Jaarstukken 2018

Lokale heffingen

Kwijtscheldingsbeleid

Voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en voor zover van toepassing het tarief van een eerste hond bestaat de mogelijkheid van kwijtschelding. De kosten (of: gederfde inkomsten) die verband houden met kwijtschelding komen ten laste van de algemene middelen. Op basis van een geautomatiseerde of individuele toets wordt bepaald of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Kwijtscheldingen

Bedragen x € 1.000

Rek. 2017

2018

Lasten

Lasten

Realisatie

Begroot

Realisatie

€ 1.507

€ 1.425

€ 1.449

Verschil

€ 24

ga terug