Jaarstukken 2018

Programma 8 Ontwikkeling Centrumstad

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In dit raadsprogramma gaat het relatief weinig om wettelijke verplichtingen c.q. 'regulier werk', in hoge mate om het realiseren van eigen beleidsintenties en -ambities waarvoor wij mede, soms zelfs sterk, afhankelijk zijn van externe partners. Het betreft daarom heel vaak intensieve overleg- en  afstemmingsprocessen. Naast de feitelijke opleveringen en resultaten verdienen daarom de volgende zaken melding.

  • In 2018 was de samenwerking met de provincie zeer intensief, enerzijds om de juiste voortgang in de planvorming en besluitvorming te bereiken (o.a. ontbinding Kazernekwartier), anderzijds om bestaande plannen te actualiseren c.q. te herprogrammeren en hierover nieuwe afspraken te maken (Q4 en Maaswaard).
  • In oktober 2018 is het bestuurlijk afsprakenkader met de provincie gesloten. De uitwerking daarvan zal in financiële zin zijn beslag krijgen in de Kadernota en begroting.
  • Onderbrengen van het pand Raad van Arbeid bij de Campus Greenport Vastgoed BV, waarvan gemeente Venlo en de provincie aandeelhouder zijn.  Met de Campus, provincie en de Universiteit Maastricht zijn wij over de voortgang van de toekomstige onderwijshuisvesting voor de UM in het Raad van Arbeid- gebouw in gesprek.
  • Voor inzicht in het aanbod aan studentenhuisvesting zijn pandeigenaren actief benaderd voor een antwoord op de vraag of de informatie die zij hebben aangeleverd ook klopt en actueel is.