Jaarstukken 2018

Programma 1 Bestuur en Publieke Dienstverlening

Restantkredieten

Kredieten

Bedragen x € 1.000

Kredieten programma 01

Kredietsoort

Krediet

Realisatie

Restant
krediet

Docudistri Rijbewijs-paspoort

Uitbreiding

70

70

TPN CV Werken derden

Uitbreiding

1.000

901

99

Totaal kredieten

1.070

901

169