Jaarstukken 2018

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Algemeen
Het vigerend vastgestelde Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 en het  vastgestelde beleidsplan Veiligheidsregio Limburg Noord 2016-2019 vormden de basis voor de activiteiten in het programma Openbare Orde en Veiligheid in 2018.

Het schietincident, dat eind 2017 plaatsvond in Blerick, staat los van de uitvoering van dit programma, doch heeft wel degelijk invloed op de veiligheidsbeleving in Venlo. Mede naar aanleiding hiervan is met steun (subsidie) van de provincie Limburg in 2018 het opstellen van het stadsdeel ontwikkelingsplan Blerick en daarbinnen het wijkplan Vastenavondkamp met verve opgepakt. Voor Vastenavondkamp is per oktober 2018 een projectmanager aangesteld met als opdracht de leefbaarheid in Vastenavondkamp te verbeteren.
Door diverse oorzaken, o.a. inzetbaarheid personeel, (zie financiële toelichting) is het saldo van het programma  ruim € 111.000 achter gebleven bij wat voorzien was in de begroting 2018. Ruim € 100.000 daarvan was reeds aangekondigd in de VORAP 2018).
Per tactisch doel treft u hieronder aan wat we gedaan hebben.

Het bevorderen van (het gevoel van) veiligheid
In 2018 hebben wij het opstellen van het stadsdeelontwikkelingsplan Blerick en in het bijzonder het wijkplan Vastenavondkamp ter hand genomen. Tevens hebben wij het steun van de provincie Limburg een projectmanager Vastenavondkamp aangesteld met als opdracht de leefbaarheid in Vastenavondkamp te bevorderen.
Verder hebben wij  op het gebied van veiligheid aandacht geschonken aan en inzet gepleegd op de volgende onderwerpen (in willekeurige volgorde): woninginbraken, radicalisering, fietsendiefstal (gedeprioriteerd), cameratoezicht, veiligheid politieke ambtsdragers en medewerkers gemeente Venlo en tot slot overlast jongeren (inzet straatcoaches).

Het voorzien in crisisbeheersing en bestrijden van rampen
De voorbereiding van onze organisatie op crises en rampen heeft onze continue aandacht. Wij doen dat door regelmatig te oefenen, waarbij de risicotypen uit het risicoprofiel leidend zijn.
Verder hebben wij ingezet op multidisciplinaire samenwerking in de voorbereiding op grootschalige evenementen (evenementen veiligheid).

Het voorzien in adequate brandweerzorg

In het brandweerorganisatieplan beschrijft de VRLN brandweerzorg als
risicobeheersing en incidentbestrijding. Het plan voorziet zowel in repressieve als
preventieve maatregelen om de dekking in Limburg-Noord zo optimaal mogelijk te maken, mede in relatie tot de beschikbare financiering.

Waar nodig is de gemeente hierbij betrokken.