Jaarstukken 2018

Sociaal domein

Toelichting per product

Bedrijfsvoering en toegang (+963k)
Het grootste voordeel (+1.100k) wordt behaald door een vermindering van het aantal sociale wijkteams van 12 naar 6 en een wijkteam+. Het totaal aantal uren voor het uitvoeren van de toegang is aanzienlijk verminderd ten opzichte van 2017, terwijl het aantal afgehandelde aanmeldingen hoger ligt. Er is dus een aanzienlijke efficiëntieslag gerealiseerd. Op het budget Turn Around budget is een overschrijding opgetreden van -159k. Deze overschrijding dient echter te worden bezien in het perspectief dat er een overschrijding van 359k was toegestaan.

Huizen van de Wijk, KanDoen en Open Inloop (-561k)

Voor KanDoen is het  resultaat -304k met als belangrijkste oorzaken:

 1. Hogere tarieven voor de inzet van professionele begeleiding;
 2. Meer begeleiding: in plaats van de begrote 2 zijn er 4 teamcoaches overgenomen van de NV WAA-groep;
 3. Het niet volledig behalen van een besparing van 172k waar in de begroting rekening mee was gehouden.

Voor 2019 worden verdere maatregelen genomen om KanDoen binnen budget te krijgen en te houden.

Bij de Open Inloop is sprake van een tekort van ongeveer 150k met als belangrijkste oorzaken:

 1. Hogere uitgaven voor activiteiten (30k);
 2. Additionele vergoeding van begeleiding in het eerste kwartaal;
 3. Minder inkomsten uit de vaste bijdrage voor de maaltijden bij de Open Inloop;
 4. Extra kosten (70k) door het niet kunnen doorvoeren van een sluiting van een locatie.

Wijkoverstijgend beleid (+124k)
Hier is sprake van een voordeel van 124k als gevolg van het kritisch sturen op de budgetten.

Participatie (+1.582k)
Op het re-integratiebudget is 1.582k overgehouden omdat voor diverse projecten gebruik is kunnen worden gemaakt van derde geldstromen (bijvoorbeeld subsidie van de provincie voor het scholingsfonds). Vanwege de economische situatie is het ook gelukt om meer mensen een plek op de arbeidsmarkt te bieden zonder inzet van middelen. Hierbij konden we gebruik maken van het revolving fund om de uitstroom uit de bijstand te bevorderen (Aanvalsplan Venlo Werkt).

Wmo (+416k)

 • Er wordt minder gebruik gemaakt van PGB’s dan verwacht (+600k);
 • De kosten voor Hulp bij het Huishouden vallen ongeveer 150k hoger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de prijsstijging in 2018 als gevolg van loon-en prijscompensatie hoger was dan verwacht;
 • De kosten voor Begeleiding Groep vallen ongeveer 100k hoger uit dan begroot.

Jeugd (-804k)
Het tekort op het product Jeugd in 2018 bedraagt -804k.

De kosten voor maatwerkvoorzieningen bij gecontracteerde aanbieders zijn ongeveer 2 miljoen euro hoger dan begroot met als belangrijkste oorzaken:

 1. In de loop van het jaar is gebleken dat er minder dan noodzakelijk aan maatwerkvoorzieningen is ingekocht om passende zorg en ondersteuning te bieden aan jeugdigen.
 2. Een behoorlijk aantal cliënten is versneld doorgestroomd van niet-gecontracteerd aanbod (frictiekosten) naar gecontracteerd aanbod indien verlenging van zorg noodzakelijk was;

Verder is er op regionaal ingekochte jeugdzorg vanwege een bijgestelde verdeelsleutel een nadeel ontstaan 240k.

De frictiekosten voor Jeugd vallen ongeveer 1 miljoen euro lager uit dan het geraamde budget van 3.500k. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:

 1. Niet alle verplichtingen waarmee rekening diende te worden gehouden zijn volledig ‘verzilverd’. Hierdoor waren de betreffende kosten lager dan begroot;
 2. Een aantal beschikkingen is eerder beëindigd dan de einddata waarmee rekening was gehouden;
 3. Zoals hierboven reeds gemeld zijn de (maatwerkvoorzieningen voor jeugdige) cliënten die dit jaar betaald zouden worden vanuit de frictiekosten, in de loop van het jaar gedeeltelijk ingestroomd in het gecontracteerd aanbod indien er verlenging van zorg noodzakelijk was. Dit leidt tot lagere frictiekosten.

Ook is er een voordeel van 450k op het budget dat was gereserveerd om nagekomen facturen van voor 2018 te betalen.

Beschermd wonen (+600k)
Venlo is centrumgemeente en organiseert de maatwerkvoorziening beschermd wonen voor Noord- en Midden-Limburg. Inhoudelijk vindt er een transformatie plaats van beschermd wonen naar beschermd thuis. Deze ontwikkeling is meegenomen bij het toepassen van de methodiek prestatiedenken. Hierdoor en door de intensieve samenwerking met zorgaanbieders en andere gemeenten is het tekort op beschermd wonen ten opzichte van 2017 drastisch teruggedrongen. Het voordeel beschermd wonen 2018 bedraagt 600k.

Maatschappelijke opvang (+659k)
Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten voor de toegang tot de Maatschappelijke Opvang zijn meegevallen in 2018. Ook is er  minder inzet geweest vanuit het Wijkteam+ dan was begroot.”

Eigen bijdragen (+779k)
In de FinRap 2018 was uitgegaan van minder inkomsten vanuit de Eigen Bijdrage van 450k dan was begroot. De realisatie over 2018 sluit echter met 779k aan hogere inkomsten dan was begroot.

De Eigen Bijdrage voor het product Beschermd Wonen is 295k positiever uitgevallen dan ingeschat bij de FinRap.

Bij de afrekening over 2018 is gebleken dat er nog 900k Eigen Bijdrage over het jaar 2018 is ontvangen in 2019.  In voorgaande jaren was het niet mogelijk om precies aan te geven op welk jaar de betalingen van het CAK die de Eigen Bijdrage int, betrekking hadden. Door verbeterde informatie van het CAK is dit onderscheid nu wel precies te maken en leidt dit tot een eenmalige positieve bijstelling van de Eigen Bijdrage van +900k.

ga terug