Jaarstukken 2018

Programma 4 Zorg en Welzijn

Wat heeft het gekost?

Programma 04: Zorg en Welzijn

bedragen x € 1.000

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

8.234

8.780

107%

546

Lasten

137.501

135.300

98%

2.201

Onttrekkingen aan reserves (baten)

150

129

86%

-21

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Totaal resultaat programma 04

-129.117

-126.390

98%

2.726