Jaarstukken 2018

Programma 6 Economie en Toerisme

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Evenals voorgaande jaren  hebben we in onze regio zeer intensief samengewerkt met andere overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen om onze gemeentelijke en regionale ambities te realiseren, mede vanuit de gedachte "Alleen ga je sneller, samen kom je verder".

We hebben op lokaal niveau veel  inspanningen geleverd in 2018. Soms faciliterend, bijvoorbeeld bij de  ondersteuning van projecten uit het toeristische actieprogramma, en soms als regisseur, zoals bij het vermarkten en uitgifte van eigen bedrijventerreinen.

Als centrumgemeente hebben we daarnaast waar mogelijk en nodig de regierol naar ons toegetrokken. Zo hebben wij bijvoorbeeld namens de regio Venlo het ambtelijke secretariaat van de Economic Development Board overgenomen van de provincie Limburg.

Ook op nationaal niveau hebben wij ons in 2018 weer ingezet. Zo waren wij  nauw betrokken bij het opstellen en afronden van de City Deal 'Circulaire Stad'.

Tot slot zijn onze euregionale inspanningen verder toegenomen. Zo zijn wij bijvoorbeeld leadpartner geworden van Interregproject Healthy Buildings Network.