Jaarstukken 2018

Programma 5 Onderwijs en Jeugd

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Voor het programma Jeugd en Onderwijs zijn de volgende drie tactische doelstellingen geformuleerd:

  1. Het behouden en waar nodig versterken van een adequate leeromgeving;
  2. Het faciliteren van de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners;
  3. Het verzorgen van adequaat toezicht op competentieontwikkeling.

Hieronder gaan wij per doelstelling in op de (hoofd)activiteiten die zijn uitgevoerd om een bijdrage te leveren aan het realiseren van deze doelstelling.
Adequate leeromgeving
Huisvesting
In 2018 hebben we met de schoolbesturen voor primair onderwijs (inclusief speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs) afspraken gemaakt over de toekomstige aanpak onderwijshuisvesting en de daaraan verbonden bekostiging. Dit werd vastgelegd middels het ondertekenen van de budgetovereenkomsten tussen de gemeente en schoolbesturen.

Bewegingsonderwijs
Het faciliteren van bewegingsonderwijs is een specifiek onderdeel van onze verantwoordelijkheid op het terrein van onderwijshuisvesting. Via deze verantwoordelijkheid wordt een belangrijk deel van de sportinfrastructuur mede bekostigd (relatie met programma 7 Sport- en Cultuurbevordering).

Peuteropvang/VVE
In 2018 hebben we onze regiefunctie versterkt en ons met name gericht op het maken en uitvoeren van gezamenlijke jaarplannen door  peuteropvang en scholen.      
Daarnaast is gestart met het ontwikkelen van een nieuw subsidiestelsel op basis van een kind-gebonden financiering

Voortijdig schoolverlaters
In het schooljaar 2017-2018 zijn in totaal 547 voortijdige schoolverlaters (VSV-ers) door RMC Venlo actief benaderd. Het betreft hier zowel nieuwe (349) als oude (196) VSV-ers.
Nieuwe VSV-ers zijn na hun schooluitschrijving door middel van een vragenlijst en/of folder benaderd. Bij jongeren die ook na een herinneringskaart niet reageerden, is het team RMC op huisbezoek gegaan. De meldingen zijn in de tabel hieronder naar woonplaats van de jongere uitgesplitst.

In het schooljaar 2017-2018 zijn er 547 voortijdige schoolverlaters (VSV-ers) door de RMC Venlo benaderd Te weten 38 in de gemeente Beesel, 145 in de gemeente Peel en Maas en 364 in de gemeente Venlo

Leerplicht
Verzuimmeldingen
In schooljaar 2017-2018 is door scholen in totaal 411 keer een melding van verzuim gedaan bij Leerplicht Venlo. Dit is een toename van 46 meldingen ten opzichte van schooljaar 2016-2017. Het grootste deel van deze toename wordt veroorzaakt door het hoge aantal meldingen van luxe verzuim in de loop van het schooljaar. Meldingen van zorg, twijfelachtig ziekteverzuim en te laat komen werden in schooljaar 2016-2017 nog een gedeelte van het schooljaar als aparte verzuimsoort geregistreerd. In 2017-2018 worden deze soorten verzuim door scholen allemaal gemeld als relatief verzuim.

In het schooljaar 2017-2018 zijn er 411 meldingen van verzuim bij Leerplicht Venlo binnengekomen. Deze meldingen zijn onderverdeeld in luxe verzuim (82), schorsingen (16), thuiszitters (21) en relatief verzuim (292).

Competentieontwikkeling
Regionaal Meld- en Coördinatie (RMC)
Vanuit onze rol als contactgemeente voor RMC regio 38 (Noord- en Midden-Limburg) hebben wij een bijdrage geleverd aan het nieuwe convenant voor de periode 2017-2021. Het convenant tussen gemeenten en schoolbesturen is erop gericht om het percentage VSV-ers verder terug te dringen. Als contactgemeente voeren wij mede regie op de uitvoering en bijsturing van de VSV aanpak.

Duitse taal
Wij zetten ons nadrukkelijk in om scholen (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) ertoe te bewegen om onderwijs van c.q. in de Duitse taal aan te bieden. Hierbij sluiten we waar mogelijk aan bij Europese en provinciale en landelijke programma’s.  In 2018 steunden wij wederom een pilot- project binnen het primair onderwijs) om kennis te maken met de Duitse taal en cultuur en om het onderwijs te enthousiasmeren om aandacht voor Duitse taal en cultuur structureel op te nemen in haar programma.  Deze pilot werd  mede gefinancierd met behulp van een Interreg-subsidie en een bijdrage vanuit de gemeente Nettetal. Wij blijven inzetten op een verdere uitbreiding qua kennismaking met Duitse taal en cultuur over meerdere Venlose scholen.
Voortijdig school verlaten (VSV)

Binnen tal van gemeentelijke beleidsvelden wordt het onderwijs gezien als een belangrijke vindplaats. Een sterke duurzame verbinding met het onderwijs c.q. vindplaats is vereist. De kracht van partnerschap wordt onderkend. Om tot het verder verbeteren van deze samenwerking te komen zijn een aantal schoolbesturen binnen het primair onderwijs in dialoog geweest met de Onderwijsgemeenschap Venlo en omstreken, OG Buitengewoon  en de wethouder zorg, welzijn en onderwijs van de Gemeente Venlo, dit om te komen tot een intentieovereenkomst die de basis moet vormen voor een meer duurzame samenwerking (middels een samenwerkingsagenda) in en met het primair onderwijs en voortgezet onderwijs en de gemeente Venlo.

In 2018 zijn wij verder gegaan met het  opstellen van een uitgangspuntennotitie onderwijs. Deze uitgangspuntennotitie zal mede dienen om met de onderwijspartners tot een samenwerkingsagenda te komen. Als gemeente zijn wij niet verantwoordelijk voor de kwaliteit (inhoud) van het onderwijs.  Wat we met de uitgangspuntennotitie duidelijk willen maken, is het belang van samenwerking en dat onderwijs ‘loont’ en in alle gevallen zou moeten zijn gericht op het verkrijgen van arbeid/inkomen en/of participatie/meedoen.

VVE/ Peuterspeelzaalwerk
De kwaliteit van VVE wordt steeds beter doordat de pedagogisch medewerkers op de groepen goed geschoold zijn en er periodiek overleg plaatsvindt tussen de organisaties en de gemeente. Er wordt dan geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen daar waar mogelijk samen oplossingen gezocht voor knelpunten die zich voordoen in de dagelijkse praktijk.

Kredieten
De kredieten zijn niet volledig benut en blijven beschikbaar.