Jaarstukken 2018

Lokale heffingen

Belastingopbrengsten 2018

De hieronder opgenomen specificatie per belastingsoort is gebaseerd op de situatie per 31 december 2018 conform de door de accountant gewaarmerkte afrekeningen van BsGW. In algemene zin valt op te merken dat er vanuit BsGW, behalve bij de OZB-opbrengsten, geen signalen zijn ontvangen dat de geraamde belastingopbrengsten in 2018 niet zullen worden gerealiseerd. Omdat een aantal parameters nog niet is geactualiseerd is het mogelijk dat er zich alsnog verschillen voordoen ten opzichte van de ramingen voor 2018. Deze zullen in de Jaarrekening 2019 worden meegenomen en verwerkt.

Onroerende zaakbelastingen
Jaarlijks wordt een nieuwe WOZ-waarde voor onroerende zaken vastgesteld. In 2018 is deze gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2017. De OZB-tarieven worden gecorrigeerd voor de gemiddelde waardeontwikkeling van het vastgoed, om de geraamde opbrengsten en de woonlastennota gelijk te kunnen houden.
De totale opbrengsten OZB die in de begroting 2018 zijn geraamd kwamen uit op ruim € 35 miljoen. Op basis van de inzichten per ultimo 2018 worden deze opbrengsten naar alle waarschijnlijkheid gerealiseerd. Bij de Jaarrekening 2019 zullen eventuele verschillen (zoals gebruikelijk) worden verwerkt. De belangrijkste reden voor het positieve resultaat:

 • In 2016,2017 en 2018 zijn enkele grotere WOZ-objecten gereed gekomen, dit resulteerde in een meer dan geraamde toename van de OZB-opbrengst. Een deel van de toename is structureel van aard en reeds verwerkt in de in de begroting 2019 opgenomen extra opbrengst van € 650.000.

Onroerende zaakbelasting

Bedragen x € 1.000

Rekening 2017

2018

Tarief

Baten

Tarief

Baten

Realisatie

Begroot

Realisatie

Eigendom woningen

0,2013%

€ 16.885

0,1967%

€ 17.535

€ 17.350

Eigendom niet-woningen

0,3255%

€ 9.923

0,3394%

€ 10.118

€ 10.563

Gebruiker niet-woningen

0,2614%

€ 6.685

0,2726%

€ 7.300

€ 7.486

Resultaat voorgaande jaren

€ 41

€ 431

Verschil

€ 877

Hondenbelasting
De verwachte opbrengst hondenbelasting wijkt op basis van de huidige inzichten enigszins af van de begroting. Deels is deze afwijking structureel daar naar verwachting het aantal honden niet noemenswaardig zal toenemen.

Hondenbelasting

Bedragen x € 1.000

Rek. 2017

2018

Baten

Baten

Realisatie

Begroot

Realisatie

€ 852

€ 807

€ 762

Resultaat voorgaande jaren

-€ 2

-€ 5

Verschil

-€ 50

Toeristenbelasting
De aanslagoplegging toeristenbelasting over 2018 is voorlopig en is gebaseerd op het aantal overnachtingen in 2017. De definitieve aanslag 2018 wordt na afloop van het heffingsjaar opgelegd op basis van de werkelijk gerealiseerde overnachtingen in 2018. Van het totale voordeel ad € 245.000 is een meeropbrengst van € 100.000 als structureel aan te merken waarbij het seizoenseffect/weersomstandigheden altijd een, niet te onderschatten, onzekere factor blijft.

Toeristenbelasting

Bedragen x € 1.000

Rek. 2017

2018

Baten

Baten

Realisatie

Begroot

Realisatie

€ 1.468

€ 1.341

€ 1.597

Resultaat voorgaande jaren

€ 321

-€ 11

Verschil

€ 245

Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing dient ter bekostiging van de kosten voor het beheer en de verwerking van huishoudelijk afval. Het tarief is conform de beleidsuitgangspunten voorcalculatorisch bepaald uitgaande van 100% kostendekkendheid.
Volgens de verantwoordingsrapportagse van BsGW per 31-12-2018 worden de extra opbrengsten raming volledig gerealiseerd door extra opbrengsten over de 2017 en 2018.

Afvalstoffenheffing

Bedragen x € 1.000

Rek. 2017

2018

Baten

Baten

Realisatie

Begroot

Realisatie

€ 7.333

€ 7.277

€ 7.375

Resultaat voorgaande jaren

€ 26

€ 49

Verschil

€ 147

Kostendekkendheid

bedragen x € 1000

Heffing

Lasten

Overhead

BTW

Totale
lasten

Overige
inkomsten

Heffing

Totale
baten

Kostendek-
kendheid

Afvalstoffenheffing

8.305

832

1.459

10.596

3.172

7.424

10.596

100%

Rioolheffing
Het tarief is conform de beleidsuitgangspunten voorcalculatorisch bepaald uitgaande van 100% kostendekkendheid. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleinverbruik en grootverbruik. Voor het kleinverbruik (tot en met 1.000 m³ waterafvoer per kalenderjaar) wordt een vast bedrag per perceel geheven van € 173,34. Indien meer dan 1.000 m³ water is afgevoerd, wordt voor het meerdere een bedrag van € 0,28 per m³ berekend.
De werkelijke aanslagoplegging van de rioolheffing kleinverbruik is hoger dan begroot.
Voor wat het grootverbruik betreft, heeft nog geen aanslagoplegging over 2018 plaatsgevonden. Deze wordt pas na afloop van het kalenderjaar opgelegd omdat het werkelijke verbruik dan bekend is. De door BsGW afgegeven (hogere) prognose 2018 van het grootverbruik is wel in deze jaarrekening verwerkt. Op basis van deze prognose en de realisatiecijfers over 2017 is de werkelijke opbrengst rioolheffing grootverbruik hoger dan geraamd.

Rioolheffing

Bedragen x € 1.000

Rek. 2017

2018

Baten

Baten

Realisatie

Begroot

Realisatie

Kleingebruik

€ 8.299

€ 8.233

€ 8.368

Grootverbruik

€ 501

€ 415

€ 501

Resultaat voorgaande jaren

€ 266

€ 105

Verschil

€ 326

Kostendekkendheid

bedragen x € 1000

Heffing

Lasten

Overhead

BTW

Totale
lasten

Overige
inkomsten

Heffing

Totale
baten

Kostendek-
kendheid

Rioolheffing

6.714

1.101

1.166

8.981

8.974

8.974

100%

Leges

Titel 1. (algemene dienstverlening)

 • Burgerlijke stand
  Het is product is als gevolg van landelijk gemaximeerde leges niet volledig kostendekkend. Werkzaamheden voor kosteloze huwelijken e.d. worden niet toegerekend (wettelijke plicht). Daarnaast  is er sprake van lagere inkomsten als gevolg van een afname van het aantal aangevraagde uittreksels.
 • Reisdocumenten
  Jaarlijks zijn er fluctuaties in het aantal aanvragen. Dit heeft gevolgen voor baten/inkomsten. In 2018 was sprake van lagere aanvragen van reisdocumenten voor niet-inwoners. Hier tegenover stonden lagere materiële kosten.
 • Rijbewijzen
  Jaarlijks zijn er fluctuaties in het aantal aanvragen. Dit heeft gevolgen voor baten/inkomsten. In 2018 was sprake van hogere afgifte van rijbewijzen van diverse categorieën, daar tegenover staan hogere lasten voor inzet van eigen personeel.
 • Persoonsdocumenten en basisregistratie  personen
  Opbrengsten nemen af doordat instanties rechtstreeks inzage hebben in de BRP (Basis Registratie Personen). Daarnaast neemt als gevolg van digitalisering en veranderde wetgeving het aantal opgevraagde uittreksels af. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de zogenaamde e-herkenning (een soort DigiD voor bedrijven).
 • Gemeentearchief
  De legesinkomsten nemen de laatste jaren geleidelijk af als gevolg van nieuwe regelgeving.
 • Naturalisaties
  Het aantal naturalisaties en opties ter verkrijging van het Nederlanderschap zijn toegenomen daar staan echter hogere rijksleges en afdrachten tegenover.
 • Kansspelen
  De leges zijn dermate gering dat er geen specifieke analyse wordt verricht..
 • Kabels en leidingen
  Dit product is 100% kostendekkend.
 • Overige leges
  De leges zijn dermate gering dat er geen specifieke analyse wordt verricht.

Titel 2. (dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning)

 • Omgevingsvergunningen
  De realisatie van de legesinkomsten 2018 zijn hoger uitgevallen doordat er vanaf
  1 juli een significante toename was van het aantal ingediende en verleende bouwvergunningen in de categorie bouwkosten tussen € 100.000 en € 1.000.000 (onder meer door geplande woningbouw op de Stalberg en enkele wijken in Arcen en Velden).

Titel 3. (dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn)

 • Drank- en horecawet
  De opbrengst is verder afgenomen daar staat tegenover dat het aantal meldingen is toegenomen.
 • Evenementen
  De evenementenleges zijn van oudsher niet kostendekkend. Een percentage is voor zover bekend niet vastgelegd. Dit is verbonden aan de gekozen differentiatie. Om de leges kostendekkend te krijgen zou het tarief moeten worden verzesvoudigd.
 • Sexinrichtingen/escort
  De leges zijn dermate gering dat er geen specifieke analyse wordt verricht.
 • Wet kinderopvang
  De leges zijn dermate gering dat er geen specifieke analyse wordt verricht.

bedragen x € 1.000

Leges

Lasten

Overhead

BTW

Totale
lasten

Overige
inkomsten

Heffing

Totale
baten

Kostendek-
kendheid*

Titel 1:

Burgerlijke stand

111

82

3

196

124

124

63%

Reisdocumenten

1.450

449

50

1.949

1.790

1.790

92%

Rijbewijzen

377

140

22

539

530

530

98%

Persoonsdocumenten en Basisregistratie personen

279

85

364

151

151

41%

Gemeentearchief

22

6

1

29

19

1

20

69%

Naturalisaties

93

49

142

84

84

59%

Winkeltijdenwet

100%

Kansspelen

3

1

4

2

2

69%

Kabels en leidingen

269

269

269

269

100%

Overige leges

55%

Titel 2:

Omgevingsvergunning

1.948

1.356

3.304

29

4.091

4.120

125%

Titel 3:

Drank en horecawet

34

22

56

31

31

55%

Evenementen

72

47

119

21

21

17%

Sexinrichtingen/escort

100%

Wet kinderopvang

14

14

14

14

100%

Totaal titel 3

120

69

189

66

66

35%

Totaal titel 1 t/m 3

4.672

2.237

76

6.985

48

7.108

7.156

102%

* Kostendekkendheid wordt toegelicht in onderstaande tekstpassage

Lijkbezorgingsrechten
Voor 2018 werd een kostendekkendheid van 74% verwacht. De realisatie bleef achter met 65%. De oorzaken hiervan zijn het teruglopen van het aantal nieuwe graven en contractverlengingen daarnaast was er sprake van een toename van aannemerskosten. Inmiddels is gestart met het uitbesteden van werkzaamheden aan WAA om kosten te besparen.

Kostendekkendheid

bedragen x € 1.000

Heffing

Lasten

Overhead

BTW

Totale
lasten

Overige
inkomsten

Heffing

Totale
baten

Kostendek-
kendheid

Lijkbezorging

474

142

0

616

19

382

401

65%

Haven- opslaggelden
Vanwege vertraging van het uitbaggeren van de haven zijn de kapitaallasten in de loop van 2018 naar beneden bijgesteld. Daardoor zijn de kosten in 2018 lager uitgevallen dan begroot. De aanbesteding van het uitbaggeren is in december 2018 afgerond en begin 2019 zullen de werkzaamheden starten.

Kostendekkendheid

bedragen x € 1.000

Heffing

Lasten

Overhead

BTW

Totale
lasten

Overige
inkomsten

Heffing

Totale
baten

Kostendek-
kendheid

Haven- en opslaggelden

257

63,6

0

321

0

321

321

100%

Marktgelden
De lasten zijn vrijwel identiek aan de baten vandaar dat de kostendekkendheid van 100% bijna is gerealiseerd.

Kostendekkendheid

bedragen x € 1.000

Heffing

Lasten

Overhead

BTW

Totale
lasten

Overige
inkomsten

Heffing

Totale
baten

Kostendek-
kendheid

Marktgelden

165

80

0

245

11

226

237

97%

Bedrijven Investerings Zones (BIZ) Blerick, Tegelen en Venlo
Met ingang van 01-01-2015 is de experimentenwet BIZ overgegaan in een definitieve wet. In september 2015 zijn de drie BIZ-verordeningen betreffende deze gebieden reeds geaccordeerd door de raad en vastgesteld voor de periode 2016-2020.
Woonlasten
Om de ontwikkeling van de belastingdruk binnen onze gemeente te volgen geven wij deze ontwikkeling weer volgens de (landelijk breed erkende) definitie van het Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). De gemeentelijke woonlasten worden als volgt gedefinieerd: het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een woning met gemiddelde waarde in een gemeente betaalt aan Onroerende Zaak Belasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing (reinigingsheffing), minus een eventuele heffingskorting.

Ter verbetering van het woon- en vestigingsklimaat en om de lastendruk te verlagen, heeft Venlo de afgelopen jaren ingezet op een vermindering van de woonlasten. Daarnaast hebben wij ons ingezet om ten aanzien van woonlasten de positie van Venlo in de onderlinge vergelijking met andere gemeenten te verbeteren.
Atlas lokale lasten (Coelo)
Sinds 2007 geeft het Coelo jaarlijks de Atlas van de lokale lasten uit. Deze atlas bevat een ranglijst waarin de woonlasten van alle gemeenten zijn gerangschikt van laag naar hoog (nummer 1 heeft de laagste lasten).
Venlo is in deze ranglijst in 2018 op positie 176 (totaal aantal gemeenten 387) terecht gekomen, ten opzichte van plek 158 in 2017 (163 in 2016).

Vergelijking woonlasten
In onderstaande grafiek worden de woonlasten van Venlo weergegeven t.o.v. het landelijke gemiddelde van alle Nederlandse gemeenten, de grote (100.000+) gemeenten en daarnaast de grote Limburgse gemeenten. Ten opzichte van de Limburgse gemeenten zijn de woonlasten in Venlo lager, ten opzichte van het landelijk gemiddelde vrijwel identiek en ten opzichte van de grote gemeenten hoger. In Venlo is het aandeel OZB ten opzichte van alle referentiegroepen hoger daar staat tegenover dat het aandeel afvalstoffenheffing ten opzichte van alle groepen lager is.

ga terug