Jaarstukken 2018

Programma 11 Beheer openbare ruimte

Wat hebben wij bereikt?

Strategische doelen
Het instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving.

Tactische doelen
In de begroting 2017 - 2019 zijn onderstaande tactische doelstellingen en ambities opgenomen. Voor het programma "Beheer openbare ruimte" zijn dat:

 • Het beheren en instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving.
 • Het inwinnen, registreren en beschikbaar stellen van gegevens over de openbare ruimte.
 • Het beheren en instandhouden van het gemeentelijk vastgoed voor een aantrekkelijke woonomgeving.

Beheer Openbare Ruimte
Met betrekking tot de doelen en ambities op strategische en tactische niveau zijn verschillende resultaten bereikt, waaronder:

 1. Basistaken
 • Vanaf 2015 heeft een structurele bezuiniging van ruim € 0,5 miljoen plaats gevonden. Het heeft ook in 2018 niet geleidt tot calamiteiten omdat wij veel hebben ondervangen door tijdige inspecties, keuzes en ad-hoc werk. Echter laten de inspecties een achteruitgang in kwaliteit zien betreffende de onderhoudstoestand van de wegen en civiele objecten.
 • Ook voor het groen is het gelukt om met de beschikbare middelen calamiteiten te voorkomen. De kwaliteit op de langere termijn is een aandachtspunt.
 • De uitstroom, doorstroom en bereikbaarheid bij calamiteiten in de stad is verbeterd door het  dynamisch verkeersmanagement en door verkeersregelinstallaties te verwijderen en/of te vernieuwen. Hiermee leveren we een bijdrage aan de strategische doel van programma 9 Verkeer en bereikbaarheid: ‘het realiseren van een verkeersveilige en bereikbare stad en regio’.
 • Er zijn een aantal onderhoudscontracten opgesteld en aanbesteed om aan de strategische doel te voldoen van dit programma. Er is nadrukkelijk aandacht geschonken aan efficiëntie, effectiviteit, innovatie, C2C doelstellingen, meldingenbeheer, SROI (Social Return On Investment) en milieueisen.
 • Overige bereikte punten zijn conform de begroting. Zie hiervoor paragraaf 2.11.3 Wat hebben we ervoor gedaan.
 1. Planvorming
 • Het klimaat speelt steeds een grotere rol in de openbare ruimte. We merken dat het steeds harder en intensiever regent. Daarnaast is de stad gemiddeld 5 graden warmer dan het buitengebied. Hieraan is aandacht besteed in het oppakken van integrale kleine lokale projecten vanuit de aanpak ‘groen voor grijs’, waarbij verharding doelgericht wordt vervangen door openbaar groen.
 • Al jaren ontwikkelt er een ziekte onder de kastanjebomen wat deze bomen onbetrouwbaar maakt. Er is een vervangingsplan voor zieke kastanjebomen in uitvoering gebracht om de veiligheid te borgen.
 • Voor het onderhouden van civiele elementen en wegen is een meerjarenplanning en vastgesteld. Dit om efficiëntie, duurzaamheid, innovatie, structuur en vermindering van het achterstallige onderhoud te behalen. Zodat op een veilige manier van het wegennet gebruikte kan worden.
 • De subsidieregeling ‘stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater’ is uitgevoerd.
 • De proef ‘omgekeerd inzamelen’ is afgerond. Door voortschrijdend inzicht over de mogelijkheden van afvalinzameling is implementatie vooralsnog uitgesteld. Besluitvorming is voorzien in 2019.
 1. Buurt- en wijkgericht werken
 • In 2018 is een vervolg gegeven aan de uitvoering van projecten (groot en klein) voortkomend uit buurt- en wijkgericht werken.
 • Eris een belangrijke bijdrage geleverd aan de pilot buurtbudget Vastenavondkamp. De uitvoering van de door de wijkbewoners aangedragen en gehonoreerde projecten  zal plaatsvinden in 2019.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de productenrealisatie van collegeproduct 11.1 'Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte'.

Beheer Vastgoed

 • Het vastgoed is beheerd zoals contractueel is vastgelegd.
 • Het vastgoed is onderhouden op het afgesproken onderhoudsniveau (niveau 3).
 • de portefeuille Overtollig vastgoed is verder afgebouwd door verkoop.
 • in opdracht zijn gronden en panden aangekocht

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de productenrealisatie van collegeproduct 11.2 'Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed'.

Geo Informatie Voorziening

Alle basisinformatie van Venlo met een ruimtelijke component (locatie
gebonden) die wettelijk verplicht zijn en/of die onze klanten nodig hebben
voor het uitvoeren van hun taken worden actueel en volledig gehouden en vervolgens beschikbaar gesteld.
We kennen de volgende basisinformatie:

 • Basisregistraties; Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Waarde Onroerende Zaken (WOZ), Basisregistratie Ondergrond (BRO), Basisregistratie Topografie (BRT) en Basisregistratie Kadaster (BRK).
 • Kernregistraties; Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), Wet Kenbaarheid Publieksrechtelijke Beperkingen, Naamgeving openbare ruimte, Bedrijfsnummering, Cyclorama's, Luchtfoto's, Obliekfoto's, Revisie Beheer Openbare Ruimte, Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN), Hoogtebouten Venlo, Bluswatervoorzieningen, Strooiroutes en Elektronische Vaarwegen
 • Specifieke registraties (o.a. voor projecten, vastgoed en bouwen)

Indicator

JR 2017

JR 2018

2018

2019

2020

2021

Rapportcijfer beleving / waardering kwaliteit openbare ruimte

6,10

6,30

6,30

6,30

6,30

Tweejaarlijks rapportcijfer uit stadspeiling over beleving en waardering kwaliteit. Vanwege taakstellingen en bezuinigingen van de afgelopen jaren op het product Beheer Openbare Ruimte wordt de komende jaren een lagere beleving / waardering verwacht.

Indicator

JR 2017

JR 2018

2018

2019

2020

2021

Score gemeente Venlo in jaarlijkse benchmark gemeentelijk vastgoed (verschillen met andere deelnemers vormen indicatie)

4,00

4,00

4,00

4,00

Betreft een waarde ter uitdrukking van het verschil in score met andere deelnemende gemeentes. De gemeente Venlo heeft een score van 4 van de 5 te behalen sterren. Score 2016 betreft raming omdat actuele score nog niet beschikbaar is.