Jaarstukken 2018

Programma 7 Sport- en Cultuurbevordering

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Voor het programma Sport- en Cultuurbevordering  zijn de volgende drie tactische doelstellingen geformuleerd:

 • Het bevorderen van deelname aan sport en bewegen;
 • Het behouden en waar nodig versterken van een adequate sportieve omgeving;
 • Het bevorderen van de actieve en passieve deelname aan cultuur.

Sportontwikkeling
In 2018 hebben we de volgende activiteiten uitgevoerd om het behaalde resultaat te bereiken:

Ondersteuning basisonderwijs:

 • We hebben 84 groepsleerkrachten in het basisonderwijs ondersteund bij het geven van bewegingsonderwijs.
 • We hebben 28 groepsleerkrachten in het basisonderwijs begeleid bij het verzorgen en ondersteunen van motorisch remedial teaching en weerbaarheidstrainingen.
 • We hebben 850 leerlingen motorisch in beeld gebracht.
 • We hebben 9 schoolpleinen van basisscholen beweegvriendelijk gemaakt.

Ondersteuning voortgezet onderwijs:

 • We hebben het belang van sport, gezondheid en preventieve zorg en ondersteuning onder de aandacht gebracht van leerlingen in het voortgezet onderwijs, onder andere door het organiseren van pauze- beweegactiviteiten en aandacht voor gezonde voeding.

Ondersteuning sportverenigingen:

 • We hebben 8 ondersteuningstrajecten bij sportverenigingen uitgevoerd in het kader van de versterking van het pedagogisch klimaat.
 • We hebben 12 individuele casussen (rondom kwetsbare jongeren) uitgevoerd bij sportverenigingen.
 • We hebben 22 kaderleden geschoold en er hebben 70 mensen de themabijeenkomsten bezocht in 2018.
 • We hebben gewerkt aan de acceptatie van de LHBTi doelgroep bij sportverenigingen.
 • We hebben 21 sportverenigingen en stichtingen actief ondersteund bij diverse bestuurlijke ondersteuningsvraagstukken.
 • We hebben gewerkt aan het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij verenigingen i.s.m. interne beleidsterreinen en zedenpolitie.
 • We hebben gewerkt aan de verbinding tussen verenigingen en buurtteams. Hiervoor zijn samenwerkingsverbanden opgestart in Hout-Blerick, Tegelen en Vastenavondkamp waarbij bewonersondersteuners bij casussen worden betrokken.

Participatie door bewegen:

 • We zijn gestart om jonge mensen met een beperking (WAJONG-ers), middels sport en bewegen, te laten participeren in de maatschappij. 14 jongeren hebben deelgenomen aan het traject ‘team 12’.
 • We hebben via verschillende evenementen en activiteiten 400 mensen met een beperking laten deelnemen aan hardloop/wandel/fietsevenementen zowel lokaal, regionaal als landelijk.
 • We hebben voor de doelgroep  speciaal onderwijs 82 regionale sportstimulering clinics georganiseerd waaraan 1724 leerlingen hebben deelgenomen.
 • We hebben 250 inactieve mensen met een beperking vanuit zorgpartners in beweging gebracht.

Gezondheid door sport en bewegen:

 • De JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) aanpak is in 2018 geïntensiveerd en tevens voor minimaal 3 jaar verlengd. In programma 4 Zorg en Welzijn zijn de resultaten over JOGG beschreven.
 • We hebben in 2018 23 kinderen deel laten nemen aan SHAPE.
 • In 2018 hebben 10 primair onderwijs scholen, 6 voortgezet (speciaal) onderwijsscholen en 3 MBO scholen het vignet gezonde School gekregen. Hiervan hebben in totaal 7 scholen specifiek het themacertificaat Sport en Bewegen gekregen.
 • We hebben 2 fit- en gezondheidstesten georganiseerd. In Venlo-Oost hebben 125 deelnemers de test afgenomen en in Venlo-Noord hebben 60 deelnemers de test afgenomen.
 • We hebben 61 kwetsbare ouderen doorverwezen middels de Beweegpas. Hiervan zijn 42 ouderen structureel blijven bewegen.

Subsidie en tarieven:

 • De besluitvorming over de nieuwe subsidie-opzet (sociaal domein breed) is uitgesteld naar het voorjaar van 2019.
 • Het onderzoek naar een nieuwe tarievenstructuur heeft niet plaatsgevonden, maar er zijn wel de nodige voorbereidingen getroffen zoals een analyse van de Venlose tarieven in vergelijking met landelijke en regionale tarieven sport. De besluitvorming voor een nieuwe tarievenstructuur is uitgesteld tot het voorjaar van 2019 (besluitvorming Kadernota). Hierbij wordt rekening gehouden met het nieuwe subsidiebeleid.

Venlo.fit Sportvisie

 • We hebben in 2018 de nieuwe sportvisie ontwikkeld in samenwerking met diverse interne en externe partners.
 • We hebben in 2018 een nieuwe accommodatievisie sport opgesteld in samenwerking met de Venlose sportverenigingen.

Sportexploitatie
In 2018 hebben we de volgende activiteiten uitgevoerd om het behaalde resultaat te bereiken:

Bewegingsonderwijs basis- en speciaal onderwijs:

 • We faciliteren het bewegingsonderwijs van (speciaal) basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (wettelijke verplichting). We exploiteren hiertoe gymzalen, sportzalen en sporthallen.
 • We subsidiëren de onrendabele top van onderwijsvoorzieningen (ten behoeve van bewegingsonderwijs) die zijn gesitueerd in gemeenschapsaccommodaties en door stichtingen worden geëxploiteerd.

Bezettingsgraden binnen- en buitensport

 • We hebben onderzocht wat de mogelijkheden zijn om voetbalvelden die ‘overtollig’ zijn op een andere wijze in te zetten. Dit heeft geleid tot een concept beleid buitensportaccommodaties dat in het voorjaar van 2019 als onderdeel van de nieuwe Sportvisie ter vaststelling voorligt bij de gemeenteraad.
 • We komen in 2018 tot een gemiddelde bezettingsgraad van door de gemeente geëxploiteerde binnensportaccommodaties van 54% (gymzalen 42%, sportzalen 39% en sporthallen 64%).

Zwembad:

 • Naar aanleiding van de tijdens de begrotingsbehandeling op 9 november 2018 ingediende motie zwembad is er een projectgroep aan de slag gegaan om te onderzoeken of een zwembad voor Venlo gerealiseerd kan worden.

Sport in de openbare ruimte :

 • Bij (nieuwe) inrichting van de openbare ruimte heeft een integrale afweging plaats om burgers op een laagdrempelige en recreatieve manier te laten sporten, bewegen, spelen, recreëren en elkaar te ontmoeten. Een aantrekkelijke openbare ruimte is hiervoor een voorwaarde.
 • Een openbaar toegankelijke schoolplein levert een bijdrage aan een attractieve openbare ruimte.

Sportinvesteringen:

 • In 2018 is uitvoering gegeven aan de voorgenomen vervangingsinvesteringen van de hockeyvelden op de locatie Vrijenbroek (THC).
 • Sportzaal Venlo Oud-Zuid (Pastoor Opheijstraat in Venlo Zuid) is in 2018 gerealiseerd en in gebruik genomen.
 • Het restant krediet Levensduur verlengend onderhoud buitensport 2018 is noodzakelijk voor diverse werkzaamheden op de sportparken in 2019.
 • Het restant krediet Renovatie toplaag THC wordt bij de Vorap 2019 aangepast naar €586.000,-. Er is hiervoor een bijdrage ontvangen van de sportvereniging ter hoogte van €86.000,-. De kredietaanpassing heeft geen gevolgen voor de kapitaallast.

Kleinschalige culturele activiteiten
In 2018 hebben we de volgende activiteiten uitgevoerd om het behaalde resultaat te bereiken:

Ondersteuning basisonderwijs

 • We hebben het project '30 dagen creatief' in 2018 voor de tweede keer uitgevoerd, waarbij leerlingen van basisscholen 30 dagen lang een kleine creatieve opdracht of uitdaging krijgen.
 • In 2018 is er samengewerkt door cultuurmakers en basisscholen om cultuurprojecten op school tot stand te brengen.

Ondersteuning voortgezet- en beroepsonderwijs

 • We hebben de culturele voorstelling 'Boys don’t cry' (thema homoseksualiteit) georganiseerd voor leerlingen van de Middelbare scholen in Venlo.
 • We hebben culturele projecten uitgevoerd die onder het programma Cultuureducatie met Kwaliteit vallen bij Gilde opleidingen. Zo leiden we de toekomstig leerkrachten op tot kundige beroepsleerkrachten die kunst als middel weten in te zetten in het onderwijs.

Participatie door cultuur

 • In samenwerking met diverse sociaal-maatschappelijke en culturele partners in de wijk Vastenavondkamp is in 2018 een culturele activiteit georganiseerd, genaamd Turbo Talent. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een mini-documentaire.
 • Poppodium Grenswerk en de cultuurcoaches van KCV organiseerden samen het huiskamerfestival Oost West waar optredende artiesten gekoppeld werden aan jonge talentvolle Venlonaren.
 • Cultuurcoaches hebben een pilot ontwikkeld met twee huisartsenposten, waar geëxperimenteerd is met de inzet van cultuurparticipatie als medicijn.
 • In samenwerking met de basisschool (welke school of welke wijk?) in de Blerickse wijk is een elektriciteitshuisje beschilderd en hebben workshops graffiti, sterrenkunde en thaiboksen plaatsgevonden.

Ondersteuning cultuurverenigingen

 • In samenwerking met cultuuraanbieders hebben cultuurcoaches van het KCV in het kader van project Week 3 meer dan 70 culturele activiteiten uitgevoerd.
 • In de maand juni, ook in 2018, is de afgelopen jaren voor cultuuraanbieders uitgegroeid tot dé maand waarin uitvoeringen en presentaties zijn.
 • Aan de start van het seizoen 2018-2019 hebben de Venlose cultuurcoaches een gezamenlijke seizoenstart, in de vorm van een collectieve promotiecampagne, georganiseerd voor alle aanbieders van culturele activiteiten.
 • We hebben cultuurverenigingen ondersteund om lidmaatschappen laagdrempelig te maken. Daarnaast heeft er ondersteuning plaatsgevonden om het netwerk van amateurverenigingen te versterken. Dit heeft o.a. geleid tot het ontstaan van het Groot Venloos Muziekverenigingen Overleg (GVMO) waarin alle muziekverenigingen (hafabra) en koren zijn vertegenwoordigd.

Cultuur voor iedereen

 • In 2018 hebben we de culturele kaart vernieuwd en gedigitaliseerd.
 • We hebben het Jeugdcultuurfonds Venlo gepromoot.
 • We hebben projecten uitgevoerd speciaal gericht op de doelgroepen die we minder bereiken zoals dementerende ouderen en laaggeschoolden. We hebben o.a. het festival 'De Late Roeping' georganiseerd om oudere inwoners opnieuw kennis te laten maken met actieve kunst- en cultuur.