Jaarstukken 2018

Sociaal domein

Budgettair kader

Toelichting budgettair kader

  • Het budgettair kader was gedurende de periode 2015 tot en met 2018 opgebouwd uit de integratie-uitkering sociaal domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet), de ‘oude’ Wmo budgetten en de inkomsten uit eigen bijdragen.
  • In februari 2019 heeft de raad besloten het budgettair kader sociaal domein met ingang van 2019 op te heffen.

Jaarrekening budgettair kader 2018
Het budgettair kader is verdeeld in een aantal elementen. In tabel 1. wordt de realisatie 2018 vergeleken met de begroting en de FinRap 2018.

Tabel 1.: Jaarrekening budgettair kader 2018

bedragen x € 1.000

Begroting 2018
(incl mei- en
september
circulaires)

Prognose
Finrap 2018

Realisatie 2018

Resultaat 2018

Verschil t.o.v
Finrap 2018

Bedrijfsvoering en toegang *

5.042

725

4.079

963

238

Huizen van de wijk, KanDoen en Open inloop

2.113

-809

2.674

-561

248

Wijkoverstijgend beleid

7.343

96

7.218

124

28

Participatie

19.134

1.500

17.551

1.582

82

Wmo

21.498

-173

21.082

416

589

Jeugd

27.585

-2.359

28.389

-804

1.555

Beschermd wonen

45.278

300

44.678

600

300

Maatschappelijke opvang

11.135

323

10.476

659

336

Loonkosten

6.865

6.865

Investeringsbudget WMO

750

750

Totaal

146.742

-397

143.762

2.980

3.377

Prognose eigen bijdragen

-4.196

-450

-4.975

779

1.229

Prognose turn around budget

-359

359

Totaal inclusief eigen bijdragen

142.546

-1.206

138.787

3.759

4.965

ga terug