultaat is het beheren en in standhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving. De kwaliteitsniveaus zijn in 2018 door uw raad vastgesteld in het Meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten en Wegen.
Het minimale kwaliteitsniveau van de wegen in de gemeente Venlo  is daarmee vastgesteld op kwaliteitsniveau C (sober). Het kwaliteitsniveau van alle Civiele Objecten is vastgesteld op het instandhoudingsniveau, met als enige uitzondering het kwaliteitsniveau van de tunnel onder het Koninginneplein in Venlo. Dat is vastgesteld op het welstandsniveau.

Actuele onderhoudstoestand:
Weginspecties vinden jaarlijks plaats. Het ene jaar is dat een kleine inspectie, het daaropvolgende jaar een grote weginspectie. In 2018 heeft een grote weginspectie plaatsgevonden. Noodzakelijk groot en klein onderhoud van het complete wegenareaal is daarmee in beeld gebracht.  Daarmee is nogmaals bevestigd dat, als gevolg van enkele strenge winters, bezuinigingen en taakstellingen uit voorgaande jaren, een duidelijke achteruitgang in de kwaliteit van het wegareaal heeft plaats gevonden. De onderhoudstoestand beantwoord nog niet aan het minimumniveau zoals in het meerjarenplan aangehouden. Op basis van de inspectie is de planning voor de komende 2 jaar bijgesteld.
 In de laatste stadspeiling, van eind 2017, geven de inwoners het rapportcijfer 5,4 voor het onderhoud van straten, paden en trottoirs. Dit cijfer ondersteunt het beeld van de actuele (technische) onderhoudstoestand.
De inventarisatie en inspecties geven voor het grootste deel van de civiele objecten de actuele onderhoudsbehoefte. Hierbij wordt de landelijke norm NEN 2767 gehanteerd. Deze behoefte is vertaald in benodigd onderhoudsbudget om een start te maken met het borgen van een veilige onderhoudstoestand van de civiele objecten.

Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel:
Het Meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten 2018-2027 is opgesteld op basis van de methode ‘risico gestuurd beheer’. In plaats van cyclisch onderhoud wordt bij deze methode pas onderhoud gepleegd als het nodig is. Landelijke ervaring leert dat dit voordeliger is en kapitaalsvernietiging voorkomt.
Het Meerjaren onderhoudsplan Wegen 2018-2027 is opgesteld op basis van de landelijk erkende CROW-methodiek voor weginspecties.
Beide onderhoudsplannen zijn opgesteld overeenkomstig de beleidslijnen uit de ‘Nota reserves en voorzieningen’, september 2013. De meerjaren onderhoudsplannen Civiele Objecten en Wegen worden driejaarlijks bijgesteld aan de hand van inspecties waarin de ontwikkeling van de onderhoudsbehoeftes en het benodigd onderhoudsbudget wordt opgenomen en aan uw raad wordt voorgelegd. n de ‘Meerjarenplan voorziening Groot Onderhoud Wegen’. Voor de jaren 2023-2027 wordt uiterlijk februari 2021 een nieuw meerjaren onderhoudsplan opgesteld.

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar):
De kosten verbonden aan het Meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten 2018-2027  worden gedekt uit de in 2018 ingestelde voorziening ‘groot onderhoud Civiele Objecten’. Uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden op basis van de inspecties past binnen de door uw raad beschikbaar gestelde middelen. De kosten verbonden aan het Meerjaren onderhoudsplan Wegen 2018-2027 worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud wegen.

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten:
In de afgelopen jaren was er regelmatig onvoldoende onderhoudsbudget beschikbaar, waardoor het vastgestelde kwaliteitsniveau niet meer gehandhaafd kon worden. Met het huidige beschikbare onderhoudsbudget kan een inhaalslag gemaakt worden waardoor de (minimale) kwaliteitsniveau’s behaald kunnen worden. De beschikbare ambtelijke capaciteit kan mogelijk een knelpunt worden vanwege de krapte aan beschikbare technische kennis.
Realisatie 2018:
In 2018 zijn (aanvullende) inventarisaties en inspecties uitgevoerd van de beheerarealen wegen en civiele objecten. Op basis van de resultaten zijn de ‘Meerjaren Onderhoudsplannen Wegen’ en Civiele objecten’ opgesteld. Er is gewerkt aan een voorstel ‘Meerjaren Onderhoudsplan Wegen’ en ‘Meerjaren Onderhoudsplan Civiele objecten’ om het kwaliteitsniveau voor wegen vast te stellen op het minimale kwaliteitsniveau C (sober) en het kwaliteitsniveau van de civiele objecten vast te stellen op het instandhoudingsniveau met als enige uitzondering de tunnel onder het Koninginneplein in Venlo waarvoor wordt voorgesteld het welstandsniveau vast te stellen. Dit voorstel in 2018 vastgesteld. Dit plan bevat tevens een actualisatie van de voorziening ‘Groot Onderhoud Wegen’ (RV 2012-97).
Naast het uitvoeren van het regulier onderhoud is in 2018 ook een groot beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de inwoners. Er wordt in toenemende mate actief en integraal samenspraak en samenwerking gezocht met de gebruikers van de openbare ruimte.

ga terug