Jaarstukken 2018

Programma 3 Participatie en Werkgelegenheid

Wat hebben wij bereikt?

Strategische doelen
Iedereen doet naar vermogen mee aan de samenleving en voorziet voor zover mogelijk zelf in het inkomen

Tactische doelen

  • WERK Het (naar vermogen) voorzien in eigen inkomen
  • PARTICIPATIE Het (naar vermogen) actief deelnemen aan de maatschappij

Iedereen doet naar vermogen mee aan de samenleving en voorziet zover mogelijk zelf in het inkomen
We willen bereiken dat iedereen naar vermogen meedoet in de samenleving en voor zover mogelijk zelf voorziet in zijn inkomen. Dit meten we in de stadspeiling met de participatieladder.  In 2018 heeft echter geen stadspeiling plaatsgevonden.
Wel heeft er in 2018 een grote uitstroom uit de bijstand plaatsgevonden doordat veel mensen werk hebben gevonden. Hieruit volgt dat meer mensen zelf in hun inkomen kunnen voorzien.

Indicator

JR 2017

JR 2018

2018

2019

2020

2021

Aandeel dat deelneemt in de samenleving door werk of andere maatschappelijke activiteiten (vrijwilligerswerk/ mantelzorg/ wederkerigheid)

81,00

80,00

81,00

82,00

82,00

Deze indicator is het percentage mensen dat deelneemt in de samenleving door werk of andere maatschappelijke activiteiten van het totale aantal inwoners in Venlo. De verwachting is dat door ontwikkelingen in Venlo (o.a. het werkgeversservicepunt, werkbedrijf en Huizen van de Wijk) en de economische ontwikkeling het aandeel dat deelneemt in de samenleving zal stijgen. Deze realisatie is voor 2018 niet beschikbaar omdat er geen stadspeiling heeft plaatsgevonden.