Jaarstukken 2018

Programma 3 Participatie en Werkgelegenheid

Restantkredieten

Kredieten

Bedragen x € 1.000

Kredieten programma 03

Kredietsoort

Krediet

Realisatie

Restant
krediet

GEEN kredieten van toepassing binnen dit programma

Totaal kredieten