Jaarstukken 2018

Programma 11 Beheer openbare ruimte

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Beheer Openbare Ruimte

De meerderheid van de activiteiten in dit programma betreft, ‘regulier werk’, vaak vanuit wettelijke verplichtingen. Zelfs bij dit reguliere werk, maar zeker bij de meer ambitie-gerichte thema's, is meer dan in vorige jaren in co-creatie / co-design gewerkt met stakeholders waar dat mogelijk was. Medewerkers van de teams Realisatie en Beheer Openbare Ruimte en Service Openbare Ruimte staan in contact met inwoners, bedrijven, bestuur, andere overheden en collega’s en bouwen zo gebiedskennis op die een efficiëntere en integrale werkwijze maken. Verder is ook door het adequaat invulling geven aan verschillende bereikbaarheidsdiensten, in het kader van calamiteiten in de openbare ruimte, weekendreiniging, gladheidsbestrijding en hoogwatermaatregelen het instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving gerealiseerd.

Beheer Vastgoed
De reguliere taken ten aanzien van beheer, onderhoud, verkoop/aankoop en advisering bij projecten, zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn extra inspanningen verricht om de vermogenspositie van de gemeente Venlo te versterken door het verkopen van vastgoed waarvoor geen beleidsdoel meer aanwezig is.

Geo Informatie Voorziening

  • Het op orde brengen en houden van alle basis- en kernregistraties wordt constant gemonitord en daar waar noodzakelijk bijgestuurd.
  • Het beschikbaar stellen van registraties via de NedBrowser (t.b.v. meervoudig gebruik en 24/7 beschikbaar voor onze klanten) wordt constant verder uitgebreid.
  • In 2017 zijn de bestaande beheerregistraties van de Openbare Ruimte (wegen, groen en civiele kunstwerken ondergebracht in 1 integraal beheersysteem Revisie Beheer.
  • De regionale samenwerking tussen Venlo, Horst en Venray (gegevenshuis) is geïntensiveerd. Op uitvoeringsniveau is daar waar het mogelijk was de samenwerking gezocht en gezamenlijk opgetrokken. In december 2017 is in het kader van het gegevenshuis het programmaplan vastgesteld om verdere concrete stappen te kunnen gaan zetten in regionale samenwerking, met als doel een gezamenlijk beheer van de basis- en kernregistraties van de Openbare Ruimte.