Jaarstukken 2018

Programma 8 Ontwikkeling Centrumstad

Wat hebben wij bereikt?

Strategische doelen
Het versterken en verder ontwikkelen van de (eu)regionale functie van Venlo.
Voor de in 2017 bereikte effecten bij dit strategische doel staat de indicator 'waardering Venlo centrumstad door inwoners'. Deze was geraamd op rapportcijfer 6,7 maar is iets lager uitgekomen op 6,5.  Vermoedelijk hebben ontwikkelingen in het centrum rond parkeren en enkel majeure projecten (Q4, Kazernekwartier/kabelbaan) hier een rol gespeeld. Het kleine verschil geeft geen aanleiding de streefcijfers voor 2018 en verder bij te stellen.
De tweede indicator, 'waardering Venlo centrumstad door bezoekers', is nog in ontwikkeling.

Tactische doelen

 • Het versterken van (groot)stedelijke functies.
 • Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het centrum.
 • Het aantrekkelijk maken van Venlo als studentenstad.

In 2018 hebben wij vanuit verschillende rollen een actieve bijdrage geleverd aan deze doelen. De belangrijkste resultaten en ontwikkelingen volgen hieronder.

Het versterken van (groot)stedelijke voorzieningen

 1. De Stichting Cultureel Platform Venlo, waarin vijf grote culturele instellingen uitvoerders zijn van acties uit de Cultuurnota “Focus, Samenhang en Samenwerking”, heeft een actieplan opgesteld om een cultuurimpuls te geven aan de wijken en aan Venlo.
 2. In november heeft het college het definitieve besluit  genomen over verzelfstandiging van Museum van Bommel van Dam met ingang van 1 januari 2019. De nieuwe organisatie is inmiddels operationeel en heeft zich gepresenteerd met een tentoonstelling met werk van Evert Thielen, samen met het Limburgs Museum.
 3. Blerick en Tegelen werken sinds 2016 nauw samen aan lokale, aantrekkelijke, compacte winkel- en verblijfsgebieden. Om de uitdagingen van de huidige tijd het hoofd te kunnen bieden, wordt samen met stakeholders gewerkt aan integrale uitvoeringsplannen waarbij wordt ingezet op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, het terugdringen van leegstand, optimalisatie van bereikbaarheid en parkeren en marketinginspanningen. Hierbij is aandacht voor quickwins en lange termijn inspanningen. Als startpunt is een heldere afbakening van het kernwinkelgebied gemaakt. Om tot een duurzame en effectieve samenwerking te komen zijn in beide stadsdeelcentra zogenoemde Taskforces opgericht waarin de verschillende stakeholders vertegenwoordigd zijn.
 4. Het project 'De Nieuwe Winkelstraat' is doorgezet in een concept en meer integraal uitvoeringsprogramma 'Binnenstad 2020+'.
 5. Het leegstaand vastgoed is actief opgepakt met de VVE Vastgoed.
 6. In 2018 zijn alle subsidies uitgekeerd conform meerjaren-afspraken en hebben alle beeldbepalende evenementen plaatsgevonden. Als onderdeel van de totale stadsprofilering hebben deze evenementen in samenwerking met VenloPartners diverse campagnes ontwikkeld om de bezoekers van evenementen te verleiden om ook de binnenstad te bezoeken.

Verbeteren ruimtelijke kwaliteit van het centrum

 1. Overeenkomstig het raadsbesluit 2017-77 Herprogrammering Stedelijk Centrum is het ontwikkelrecht voor de deellocaties in Maaswaard opgezegd. Met de contractpartijen zijn in 2018 constructieve gesprekken gevoerd over afname van de deellocaties en realisatie van het programma. Besluitvorming hierover is gepland in maart en april 2019.
 2. Het ontwerp voor de Lage Loswal is in 2018 doorontwikkeld en gereed gemaakt voor aanbesteding in kwartaal 1 2019
 3. Blok van Gendt (Q4) is in 2018 aanbesteed en gegund. Start bouw parkeergarage is in kwartaal 4 van 2019 gepland, oplevering in kwartaal 3 2020.
 4. Voor de in juni 2018 vrijgekomen ontwikkellocatie Helschriksel (Q4) is de voorbereiding  van de Right to Challenge aanbesteding gestart.
 5. Voor de verbouw Postkantoor (nieuwe huisvesting museum Van Bommel Van Dam) is de architect geselecteerd en de opdracht gegund.
 6. Oktober 2018 is de Uitvoeringsovereenkomst met Fort van Venlo ontbonden. Hiermee is een einde gekomen aan het plan voor het Leisuredome en de Authentic Handmade & Foodmarket. Tevens komt hiermee de realisatie van de kabelbaan te vervallen. De gemeenteraad is eind 2018 geïnformeerd over een eerste aanzet voor nieuwe planontwikkeling. In 2019 zullen de nieuwe plannen voor de ontwikkeling van het KazerneKwartier voortvarend worden opgepakt. Er vindt een afboeking plaats van circa 10,5 miljoen.
 7. Met de provincie is, evenals voorgaande jaren, intensief overlegd over uitvoering van prioritaire thema's en gebiedsimpulsen krachtens het convenant stedelijke ontwikkeling met zijn provinciale investeringsbijdrage (Q4, Kazerne, Museum van Bommel van Dam, en retail-innovatie).

Aantrekkelijk maken Venlo als studentenstad

 1. In de eerste helft van 2018 zijn aan de Heutzstraat 13 zelfstandige studentenstudio’s opgeleverd. In augustus 2018 is op verzoek van Fontys en de UM huisvesting voor de nieuwe instroom studenten gerealiseerd in gebouw C op het kazerneterrein op basis van anti-kraak bij leegstandsbeheerder Camelot. Bij aanvang van het collegejaar zijn hiermee ongeveer 30 internationale studenten gehuisvest in onzelfstandige eenheden.
 2. In 2018 is er voor de Universiteit Maastricht voor tijdelijke huisvesting gezorgd in het pand van museum van Bommel van Dam. Dit omdat het groeiende studentenaantal niet meer volledig gehuisvest kon worden in het pand van de UM op de Deken van Oppensingel. De bedoeling is dat de UM met de studenten medio 2019 naar het nieuwe pand Raad van Arbeid zullen verhuizen.
 3. In samenwerking met Ondernemend Venlo en Venlopartners is een studentenportal ontwikkeld voor stages en traineeships voor studenten bij de Venlose bedrijven. Hierdoor kunnen studenten snel aan vacatures gekoppeld worden. Daarnaast heeft Checkpoint haar fysieke studenteninformatiepunt verder ontwikkeld. Zo bieden zij vanaf 2018 Venlo Studentensport aan en zijn ze nauw betrokken geweest bij de Venlo Introduction Day. Zijn er vele activiteiten georganiseerd i.k.v. studentenleven en is er een gezamenlijke ontmoetingsplaats voor Studenten gerealiseerd.

Indicator

JR 2017

JR 2018

2018

2019

2020

2021

Waardering Venlo centrumstad (inwoners)

6,50

7,00

7,00

7,00

7,00

Gemiddeld rapportcijfer over drie afzonderlijk bevraagde aspecten van Venlo: als winkelstad, als cultuurstad, en als toeristenstad (stadspeiling, tweejaarlijks). Voor 2015 oorspronkelijk 6,50 beoogd, de ambitie is dus behaald. Streefcijfers 2018-2021 afhankelijk van (tempo) investeringen op basis van Campusontwikkeling, spoor 3.b. Faciliteiten. Over 2016 is niet gemeten (geen stadspeiling).

Indicator

JR 2017

JR 2018

2018

2019

2020

2021

Waardering Venlo centrumstad (bezoekers)

Gemiddeld rapportcijfer over drie afzonderlijk bevraagde aspecten van Venlo: als winkelstad, als cultuurstad, en als toeristenstad (jaarlijks). De Indicator moet nog ontwikkeld worden. Pas na nulmeting kunnen streefcijfers worden gegeven.