Jaarstukken 2018

Financiering

Derde geldstromen

Hieronder vindt u een weergave van enkele grotere subsidietrajecten die zijn opgestart in 2018.

KanDoen
Ten behoeve van het sociale domein is gekeken hoe we de ontwikkelingen binnen KanDoen kunnen versterken waarbij we ook gebruik maken van onze circulaire ambities. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een deelname aan een Europees Consortium van 23 partijen uit 7 landen die een aanvraag hebben ingediend voor sociale uitdagingen waarbij wordt gekeken naar circulaire economie als vliegwiel. Eind 2018 kreeg de gemeente Venlo bericht dat het project is goedgekeurd en dat in 2019 wordt toegewerkt naar het sluiten van een subsidie overeenkomst. De totale subsidie aanvraag bedroeg 10 miljoen en  het aandeel van KanDoen hierin is 430.000 (100% subsidie zonder co financiering)

Vastenavondkamp
Ten behoeve van diverse sociale vraagstukken en leefbaarheidsvraagstukken in Vastenavondkamp is in 2018 een aanvraag gedaan en toegekend door de provincie voor deze wijk. Het gaat hier om een bedrag van 125.000. Op dit moment wordt gewerkt aan een meerjarig  ontwikkelplan waarvoor bij de provincie aanvullende middelen zijn gereserveerd.

SHAREuregio
Het “SHAREuregio” project draagt bij aan de ontwikkeling en integratie van een flexibel e-Car & e-Bike-sharingsysteem voor de steden Venlo, Roermond, de metropool Mönchengladbach en de Kreis Viersen. Het nieuwe aanbod benadrukt de verbetering van de luchtkwaliteit(reductie van CO2 en NOx) en bijdrage aan een meer efficiënte benutting van de natuurlijke energiebronnen en het beschikbaar stellen van investeringsmiddelen. Dit zal gerealiseerd worden in een innovatief, grensoverschrijdende samenwerking met als doel nieuwe mobiliteitsconcepten, aangedreven door duurzaam opgewekte energie, te ontwikkelen, te testen en te implementeren. Tegelijkertijd bevat SHAREuregio een integrale aanpak, hetgeen betekent dat een “Electric mobiliteit as a service” platform ontstaat op basis van een betere aansluiting en integratie van de verschillende modaliteiten en verkeersmiddelen. SHAREuregio gaat elektrische mobiliteit (e-cars en e-bikes) voor zakelijk- maar ook voor privé gebruik aanbieden. De gemeente Venlo is leadpartner van dit interreg project. De totale projectkosten bedragen ruim 2,8 miljoen. De subsidie bedraagt om en nabij de 2,2 miljoen (project is aangevraagd en toegekend).

smMARTEC
Het smMARTEC "-project is ontworpen om de stedelijke dimensie van beleidsvorming op het gebied van regionale en lokale mobiliteit te versterken, en bij te dragen aan koolstofarme economie. Veel Europese stedelijke gebieden worden geconfronteerd met een reeks milieuaspecten en uitdagingen in verband met mobiliteit. De betrokkenheid van gebruikers bij mobiliteitsplanning is vaak een grote uitdaging voor overheden. DE 9 e-smMARTEC-partners, uit 7 EU-landen  bundelen hiertoe hun krachten.  Venlo is projectpartner in deze aanvraag. De totale projectsubsidie aanvraag bedraagt ruim 1, 6 miljoen. Het beschikbare budget voor Venlo binnen dit project is 200.000 (inclusief 30% eigen cofinanciering). Dit project is aangevraagd onder het programma Interreg Europe en de uitslag van de aanvraag wordt eerste helft 2019 verwacht.

Euregio Campus
Het project Euregio Campus  heeft als doel, de euregio rijn-maas-noord als een grensoverschrijdende onderwijs- en kennisregio zichtbaarheid te geven en ertoe bijdragen, de barrièrewerking van de grens verder te reduceren. De belangrijkste projectdoelen zijn:

  • BOEIEN: De perceptie van de euregio rijn-maas-noord als aantrekkelijke vestigingslocatie voor scholieren en studenten moet vergroot worden.
  • BINDEN: De voordelen van studeren in een grensregio zullen geïdentificeerd en verder ontwikkeld moeten worden. Aantrekkelijke grensoverschrijdende studiemogelijkheden moeten ontwikkeld en opengesteld worden voor studenten.
  • VASTHOUDEN IN DE REGIO: De attractiviteit en zichtbaarheid van de euregio als mogelijk werk- en vestigingsklimaat voor afgestudeerden moet vergroot worden.

De gemeente Venlo is projectpartner in dit project. De totale projectkosten bedragen ruim 1,8 miljoen en de interreg subsidie bedraagt ruim 1,4 miljoen (project is aangevraagd)

Truck parking James Cookweg
Venlo heeft als onderdeel van een consortium met 5 partijen een  CEF (Connecting Europe Facilities) aanvraag ingediend voor uitbreiding van de beveiligde  vrachtwagen parkeerplaats James Cookweg. Totale subsidie aanvraag is 3,7 miljoen en aandeel Venlo is 700.000 (aangevraagd, uitslag verwacht  einde kwartaal 1 2019)

ga terug