Jaarstukken 2018

Programma 7 Sport- en Cultuurbevordering

Wat hebben wij bereikt?

Strategische doelen
Het leveren van een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven van onze inwoners.

Tactische doelen

 • Het bevorderen van deelname aan sport en bewegen;
 • Het behouden en waar nodig versterken van een adequate sportieve omgeving;
 • Het bevorderen van de (passieve en actieve) deelname aan kunst en cultuur.

Sportontwikkeling

In 2018 hebben we de volgende resultaten bereikt:
Ondersteuning basisonderwijs:  

 • In 2018 hebben we de kwaliteit van het bewegingsonderwijs verder verhoogd. Daarnaast zijn 9 schoolpleinen van basisscholen beweegvriendelijk en uitdagend ingericht.

Ondersteuning voortgezet onderwijs:  

 • Leerlingen van de drie OGVO-campussen (Blariacum, Valuas, Den Hulster) zijn zich bewuster geworden van een gezonde leefstijl en zijn daarbij ondersteund dit toe te passen in hun dagelijkse leven.

Ondersteuning sportverenigingen:  

 • Het pedagogisch klimaat van sportverenigingen is versterkt, kaderleden zijn geschoold en kunnen beter met de zich voordoende problematiek omgaan.
 • Er is een aanvang gemaakt met acceptatie van de LHBTi doelgroep binnen sportverenigingen en seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft aandacht gekregen zodat besturen van verenigingen de signalen herkennen. De buurtteams en sportverenigingen zijn in een aantal buurten ook dichter bij elkaar gebracht.

Participatie door bewegen

 • We hebben bereikt dat 14 jongeren met een beperking door het project Team 12 middels sport en bewegen kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Van de 14 deelnemers aan Team12 zijn er 2 doorgestroomd naar een betaalde baan, 3 naar een mooie dagbestedingsplek, 1 is onderweg naar een beschutte werkplek, 4 nog in het team zitten en duidelijke stappen gemaakt hebben in hun ontwikkeling.

Gezonde leefstijl door sport en bewegen

 • We hebben bereikt dat het percentage overgewicht onder kleuters en peuters door JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) met 10% is gedaald tussen 2015 en 2017. Tevens hebben we de JOGG-aanpak met minimaal drie jaar verlengd.
 • We hebben in 2018 23 leerlingen tussen de 11 en 15 jaar, die kampen met een ongezonde leefstijl en overgewicht, door SHAPE begeleid naar een meer gezondere leefstijl.
 • We hebben bereikt dat 19 scholen in Venlo het vignet Gezonde School hebben gekregen, waarvan 7 scholen specifiek het deelcertificaat sport en bewegen.
 • 185 ouderen hebben een fit- en gezondheidstest gedaan, waardoor zij een indruk hebben gekregen van hun fitheid en gezondheid en een advies gekregen ter verbetering ervan.
 • 42 kwetsbare inwoners zijn door middel van de Beweegpas structureel gaan bewegen.

Subsidie en tarieven

 • We hebben inzicht gekregen hoe de Venlose tarieven sport zich verhouden tot de landelijke en regionale tarieven.

Venlo.fit Sportvisie

 • De sportvisie en accommodatievisie sport zijn in 2018 samen met partners en sportverenigingen ontwikkeld en worden in het voorjaar van 2019 ter besluitvorming voorgelegd. Deze visies geven een goed beeld waar we staan en wat we samen met partners en sportverenigingen willen bereiken in de toekomst.

Sportvoorzieningen
Bewegingsonderwijs basis- en speciaal onderwijs:

 • Wij hebben alle basis en speciaal onderwijs scholen gefaciliteerd in voorzieningen voor het geven van bewegingsonderwijs.

Bezettingsgraden binnen- en buitensport:

 • De bezettingsgraad van de buitensportaccommodaties (voetbal) in 2018 is ten opzichte van 2017 gelijk gebleven (wedstrijdvelden voetbal voor 71% gebruikt en de trainingsvelden voor 88%). De bezettingsgraad 2018 binnensport zit op gelijk niveau als in 2017 en ligt hoger dan in referentiegemeenten, maar lager dan in 2016. Bij berekening is rekening gehouden met beschikbaarheid van alle accommodaties volgens de gestandaardiseerde landelijke norm (40 weken per jaar, 7 dagen in de week en 14 uur per dag).

Zwembad:

 • In 2018 is een breed onderzoek gestart om te onderzoeken of een zwembad voor Venlo behouden dan wel gerealiseerd kan worden. De uitkomsten van het brede onderzoek worden vóór behandeling van de kadernota 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Sport in de openbare ruimte

 • Het aandeel ongebonden en anders gebonden sporters is in Venlo hoger dan regionaal en landelijk. Veelal wordt hiertoe de openbare ruimte gebruikt. Op enkele van deze plaatsen zijn het afgelopen jaar met gemeentelijke subsidies (blok)speel-, sport- en beweegplekken ontwikkeld.
 • In 2018 is in overleg met schoolbesturen de mogelijkheid onderzocht om schoolpleinen van basisscholen die nog niet openbaar toegankelijk zijn open te stellen ten behoeve van openbare activiteiten. Hierbij is ook aandacht geschonken aan mogelijke overlast.

Sportinvesteringen

 • Met de drie hockeyverenigingen hebben gesprekken plaatsgehad overeen fusie op termijn (seizoen 2020-2021). Als zoeklocatie voor een gezamenlijke accommodatie is sportpark Vrijenbroek aangewezen. De realisatie van de toplaagvervangingen van twee velden op dit sportpark is te zien als fase 0 van het project om tot een hockeyfusie te komen op één locatie.
 • De nieuwe sportzaal (sportzaal Venlo Oud-Zuid) is beschikbaar voor het bewegingsonderwijs van basisonderwijs en speciaal onderwijs. De accommodatie is volledig duurzaam gebouwd volgens de nieuwste maatstaven en is binnen het begrote bedrag gerealiseerd.

Kleinschalige culturele initiatieven
Ondersteuning basisonderwijs

 • Met Lokaal C geven we in de regio uitvoering aan Cultuureducatie met kwaliteit. Daarvoor zijn meer dan 100 basisscholen in regio in 2018 bezig geweest met beleidsvorming op het gebied van cultuureducatie. Leerkrachten weten kunst en cultuur op waarde te schatten én weten het te integreren in de dagelijkse lespraktijk.

Ondersteuning voortgezet- en beroepsonderwijs

 • We hebben leerkrachten in opleiding getraind om cultuur als middel in te zetten in het onderwijs.
 • We hebben bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs bewustwording gecreëerd, door middel van cultuur, over de acceptatie van de LHBTi-doelgroep.

Participatie door cultuur

 • Cultuurcoaches hebben het dialoog gevoerd met culturele- en sociaal-maatschappelijke partners om activiteiten te ontplooien en hen te ondersteunen bij culturele vraagstukken.

Ondersteuning cultuurverenigingen

 • We hebben een start gemaakt, samen met de verenigingsondersteuners van sportverenigingen, om culturele verenigingen te ondersteunen. Onder leiding van de cultuurcoaches hebben cultuurverenigingen de samenwerking met elkaar opgezocht om sterker te worden en van elkaar te leren.

Cultuur voor iedereen

 • Er is een digitale culturele kaart ontwikkeld zodat iedereen cultuur in onze stad en gemeente weet te vinden. Begin 2019 zal de digitale culturele kaart als onderdeel van de sociale kaart Mijn Buurtje worden gelanceerd.
 • In 2018 hebben 257 kinderen deelgenomen aan structurele cultuuractiviteiten gedurende één jaar middels een bijdrage uit het Jeugdfonds Cultuur Venlo.
 • We hebben oudere Venlonaren (hernieuwd) kennis laten maken met actieve kunst- en cultuurbeoefening.

Indicator

JR 2017

JR 2018

2018

2019

2020

2021

Aandeel inwoners dat voldoet aan de NNGB-norm

60,00

64,00

64,00

64,00

64,00

NNGB: Nederlandse norm gezond bewegen. In 2015: 56,70 %. Over 2016 zijn geen gegevens beschikbaar uit de stadspeiling.

Indicator

JR 2017

JR 2018

2018

2019

2020

2021

Aandeel inwoners dat minder dan één keer per week contact heeft met niet-huisgenoten (vereenzaming)

4,80

Over 2016 zijn geen gegevens beschikbaar uit de stadspeiling.

Indicator

JR 2017

JR 2018

2018

2019

2020

2021

Somscore op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (EQ5D)

85,80

Over 2016 zijn geen gegevens beschikbaar uit de stadspeiling.