Jaarstukken 2018

Programma 1 Bestuur en Publieke Dienstverlening

Wat heeft het gekost?

Programma 01: Bestuur & Publieke dienstverlening

bedragen x € 1.000

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

6.228

6.503

104%

275

Lasten

10.411

11.076

106%

-665

Onttrekkingen aan reserves (baten)

Toevoegingen aan reserves (lasten)

211

-211

Totaal resultaat programma 01

-4.183

-4.784

114%

-601