Jaarstukken 2018

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen.
De ratio weerstandscapaciteit is een hulpmiddel om het weerstandsvermogen te kunnen meten en bestaat uit de relatie tussen het risicoprofiel (de benodigde weerstandscapaciteit) en de beschikbare middelen om eventuele tegenvallers op te vangen (beschikbare weerstandscapaciteit).

Bij de berekening van de ratio weerstandscapaciteit gelden de volgende beleidsuitgangspunten:

 • De gemeenteraad heeft de risicobereidheid als volgt geformuleerd: "De gemeente Venlo moet geen risicomijdende gemeente zijn. Risico's dienen inzichtelijk gemaakt en genomen te worden. Dit houdt in, het voeren van een risicomanagement waarbij ook naar de dekking wordt gekeken en waarin alle soorten risico's worden weergegeven."
 • De minimale omvang van de algemene reserve is vastgesteld op € 9 miljoen.
 • De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit:
 • de algemene reserve
 • het jaarrekeningresultaat
 • de overige bestemmingsreserves
 • de post onvoorzien
 • de algemene grondreserve
 • Gestreefd wordt naar een waarde van de ratio weerstandscapaciteit van minimaal 1,0.
 • De benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend door de financiële impact van het risico te vermenigvuldigen met de inschatting van de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet.
 • De volgende kanspercentages worden gehanteerd bij inschattingen van risico's:

10%, 25%, 50% en 75%.

 • Risico's zijn geprioriteerd op basis van de benodigde weerstandscapaciteit.

Op basis van bovenstaande beleidsuitgangspunten is de ratio weerstandscapaciteit berekend, zie onderstaande tabel:

JRK 2017

BGR 2018

BGR 2018*

JRK 2018

Algemene reserve

10.533

20.485

18.070

50.109

Resultaat

-23.656

2.057

Overige bestemmingsreserves

8.207

4.028

5.175

7.612

Post onvoorzien

434

539

539

498

Algemene grondreserve

4.457

2.008

5.412

6.444

Ratio weerstandscapaciteit (= A / B)

0,00

0,78

0,67

1,88

* Begroting 2018 na wijziging (na actualisatie risico's en reserves t.b.v. BGR 2019).

De waarde van de ratio boven de 1 betekent dat de gemeente over voldoende middelen beschikt om eventuele tegenvallers op te vangen.

Onze beschikbare weerstandscapaciteit is op dit moment fors hoger ten opzichte van begroot (+37,5 miljoen). Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt, doordat de uitkering van het gemeentefonds á 21,7 miljoen niet in de begroting na wijziging is meegenomen.  Daarnaast hadden we een fors negatief resultaat begroot (-10,3 miljoen), terwijl het daadwerkelijke jaarrekeningresultaat positief is (2,1 miljoen).

Het risicoprofiel (de benodigde weerstandscapaciteit) is tegelijkertijd afgenomen ten opzichte van begroot (-8 miljoen). De afname in het risicoprofiel wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat het risicoprofiel van enkele grondexploitatierisico's fors zijn afgenomen. De mutatie wordt met name veroorzaakt door het vervallen van enkele risico's m.b.t. grondverkoop. Daarnaast is het risico "business case sluiting zwembad de Wisselslag" vervallen, omdat hiervoor een voorziening is getroffen.
Ook zijn enkele risico’s m.b.t. inkoopresultaten in het sociaal domein vervallen en is het risico “BV Campus vastgoed” vervallen.

ga terug