Jaarstukken 2018

Programma 3 Participatie en Werkgelegenheid

Wat heeft het gekost?

Programma 03: Participatie & werkgelegenheid

bedragen x € 1.000

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

50.859

49.872

98%

-986

Lasten

85.543

79.021

92%

6.522

Onttrekkingen aan reserves (baten)

1.191

555

47%

-636

Toevoegingen aan reserves (lasten)

135

240

178%

-105

Totaal resultaat programma 03

-33.629

-28.834

86%

4.794