Jaarstukken 2018

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Wat hebben wij bereikt?

Strategische doelen
Zoveel mogelijk samen met de inwoners invulling geven aan de openbare orde en veiligheid (in wijken en buurten)

Tactische doelen

  • Bevorderen van (het gevoel van) veiligheid
  • Voorzien in crisisbeheersing en bestrijding van rampen
  • Voorzien in adequate brandweerzorg

De uitvoering van een groot deel van het terrein van dit programma vindt onder verantwoordelijkheid van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) plaats. De burgemeester van Venlo het voorzitterschap in, doch als een van de 15 leden is de invloed van Venlo betrekkelijk.
Ook in 2018 zijn de taken die bij de Veiligheidsregio zijn belegd, conform de afspraken uitgevoerd.

Indicator

JR 2017

JR 2018

2018

2019

2020

2021

Aandeel inwoners dat preventiemaatregelen heeft genomen tegen criminaliteit (techno-preventief)

somscore van 4 maatregelen (buitenverlichting, extra veiligheidsloten, (rol)luiken, alarminstallatieBron Veiligheidsmonitor.  de gehanteerde definitie is hier: deze somscore geeft het gemiddeld aantal techno preventieve maatregelen per huishouden weer waarbij het aantal maatregelen minimaal 0 en maximaal 4 is. Het betreft hier dus niet aandeel inwoners

Indicator

JR 2017

JR 2018

2018

2019

2020

2021

Aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt

Bron: Veiligheidsmonitor.De indicator is een samengestelde indicator en geeft de gepercipieerde kans op slachtofferschap (zakkenrollerij, beroving, woninginbraak, mishandeling). In het kader van het nieuwe Integrale Veiligheidsbeleid wordt onderzocht of voor deze indicator een ambitieniveau kan worden bepaald.

Indicator

JR 2017

JR 2018

2018

2019

2020

2021

Aandeel inwoners dat preventiemaatregelen heeft genomen tegen criminaliteit (socio-preventief)

Bron Veiligheidsmonitor.   de gehanteerde definitie is hier: deze somscore geeft het gemiddeld aantal socio preventieve maatregelen per huishouden weer waarbij het aantal maatregelen minimaal 0 en maximaal 4 is. Het betreft hier dus niet aandeel inwoners, maar een somscore..