Jaarstukken 2018

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Wat heeft het gekost?

Programma 02: Openbare orde en Veiligheid

bedragen x € 1.000

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

78

108

137%

29

Lasten

9.430

9.348

99%

81

Onttrekkingen aan reserves (baten)

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Totaal resultaat programma 02

-9.351

-9.240

99%

111