Jaarstukken 2018

Programma 10 Wonen en Leefomgeving

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De meerderheid van de activiteiten in dit programma betreft, anders dan bijvoorbeeld die in een programma als Ontwikkeling centrumstad met zijn impuls-karakter, ‘regulier werk’, vaak vanuit wettelijke verplichtingen. Zelfs bij dit reguliere werk, maar zeker bij de meer ambitie-gerichte thema's, is meer dan in vorige jaren in co-creatie / co-design gewerkt met stakeholders waar dat mogelijk was en wordt op alle fronten het C2C-gedachtegoed uitgedragen.
Rond de implementatie van de Omgevingswet wordt regelmatig gebruik gemaakt van de contacten met ministeries, provincie, G40, regio- en andere pilotgemeenten. Daarnaast word intensief samengewerkt aan opgaven op het gebied van klimaatadaptatie en hoogwaterveiligheid (Waterpanel Noord, Hoogwaterbeschermingsprogramma), natuur- en landschap (Nationaal Park De Maasduinen, Natuurpark Maas-Schwalm-Nette), milieu/duurzaamheid (Energiedeal Venlo, Regionale Energie Alliantie, Innovatiehuis MKB Keyport).
Binnen de overleggen met de corporaties is veel aandacht besteed aan de huisvesting van specifieke doelgroepen en ook met de zorgpartijen als het gaat om beschermde woonvormen. Van directe (co)financiering was sprake bij de startersleningen.

Bij het werkveld vergunningverlening/toezicht/handhaving tenslotte, moet (andermaal) de intensieve samenwerking en afstemming met de RUD worden genoemd.