Jaarstukken 2018

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Restantkredieten

Kredieten

Bedragen x € 1.000

Kredieten programma 02

Kredietsoort

Krediet

Realisatie

Restant
krediet

GEEN kredieten van toepassing binnen dit programma

Totaal kredieten