Jaarstukken 2018

Programma 5 Onderwijs en Jeugd

Wat hebben wij bereikt?

Strategische doelen
Iedereen ontwikkelt zich naar vermogen tot een volwaardig inwoner van onze samenleving.

Tactische doelen

  • Het behouden en waar nodig versterken van een adequate leeromgeving;
  • Het faciliteren van de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners;
  • Het (verzorgen van adequaat) toezicht op competentieontwikkeling.

Adequate leeromgeving
Huisvesting

In het jaar 2018 is het Onderwijshuisvestingsplan gemeente Venlo 2018-2038 tot stand gekomen. Het Onderwijshuisvestingsplan gemeente Venlo 2018-2038 is gebaseerd op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting, van de gemeente Venlo en de Venlose schoolbesturen. De basis van dit plan is een in overleg met de schoolbesturen opgesteld spreidingsplan. Dit spreidingsplan geeft inzicht in de toekomstige huisvestingsbehoefte van het onderwijs, rekening houdend met de onderwijskundige ambities van schoolbesturen en gemeente.
De gemeente Venlo en de schoolbesturen hebben afgesproken  om het levensduur verlengend renoveren als belangrijkste kader voor (vervangende) bouw te zien.
Projecten 2018;

  • De renovatie van de oude LTS aan de Roerdompstraat ten behoeve van Praktijkschool 't Wildveld en VSO-school de Velddijk is on-hold gezet.  De hiermee samenhangende aanbestedingsprocedure is als ongeldig gekwalificeerd. In  2018 zijn gesprekken gestart met OG Buitengewoon om tot adequate onderwijshuisvesting te komen voor Praktijkschool ’t wildveld en VSO de Velddijk.
  • Gesprekken over  vervangende nieuwbouw van SO-school De Wijnberg en de uitbreiding van de VSO-school De Wijnberg zijn voortgezet.
  • De aanpassing van het VSO-schoolgebouw aan de Hulsterweg 1 ten behoeve van de islamitische basisschool Al Andalous is afgerond, het gebouw is bij de start van het schooljaar 2018-2019 in gebruik genomen.

Onderwijshuisvesting schakelklassen
In het kader van het uitvoeren van het lokale OnderwijsAchterstandenBeleid (OAB) is het aantal schakelklassen met ingang van 1 januari 2018 uitgebreid van 7 naar 9. De uitbreiding heeft plaatsgevonden in Tegelen (Op de Heide) en in het kerkdorp Belfeld.
In deze schakelklassen zitten leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen . Uitbreiding van het aantal schakelklassen was noodzakelijk in verband met een (tijdelijke) verhoogde instroom van het aantal statushouders en van het aantal kinderen uit gezinnen van arbeidsmigranten.  
Ook  autochtone leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen kunnen geplaatst worden in een schakelklas. Zo'n 90-100 kinderen hebben gedurende 12 maanden deelgenomen aan het extra aanbod taalonderwijs. Scholen waar een schakelklas is aangehaakt zijn: Kleurrijk, Taal en Lent, De Regenboog,  Mikado 2x, De Schalm, Toermalijn, Kom.mijn en Harlekijn.  

Gezien het aantal leerlingen dat in aanmerking komt voor plaatsing in een schakelklas is continuering van de schakelklas bij Kom.mijn en de Schalm per 1 januari 2019  niet langer noodzakelijk. Beide klassen zijn gestopt.
In het vierde kwartaal van 2018 was er sprake van een verhoogde instroom in de wijk “Klingerberg”.  In verband met deze toename is er per 1 januari 2019 een schakelklas aangehaakt bij basisschool Klingerberg.  
Op basis van de feitelijke bezetting zal jaarlijks bekeken worden of continuering noodzakelijk is.
In Venlo (Valuas-college) is een internationale Schakel Klas-voorziening (ISK) ingericht die voortgezet onderwijs biedt aan niet-Nederlandstalige kinderen uit de gemeenten Venlo en Peel en Maas (capaciteit 8 groepen van 18 leerlingen). In het Dendron College in Horst is een internationale Schakel Klas-voorziening ingericht voor niet-Nederlandstalige kinderen uit Venray en Horst aan de Maas.

Leerlingenvervoer
Het verplaatsen van de islamitische basisschool naar Venlo-Zuid is met ingang van het schooljaar 2018/2019 geëffectueerd. Als gevolg  hiervan (centrale ligging/betere bereikbaarheid) kon het aantal vervoersbewegingen ingaande het schooljaar 2018/2019 worden afgebouwd/beperkt.

Competentieontwikkeling
Voorkomen voortijdig schoolverlaten
De meest actuele cijfers waarop wij beschikken betreffen schooljaar 2016-2017. De Regionaal Meld- en Coördinatie (RMC) regio Noord- en Midden-Limburg scoort met een percentage van 1,55%  verzuim (2016-2017) onder het landelijke gemiddelde. De gemeente Venlo scoort 2.041% verzuim (2016 =1.89%). Hoewel het aandeel binnen onze gemeente boven het landelijk gemiddelde ligt, is het aantal voortijdig schoolverlaters in de afgelopen jaren afgenomen. De kern van de aanpak is de intensieve samenwerking (gezamenlijke aanpak) tussen onderwijsbesturen, scholen en gemeente middels leerplicht- en RMC-consulenten.

2014-20115 

2015-2016 

2016-2017 

dln

vsv

vsv%

Dln

vsv

vsv%

Dln

vsv

vsv%

Venlo

7405

163

2,20

7350

139

1.89

7419

151

2.04

Opvallend is dat de leeftijd van  jongeren welke zich melden bij de gemeente  voor ondersteuning, of overgaan naar een andere vorm van onderwijs, verder daalt, dit  komt mede voort uit het “beleid” van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs om sober om te gaan met toelaatbaarheidsverklaringen (basis is tot 18 jaar), dit terwijl jongeren feitelijk tot 20 jaar onderwijs binnen VSO zouden kunnen volgen.

Peuteropvang/VVE
In 2018 is de kwaliteit van peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) verder verbeterd met de inzet van de geoormerkte rijksmiddelen voor het Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB).   

Met ingang van 1 januari 2018 is  de wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in werking getreden. Dit betekent dat alle peuterspeelzalen nu kinderdagverblijven zijn. Ouders van wie de kinderen naar de peuteropvang (kinderopvang 2-4 jarigen) gaan, kunnen nu  aanspraak maken  op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. De gemeente moet peuteropvang  bekostigen voor de peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Aansluitend bij de systematiek van de inkomensafhankelijke bijdrage van de belastingdienst, hebben we ervoor gekozen om ook een inkomens afhankelijke bijdrage te vragen aan ouders zonder kinderopvangtoeslag.  Hierbij hanteren we de VNG-adviestabel.

De gemeente blijft daarnaast verantwoordelijk  voor de voorschoolse educatie   voor de peuters met een VVE-indicatie. Deze zogenaamde doelgroep-peuters met (risico op) taal en/of ontwikkelingsachterstand krijgen extra ondersteuning op een VVE-gecertificeerde  kinderopvanglocatie en dit loopt door in de groepen 1 en 2 van het primair onderwijs.

In 2018 is het aantal kinderopvanglocaties met een VVE-aanbod verder gegroeid. Zo hebben we een dekkend netwerk van VVE in Venlo en hebben ouders de mogelijkheid om te kiezen waar ze hun peuter willen plaatsen.

Passend onderwijs
In het jaar 2018 zijn de gemeenten in Noord-Limburg en de samenwerkings-verbanden PO en VO een samenwerkingsagenda overeengekomen. Dit om nog beter samen te werken om gestelde ambities te realiseren.
De agenda betreft diverse thema’s die in het jaar 2019 worden opgepakt.

Toezicht op competentieontwikkeling

Afgelopen schooljaar, 207-2018, stonden 16.158 leerlingen op een school ingeschreven in de leeftijdscategorie van 4-23 jaar én woonachtig in Venlo. Hiervan zaten 7.713 leerlingen in het primair onderwijs, 5.240 leerlingen in het voortgezet onderwijs, 306 leerlingen in het speciaal onderwijs, 273 leerlingen in het voorgezet speciaal onderwijs, 2.551 leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs en 75 leerlingen genoten onderwijs in het buitenland. Bij laatstgenoemde leerlingen gaat het om onderwijs vergelijkbaar met het Nederlandse primair of voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs. Er is hierin geen onderverdeling gemaakt

In bovenstaande tabel wordt per onderwijssoort weergegeven hoeveel leerlingen, in de leeftijd van 4-23 jaar en woonachtig in Venlo, afgelopen schooljaar ingeschreven stonden op een school. In totaal ging het om 16.158 leerlingen. In de categorie “Onderwijs in buitenland” gaat het om onderwijs vergelijkbaar met het Nederlandse primair of voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs. Er is hierin geen onderverdeling gemaakt

Indicator

JR 2017

JR 2018

2018

2019

2020

2021

Aandeel vroegtijdig schoolverlaters