Jaarstukken 2018

Programma 6 Economie en Toerisme

Wat hebben wij bereikt?

Strategische doelen
Het bevorderen van de regionale economie

Tactische doelen

 • Het versterken van de regionale kennisinfrastructuur op MBO- en HBO/WO-niveau
 • Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van agrofood, logistiek en maakindustrie
 • Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van toerisme
 • Het versterken van de regionale economie door het stimuleren van bedrijvigheid

Voor het programma Economie en toerisme geldt dat de ontwikkelingen in 2018 grotendeels conform planning zijn verlopen. Grote afwijkingen in positieve of negatieve zin zijn er niet opgetreden. Vanuit verschillende rollen hebben wij in 2018 een bijdrage geleverd aan de volgende resultaten:

Het versterken van de regionale kennisinfrastructuur op MBO- en HBO/WO niveau

 • De UM heeft vanwege de groei van het aantal studenten tijdelijk (studiejaar 2018-2019) het pand van het Museum van Bommel van Dam betrokken. Dit in afwachting van de verhuizing naar het pand van de Raad van Arbeid (zie programma Ontwikkeling Centrumstad).  Daarnaast is de opleiding Global Supply Chain Management and Change van de Universiteit Maastricht campus Venlo benoemd tot de beste in zijn soort in Nederland en mag zich daarom topopleiding noemen.
 • De opleiding Toegepaste Biologie van HAS Hogeschool in Den Bosch en Venlo is  zo succesvol dat er voor het studiejaar 2018-2019 een numerus fixus is ingevoerd. Daarnaast heeft de HAS aangekondigd om in 2019 een nieuwe opleiding Healthy Living te starten
 • Hogeschool Fontys Venlo heeft met ingang van het studiejaar 2018-2019 een deel van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten naar de Brightlands Campus in Venlo verplaatst.

Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van agrofood, logistiek en maakindustrie

 • Namens de regio Venlo heeft de gemeente Venlo het secretariaat van de Economic Development Board Noord-Limburg (EDB) in 2018 overgenomen van de provincie.
 • De  stroomversnelling waarin de campusontwikkeling in 2017 terecht is gekomen, heeft zich in 2018 doorgezet. Zo is op de Brightland Campus Venlo het het box-in-box concept geïntroduceerd en een aantal laboratoria en onderzoekscentra geopend. Door de gunstige ontwikkeling kan een deel van de getroffen voorzieningen in de jaarrekening 2017 voor zowel de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo als voor de CV Campus Vastgoed Greenport Venlo vrij vallen ten gunste van het resultaat van de jaarrekening 2018.
 • Bij gemeente Venlo is als leadpartner deel  gaan nemen aan het Interregproject Healthy Buildings Network. Het project wordt door de Europese Unie, de Provincie Limburg en het ministerie voor Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen financieel ondersteund.

Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van toerisme

 • Het stimuleren en faciliteren van (ondernemers) initiatieven in de toeristische speerpuntgebieden Arcen, stedelijk centrum en Steyl (in kader van het Toeristisch Recreatief Actieprogramma) heeft weer een aantal concrete (impuls)projecten opgeleverd.
 • Vanuit het regionaal actieprogramma Vrijetijdseconomie is concreet uitvoering gegeven aan uitwerking van de  actielijnen o.a. project versterken vitaliteit verblijfssector.
 • De regiogemeenten in Noord-Limburg hebben besloten de samenwerking met Leisure Port te beëindigen.

Het versterken van de regionale economie door het stimuleren van bedrijvigheid op werklocaties

 • In 2018 is de uitgifte van eigen bedrijfskavels aanzienlijk toegenomen, evenals het aantal opties.
 • In kader van de in 2006 met Staatsbosbeheer (SBB) afgesproken verkoop van gronden op het (voormalige) Floriade-terrein aan SBB, is SBB de gemeente Venlo nog een aanzienlijk bedrag (waarborgsom) verschuldigd. Met dit bedrag was geen rekening gehouden in de begroting en de FinRap-prognose.
 • Ook de uitgifte van bedrijventerreinen en bouw van (met name logistiek) bedrijfsvastgoed verliep op TPN weer  zeer voorspoedig. Als gevolg hiervan is de grondexploitatie voor de lange termijn (2035) positief bijgesteld.
 • Mede dankzij de gezamenlijke promotie en marketing van (de regio) Venlo en SMART LCV mocht Venlo diverse toonaangevende congressen huisvesten, waaronder de Hi-Tech Supply Chain Summit Europe 2018 en het nationale Multimodaal.

Indicator

JR 2017

JR 2018

2018

2019

2020

2021

Werkgelegenheid (abs)

58.780,00

59.370,00

59.960,00

60.560,00

Betreft het aantal arbeidskrachten die beroepsmatig minimaal 12 uur per week betaalde activiteiten verrichten (Bron: LISA). Voor 2018 zijn nog geen gegevens beschikbaar.

Indicator

JR 2017

JR 2018

2018

2019

2020

2021

Economische prestatie (rapportcijfer)

In 2017 heeft Bureau Louter haar berekeningsmethodiek volledig vernieuwd waardoor het cijfer vanaf 2017 niet meer vergelijkbaar zijn met die van de voorgaande jaren. Cijfer voor 2018 is nog niet beschikbaar.

Indicator

JR 2017

JR 2018

2018

2019

2020

2021

Aantal door C2C geïnspireerde ruimtelijke-fysieke projecten in het economisch domein

4,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Aantal door de gemeente Venlo geregistreerde projecten en activiteiten die bijdragen aan de regionale economie. Het betreft oplevering van C2C gebouwen (nieuwbouw of verbouw) en oprichting of nieuwvestiging van C2C bedrijven of instellingen. Bron: gemeente Venlo (geen databank, maar inventarisatie van  beleidsmedewerker C2C).