Jaarstukken 2018

Programma 10 Wonen en Leefomgeving

Wat hebben wij bereikt?

Strategische doelen
Het bieden van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving
Voor de in 2017 bereikte effecten bij dit strategische doel worden drie indicatoren gebruikt. De eerste, het inwonertal, was per ultimo 2017 geraamd op 100.800, maar is uitgekomen op 101.228. Deze toename is feitelijk al gerealiseerd in 2016, 2017 was qua geprognosticeerde groei 'normaal'. De tweede indicator, het migratiesaldo, hangt hier direct mee samen, maar dat gegeven is medio mei 2018 over 2017 nog niet bekend (in 2016 was het +831, vrijwel volledig op het conto van buitenlandse immigratie). De derde indicator, de score veiligheid, is over 2017 niet gemeten (betreft een tweejaarlijkse meting: over 2018 weer een cijfer beschikbaar).

Tactische doelen
Wij hebben voor 2017 de volgende tactische doelen nagestreefd.

 • Het aantrekkelijk houden van de woon- en leefomgeving.
 • Het realiseren van gevarieerd en passend woningaanbod voor huidige en toekomstige inwoners.
 • Het benutten van cultuurhistorische en archeologische waarden.
 • Het instandhouden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

In 2018 hebben wij vanuit verschillende rollen een actieve bijdrage geleverd aan deze doelen. De belangrijkste resultaten en ontwikkelingen volgen hieronder.

Het aantrekkelijk houden van de woon- en leefomgeving

 • Het Uitvoeringsprogramma VTH 2018 (UP2108) is, evenals het VTH Jaarverslag 2017, in 2018 niet formeel vastgesteld (in overleg met de provincie in haar rol als toezichthouder). Overigens is het uitvoeringsprogramma wel grotendeels uitgevoerd, evenals de basistaken uit het Uitvoeringsprogramma van de RUD. Er is minder bodem- en bouwtoezicht uitgeoefend vanwege capaciteitsproblemen waardoor een andere prioritering nodig was. Er zijn 503 omgevingsvergunningen verleend en ruim 600 meldingen / ontheffingen afgehandeld. Slechts 3 % van de vergunningen is van rechtswege ontstaan (97% van de aanvragen is dus binnen de gestelde normen afgehandeld). Vanaf 1 juli 2018 is er sprake geweest van een duidelijke toename van het aantal ingediende en verleende omgevingsvergunningen.
 • Op het merendeel van de woonwagenlocaties is gestart met het opheffen van illegale situaties door handhaving, herinrichten van de locatie en legaliseren van de  nieuwe situatie.
 • In het kader van de pilot Omgevingsplan (vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet) is eind 2018 een aangepast concept Omgevingsplan voor het deelgebied Tegelen (woon- en centrumgebied) opgeleverd. De gevraagde integraliteit in combinatie met de nieuwe elementen  van de wet vraagt veel interne afstemming.
 • Naast deze pilot is in 2018 gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet zelf, zowel voor de 'harde' aspecten (systemen, ICT) als de 'zachte' (cultuurverandering in de organisatie). Het Plan van Aanpak, met vijf uit te werken thema's, is medio 2018 vastgesteld.  Als aftrap voor een effectieve samenwerking is eind november een werkconferentie voor partners en stakeholders uit de regio rondom een drietal thema's ('netwerken en ketenafspraken', 'co-creatie en participatie' en 'loslaten in vertrouwen?').
 • Onder regie van het Waterschap is de planvorming voor een zestal dijkverbeteringsprojecten in Venlo opgestart: Venlo participeert daar actief in. Om de integriteit en omgevingskwaliteit  van maatregelen op de wat langere termijn  te borgen hebben de Noord-Limburgse gemeenten (met ondersteuning van de provincie) een regio-coördinator aangesteld.
 • Eind 2018 is de online klimaatatlas voor de regio Noord-en Midden-Limburg opgeleverd (door onze deelname in het Waterpanel Noord). Deze atlas geeft inzicht in de regionale en lokale opgaven om vorm te geven aan klimaatadaptatie (zoals het beperken/voorkomen van wateroverlast, opvangen van droogte, voorkomen van hittestress en verbeteren van de waterkwaliteit).
 • De raad heeft begin 2017 ingestemd met richtinggevende uitspraken als kernen van de op te stellen Groen-blauwe nota. Voor drie uitspraken (: Venlo klimaatbestendig; investeren in stedelijk groen en water; ecologisch groen- en waterbeheer) zijn in 2018 in opdracht van de raad scenario-berekeningen uitgevoerd, deze worden in 2019 aan de raad voorgelegd.
 • In 2018 is het (ambtelijk en bestuurlijk) overleg met de omgeving en belanghebbenden geïntensiveerd om draagvlak te creëren voor uitbreiding van het Nationaal Park ‘De Maasduinen’.
 • De Regionale Energievisie (uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan) is in december door de acht Noord-Limburgse gemeenten vastgesteld. Deze visie vorm daarmee de basis voor de op te stellen Regionale Energie Strategie (voor Noord- en Midden-Limburg) als uitwerking van het Klimaatakkoord  eind 2017 als concept op route gebracht voor vaststelling.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de productenrealisatie van collegeproduct 10.1 'Aantrekkelijk houden van de woon- en leefomgeving'.

Benutten van cultuurhistorische en archeologische waarden

 • Als uitwerking van de erfgoednota 'Erfgoud' is de schoorsteenstrategie opgesteld en zijn projecten (zoals de schoorsteen Wienerberger) in voorbereiding genomen.
 • Het traject 'Wonen boven winkels' (terugdringen van leegstand in het centrum in combinatie het herbestemmen van erfgoed) heeft ertoe geleid dat een aantal monumentale panden aan de Markt en de Parade wordt gerestaureerd.
 • Met bijdragen van provincie en gemeente is de restauratie van Smederij Giesen in Tegelen en boerderij Soomers in 't Ven tot een goed einde gebracht en is gestart met de restauratie van het Trappistenklooster in Tegelen.
 • Er is een vervolg gegeven aan het erfgoed-informatiesysteem. In de zin van communicatie zijn filmpjes gemaakt over Venloos erfgoed onder de titel 'verborgen verleden'.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de productenrealisatie van collegeproduct 10.2 'Benutten van cultuurhistorische en archeologische waarden'.
Het realiseren van een gevarieerd en passend woningaanbod voor huidige en toekomstige inwoners

 • Eind 2018 is het Plan van Aanpak voor de herijking van de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg geaccordeerd.
 • De startersleningen zijn gecontinueerd. De regeling bleek zo succesvol dat eind 2018 een tijdelijke stop is ingevoerd omdat het budget op was. Inmiddels is de regeling weer opengesteld.
 • Voor wat betreft de huisvesting van bijzondere doelgroepen heeft in 2018 vooral de short-stay huisvesting van arbeidsmigranten prioriteit gekregen (in 2018 was er geen substantiële toename van statushouders). Daarbij trekt Venlo samen op met de regiogemeenten.
 • Op provinciaal/regionaal niveau is gestart met de uitwerking van het nieuwe beleidskader van het Rijk voor woonwagens.
 • Opgeleverd werden onder andere de projecten Kerkhofweg in Venlo-Zuid (38 huur- en 10 koopwoningen, Woonwenz), Heutzstraat in Venlo-Oost (13 studentenstudio's, Hoex Bouw) en Schoolstraat in Velden (12 levensloopbestendige woningen, Theelen Vastgoed).
 • Verder was er wederom in 2018 ook veel discussie rond de gebiedsontwikkeling 't Ven-Oost, waardoor extra overleg (ambtelijke/bestuurlijk) nodig was.
 • De samenwerking tussen gemeente en corporaties is voortgezet en verder geïntensiveerd. In 2018 zijn de jaarlijks te maken prestatieafspraken met de corporaties vastgesteld en een stappenplan ontwikkeld om onze werkwijze en samenwerking in projecten te verbeteren. Samen met de corporaties en zorgpartijen is het Afsprakenkader Beschermd wonen / Beschermd thuis opgesteld.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de productenrealisatie van collegeproduct 10.3 'Realiseren van een gevarieerd en passend woningaanbod voor huidige en toekomstige inwoners'.

Instandhouden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving

 • Venlo participeert actief in het Schone Lucht Akkoord (SLA) van het rijk om strengere luchtkwaliteitsnormen (WHO-norm) na te leven.
 • Het aantal publieke laadpalen voor elektrische auto’s is verder uitgebreid (uitvoering beleidsnota laadinfrastructuur) en Venlo heeft een primeur gehaald door in mei 2018 te starten met de pilot met Streetplugs (ondergrondse laadvoorziening voor auto’s).
 • In 2018 is gestart met de gevelisolatie van 23 woningen project in opdracht van Greenport Venlo en de geluidsisolatie van 64 woningen aan de Kaldenkerkerweg (Tegelen).
 • De subsidieaanvraag voor het grensoverschrijdend project SHAREuregio e-Carsharing/e-Bikesharing is gehonoreerd.
 • Op basis van het Uitvoeringsprogramma Impuls Omgevingsveiligheid is een projectplan opgesteld voor het uniformeren en beoordelen risico's voor provinciale wegen (uitvoering in 2019).
 • Om de gevraagde cultuuromslag (van sectoraal naar integraal denken) te bewerkstelligen is aansluiting gevonden bij het programma Circulaire Hoofdstad en kansen te zien voor het verbeteren van de bodemkwaliteit door aan te haken op actuele thema's als klimaatadaptatie en de energietransitie.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de productenrealisatie van collegeproduct 10.4 'Instandhouden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving'.

Indicator

JR 2017

JR 2018

2018

2019

2020

2021

Bevolkingsontwikkeling

101.192,00

101.578,00

100.900,00

101.500,00

101.500,00

101.500,00

Aantal inwoners van Venlo per ultimo peiljaar (31-12) (jaarlijks, CBS). Streefwaarden: groei door studenten: 600 tot 2020. In 2016 is ten opzichte van de prognose een plus van 159 inwoners gerealiseerd. De  van 2017 zijn nog voorlopige cijfers in 2017 was de absolute stijging kleiner (169). De gerealiseerde cijfers liggen nog steeds licht boven de streefcijfers.

Indicator

JR 2017

JR 2018

2018

2019

2020

2021

Migratiesaldo Venlo

133,00

386,00

125,00

125,00

125,00

125,00

Absolute migratiesaldo per ultimo peiljaar (jaarlijks, interne gegevens PDV). Realisatie 2015: inclusief saldo asielzoekers na sluiting resp. heropening AZC. Streefwaarden vanaf 2016: rekening houdend met studenten. Realisatie 2016: buitenlanders +831. -- cijfers 2018 zijn voorlopige cijfers (CBS)

Indicator

JR 2017

JR 2018

2018

2019

2020

2021

Score veiligheid Venlo

6,90

6,90

6,90

6,90

Schaalscore ‘veiligheid’ als rapportcijfer (tweejaarlijks, Integrale Veiligheidsmonitor). Streefwaarden: aanname behoud cijfer. Over 2017 is niet gemeten.