Jaarstukken 2018

Financiering

Doelmatigheid financiering

Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities is de derde doelstelling uit het treasurystatuut. Hierin wordt met name invulling gegeven door te werken volgens het principe van integrale financiering. Dit houdt in dat het totaal van investeringen wordt gefinancierd en niet voor iedere investering een aparte lening wordt aangetrokken. De rentelasten hiervan worden vervolgens via een administratieve rekenrente omgeslagen naar de producten en maken vervolgens deel uit van de programma’s. Deze methode veroorzaakt minder administratieve lasten dan projectfinanciering. Daarnaast heeft integrale financiering met renteomslag een stabiliserend effect op de begroting.

Met ingang van het begrotingsjaar 2018 is de Notitie rente 2017 van de Commissie BBV verplicht. De notitie bevat een aantal stellige uitspraken en aanbevelingen hoe om te gaan met de rentelasten en -baten in de begroting. Met ingang van het jaar 2018 voldoet de begroting hier volledig aan.

Één van de aanbevelingen betreft het opnemen van onderstaand renteschema. Hiermee wordt o.a. inzicht gegeven in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van toerekening. In de rekening 2018 zijn de volgende rentebedragen verwerkt:

Renteschema

2018

a.

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

11.849.306

b.

De externe rentebaten

-/-

1.289.855

c1.

De rente die aan de grondexploitatie moet worden

doorberekend

-/-

814.130

c2.

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende

taakveld moet worden toegerekend

-/-

501.975

c3.

De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een

specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering),

die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

+/+

501.975

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

9.745.321

d1.

Rente over eigen vermogen

1.159.530

d2.

Rente over voorzieningen

874.050

e.

De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht

Overhead) toegerekende rente (renteomslag)

-/-

11.444.424

Renteresultaat op taakveld treasury

-334.477

Gemiddeld rentepercentage langlopende en kortlopende financieringen

3,65%

Berekende omslagrente

3,22%

Gehanteerde administratieve rekenrente

3,00%

De aan de taakvelden toe te rekenen rente moet worden toegerekend aan de
boekwaarde van de integraal gefinancierde investeringen per 01-01-2018 ad € 365 mln. Dit leidt tot een omslagrente van 3,22%. Doordat er 3,00% wordt doorbelast naar de producten ontstaat er een negatief financieringsresultaat van € 0,3 mln.Het rentepercentage over de opgenomen langlopende én kortlopende leningen bedraagt in 2018 gemiddeld 3,65% rente.

ga terug